Parametry pro spuštění aplikace

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Při spuštění aplikace je vhodné určit některé parametry, které ovlivní chování aplikace.

Parametr Implicitně Popis
B:jméno_složky není bázový adresář – doplňuje se před veškerá jména BTR souborů; slouží hlavně pro testování systému
S:jméno_složky SYSTEM systémový adresář - určuje umístění systémových souborů (SYST*.BTR)
D:jméno_složky adresář UZIV nebo dle proměnné prostředí %UZIV%, jinak akt. adresář uživ. konfigurační adresář - určuje umístění konfiguračního souboru, sestav a pomocných souborů
F:jméno_souboru akt.adr+jméno.DEF jméno definičního souboru sestav; pokud parametr není uveden, pak se dohledá první jméno souboru dle filtru SKLAD-??.DEF
CB Barevný režim nastavuje černobílý režim pro inicializační fázi běhu programu
NoReset   není prováděna inicializace databáze na stanici (týká se pouze starých verzí databáze)
P:jméno_souboru není; testuje se ale existence PRINTER.DEF v konfiguračním adresáři jméno definičního souboru s příkazy tiskáren (obvykle PRINTER.DEF); v souboru jsou definovány řídící příkazy pro standardní tiskárny (Epson, OKI, Star, inkoustové tiskárny, laserové tiskárny atp.) a lze zde definovat ovládání pro jiné nestandardní tiskárny
U:n 6 definuje počet zobrazovaných uživatelů v době přihlášení k programu
LATIN2 LATIN2 mění způsob zobrazování češtiny na kódování LATIN2 v době přihlašování a spouštění programu; po přihlášení se nastaví čeština dle nastavení konfigurace
ASCII LATIN2 mění způsob zobrazování češtiny na kódování ASCII (bez diakritiky) v době přihlašování a spouštění programu
M:xxxx HlavniMenu určuje jméno hlavního menu, které se automaticky vyvolá při přihlášení do programu
EXITONERROR - parametr programu způsobuje, že aplikace je ukončena při výskytu jakéholi databázové chyby či chybě při práci se soubory. Při použití v režimu makra se při přerušení makra klávesou ukončí program. Při použití makra se tento parametr aktivuje automaticky (parametr /r:makro.key). Parametrem programu /MsgOnError obnovuje standardní chování programu (čili jen hlášení chyby a pokračování v programu)
MSGONERROR - Standardní zpracování chyb (tj. v případě chybového hlášení program zobrazí hlášení a umožní pokračování zpracování. Tento parametr má smysl používat hlavně v režimu zpracování maker (parametr R:), pokud se uživatel interaktivně podílí na zpracování dat.
AUTOEXIT - Program se ukončí bez vyvolání hlavního menu. Provedou se pouze akce určené ostatními parametry programu (import dokladů/objednávek/karet apod.). Pro některé druhy importů se program přepne do automatického režimu zpracování, kdy je redukován počet zobrazovaných dotazů.
NTBIMP - Parametr programu, který provede import záznamů k adresám (AdrInfo) a následně spustí funkci pro Import stavu nezpracovaných požadavků. Funkce spouští funkce, které se musí provést po načtení dat ze serveru do notebooku.
OBX:jméno_souboru není po přihlášení do programu se provede načtení požadavku uloženého ve formátu OBX (soubor pochází z off-line objednávkového systému pro Windows)
PSI:jméno_souboru není slouží pro načtení dat z PDA nebo PSIONu
DKX:jméno_souboru není po přihlášení do programu se provede načtení replikačního souboru obsahujícího změny v kartách, dokladech, operacích a dalších databázích
PRI:jméno_souboru není po přihlášení do programu se provede načtení příjemky uložené ve standardním přenosovém souboru skladového programu (slouží pro komunikaci mezi provozovnami firmy)
DKP:jméno_souboru není po přihlášení do programu se provede načtení příjemky uložené ve standardním přenosovém souboru skladového programu (slouží pro komunikaci mezi provozovnami firmy). Narozdíl od parametru /PRI je zakázána editace operací importovaného dokladu.
DOD:jméno_souboru nebo VYD:jméno_souboru není po přihlášení do programu se provede načtení dodacího dokladu uloženého ve standardním přenosovém souboru skladového programu
DKV:jméno_souboru není po přihlášení do programu se provede načtení dodacího dokladu uloženého ve standardním přenosovém souboru skladového programu. Narozdíl od parametru /DOD je zakázána editace operací importovaného dokladu
CSV:jméno_souboru nebo IMP:jméno_souboru není po přihlášení do programu se provede import příjemky uložené v textovém formátu CSV nebo v DBF formátu popř. XML. XML soubory mohou v tomto případě importovat i data z více skladů současně.
IMD:jméno_souboru není po přihlášení do programu se provede import dodacího dokladu uloženého v textovém formátu CSV nebo v DBF formátu popř. XML. XML soubory mohou v tomto případě importovat i data z více skladů současně.
POZ:jméno_souboru není po přihlášení do programu se provede načtení dokladu uloženého ve standardním přenosovém souboru skladového programu do nového požadavku
NOB:jméno_souboru není po přihlášení do programu se provede načtení dokladu uloženého ve standardním přenosovém souboru skladového programu do nové objednávky na dodavatele
ORD:jméno_souboru není po přihlášení do programu se provede import požadavku z určeného DBF/EDI souboru . Soubor může obsahovat data ve formátu DBF nebo EDI inhouse.
NOX:jméno_souboru není po přihlášení do programu se provede import požadavků a adres (přenos z notebooků)
NXA:jméno_souboru není po přihlášení do programu se provede import požadavků a adres (přenos z notebooků). Po ukončení importu se program automaticky ukončí
KRX:jméno_souboru není po přihlášení do programu se provede import skladových karet, individuálních cen, ean kódů, poznámek ke kartám a obrázků ke kartám podle obsahu souboru a nastavení přepínačů v dialogovém okně pro nastavení importu. V rámci přípravy importu program rozbalí komprimovaný krx soubor do dočasných souborů a import se pak provádí z těchto rozbalených souborů.
KRXINI:id není Tento parametr funguje pouze ve spojení s parametrem /KRX. Jako id můžete uvést dvoupísmenné označení varianty importu (např. A1 nebo BX). Nastavení varianty importu (čili sady přepínačů a dalšího nastavení v dialogu pro nastavení importu) můžete uložit v dialogu pomocí F8. Pokud není parametr KRXINI uveden, tak se nastavení ukládá do sekce ImpKarty v číselníku. Pokud parametr KRXINI použijete, tak se nastavení uloží do ImpKarty+určené_id.
W:jméno_souboru není spuštění programu pro uložení makra do souboru. Do souboru jsou uloženy všechny stisknuté klávesy od přihlášení uživatele až po ukončení programu.
R:jméno souboru není spuštění programu s makrem, které předtím bylo uloženo volbou W:.(viz Makra (Alt+N, Alt+M, Alt+O)).
EXTLOG:jméno souboru není pokud je program spuštěn s tímto parametrem, tak jsou do určeného souboru zapisovány všechny záznamy, které jsou zapisovány do standardního textového log souboru (SKLAD.LOG). Navíc jsou do tohoto souboru zapisovány všechny kódy menu, které byly vyvolány a případně také další zpracovávané parametry programu. Při spuštění programu je tento log soubor vždy vynulován (funkce je určena především pro zpracování v makro režimu)
NOB:jméno_souboru není Podpora pro načítání objednávek na dodavatele z přenosového souboru včetně založení hlavičky objednávky. Objednávku je možné po importu vytisknout nebo opravit položky objednávky
FSC:jméno_souboru není Zajistí spuštění podepsaného skriptu
DB:jméno_databáze není nepovinný parametr určující jméno databáze, která se má použít při provádění skriptu (musí souhlasit uživatel a heslo)
POZ:jmeno_souboru   Parametr při spuštění programu POZ:jmeno_souboru (popř. /POZ:soubor) umožňuje zjednodušený import požadavků ze schránky. Jméno souboru se schránkou obsahující doklady je určeno za parametrem POZ:
CSVID:x   parametr určující číslo importního formátu pro import dokladů z CSV/DBF. Pokud parametr není uveden, tak je importní formát určen automaticky.


Obvykle je systémový adresář nastaven na SYSTEM, konfigurační adresář na UZIV (v nesíťové verzi) a DEF soubor je umístěn v hlavním adresáři aplikace pod jménem SKLAD-01.DEF. U server verze Pervasive SQL nesmí být adresáře nasměrovány na lokální disk (pouze na sdílené síťové disky).

Poznámka
Pro parametry W:<jméno souboru> a R:<jméno souboru>
Při tvorbě maker, která slouží pro automatizaci častěji se opakujících postupů, je potřeba si dát pozor na chybová hlášení (červená hlášení). Pokud v průběhu provádění makra nastane tato situace, program čeká odpověď na vyřešení chyby (např. tlačítko OK - stisk Enter, tlačítka Opakovat, Ignorovat, Přerušit - program čeká vstup písmen O, I, P) a zbytek kláves v makru je zpracován tímto chybovým dialogem - makro tzv. zabloudí (v případě parametru EXITONERROR se aplikace automaticky ukončí). Pro pohyb v menu používejte, pokud je to možné, tzv. horké klávesy - podtržená písmena, aby makro při případných úpravách menu zůstalo funkční.

Pokud potřebujeme automatické zpracování (automatické spuštění sestavy v generátoru sestav), spustíme Sklad s parametrem W:<jméno souboru> a stiskneme postupně všechny klávesy, potřebné k provedené dané činnosti až po ukončení programu volbou Konec práce. Makro spustíme spuštěním programu Sklad R:<jméno souboru> např. z dávkového souboru v naplánovaných úlohách operačního systému.

V rámci inicializace programu se načítá z nastavení také druhá měna (buď je definována proměnná Mena2 v seznamu tiskových proměnných a nebo je definována proměnná Mena2 v proměnných programu) a pokud je tato druhá měna definována, tak se načte i kurz z kurzového lístku