Zpracování objednávek (OBX)

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Program Sklad6 může zpracovávat objednávky ve formátu OBX. Tyto objednávky mohou být přijaty z Offline objednávkovém programu, mohou vzniknout exportem dokladu, objednávky či požadavku nebo jsou vytvořeny v libovolném externím programu či webovém e-shopu. Pro Offline objednávkový program je třeba pravidelně vytvářet ceníky (obvykle mají příponu .DBC), které jsou obvykle individuální pro jednotlivé zákazníky a obsahují také další doplňkové informace (např. okruhy zboží či přehledy o prodejích či stavu zpracování požadavků).

Program Sklad6 v nastavení exportu ceníků (tzv. DBC formát) umožňuje nadefinovat tzv. "vyhledávací výrazy" (které jsou platné buď pro všechny zákazníky nebo platné pro jednotlivé zákazníky importující data do objednávkového programu). Tyto vyhledávací výrazy (resp. jejich popis ) se doplňuje do stromu okruhů v objednávkovém programu. Kliknutím na tento údaj ve stromu okruhů se vyhledají všechny karty splňující výběrovou podmínku. V programu Sklad6 je možné označovat exportované karty značkami (či klíčovými slovy) na základě toho, že některé zboží spadá do nějaké individuální ceny - popřípadě, že je zalistované či oblíbené u některého zákazníka. Tyto značky se pak dají využít ve výše uvedených vyhledávacích výrazech.

Načtení objednávek ve formátu OBX

ImportOBX.PNG

Ve vstupním okně pro import objednávek z offline objednávkového programu (OBX) program zobrazuje adresu konečného příjemce. Pokud je v OBX souboru dostupná sekce [DELIVERYADDRESS], která má stejnou strukturu jako sekce [COMPANY], tak program zobrazí také informace z této sekce.

Po stisku klávesy F2 se nám objeví okno pro odsouhlasení položek požadavku.

ImportOBXOds.PNG

Úprava importu požadavků ve formátu OBX - pokud je jako klíčová hodnota pro dohledání zboží použit EAN kód, tak se i v okně pro odsouhlasení položek objednávky správně dohledá zboží dle EAN kódu a v seznamu jsou tak přehledně vidět nenalezené položky.


Příprava pro přenos


Nastavení exportu ceníků

Menu: Služby/Převody dat/Zpracování objednávek (OBX)/ Nastavení exportu ceníků


NastExpKaretDoDBF.PNG

Skladové karty pro jednotlivé ceníky lze filtrovat podle toho, zda daná karta spadá do určené individuální ceny (nastavení viz přepínač Poznámku použít pro filtr dle označení indiv. ceny).
Po stisku klávesy Enter vyvoláme dialogové okno pro nastavení exportu:
Nastavení se provádí buď pro odběratele se zvoleným IČO:

NastExpKarDoDBFOpr.PNG

nebo pro skupinu individuálních cen:

ImportOBXNastIndC.PNG

Popis jednotlivých položek:

Položka Popis
Skupina exportů
Připravit ceník pro
IČO odběratele
Exp. DBF soubor
Poznámka
Typ kódování
Formát souboru
Kód textu A:
Kód textu B:
Přepínače
Poznámku použít pro filtr dle označení indiv. ceny pokud je zapnutý, tak je třeba místo údaje poznámka určit jméno individuální ceny, podle které se mají karty filtrovat
Export povolen
Exportovat údaje o zásobě
Odečíst rezervace ze zásob
Exportovat dostupnost dle zásoby zapne podporu sloupce Dostupnost, který obsahuje informaci skladem, pokud je zboží na zásobě a na objednávku, pokud není skladem.
Exportovat nákupní ceny
Exportovat poznámku skl. karty
Exportovat informace o balení
Vybrat záznamy s poh. od 01/01/08
Exportovat jména obrázků ke kartám
Označovat zboží s klíčovými slovy dle IC pokud je tento přepínač vypnutý, pak pro daný soubor karet bude položka klíčové slovo prázdná (s vyjímkou dalších přepínačů)
Označit oblíbené zboží klíčovým slovem použijeme pouze, když je volba Připravit ceník pro nastavena na hodnotu Odběratele se zvoleným IČO. Jestliže je přepínač zapnutý, pak program pro daného zákazníka vyhodnotí pro každé zboží, zda je mezi oblíbeným zbožím a pokud je v seznamu, pak do položky KlicSlova přidá "OBLIB".
Označit zalistované zboží klíčovým slovem použijeme pouze, když je volba Připravit ceník pro nastavena na hodnotu Odběratele se zvoleným IČO. Jestliže je přepínač zapnutý, pak program pro daného zákazníka vyhodnotí pro každé zboží, zda je mezi zalistovaným zbožím a pokud je v seznamu, pak do položky KlicSlova přidá "ZALIST".
Exportovat popis skupiny
Exportovat popis zařazení
Exportovat popis skupiny 2
Exportovat dodavatele Ve skladovém programu je upraven export dat pro offline objednávkový program. Je doplněna možnost exportovat pole Dodavatel a Výrobce ze skladové karty. Pro využívání těchto informací je třeba mít novou verzi objednávkového programu. (min. verze 3.8).

V definici okruhů tvořených výrazy (číselník) je možné v údaji Popis používat speciální konstanty, které zajistí vytvoření celého stromu okruhů dle vybraného číselníku nebo kombinace číselníků týkajících se skladových karet:
$SKUPINA$ .. číselník skupin zboží
$SKUPINA2$ .. číselník Skupina2
$ZARAZENI$ .. číselník zařazení
$VYROBCE$ .. číselník výrobců
$DODAVATEL$ .. číselník dodavatelů
$DODAVATEL-SKUPINA$, $DODAVATEL-SKUPINA2$, $DODAVATEL-ZARAZENI$, $DODAVATEL-VYROBCE$, $SKUPINA-SKUPINA2$, $SKUPINA-ZARAZENI$, $SKUPINA-VYROBCE$, $SKUPINA2-ZARAZENI$, $SKUPINA2-VYROBCE$, $ZARAZENI-VYROBCE$ .. vygeneruje se dvojúrovňový strom okruhů dle dané kombinace údajů. Generují se pouze ty kombinace, které se vyskytnou v některé skladové kartě.
Pro kombinace využívající výrobce nebo dodavatele je třeba min. verze 3.8 objednávkového programu (jinak stačí verze 3.5) a je také nutné exportovat příslušné pole do databáze karet objednávkového programu.
Pomocí údaje "okruh" lze daný strom číselníku zařadit pod nějakou část stromu okruhů. Pokud se údaj Okruh nechá prázdný, zařadí se okruhy do hlavní větve stromu okruhů.

Exportovat výrobce
Exportovat vázané obaly
Pouze karty s typem odb.
Použít výběrovou podmínku
Pouze záznamy se zásobou
Okruhy tvořené výrazy
Skupina výrazů A výběr z číselníku vyhledávacích podmínek (filtrů zboží)
Skupina výrazů B výběr z číselníku vyhledávacích podmínek (filtrů zboží)
Klávesy
F8 vyvolá číselník pro určení klíčového slova. Vybereme individuální cenu, které přiřadíme určité klíčové slovo. Po spuštění exportu ceníku do objednávkového programu, se nám u vybraných karet, které vyhovují dané individuální ceně, zobrazí námi zadané klíčové slovo. Toto klíčové slovo lze pak použít pro vyhledávání ve filtrovacích podmínkách.
F4 v číselníku odběratelů označíme pomocí klávesy Ins, pro které odběratele chceme vytvořit ceník


Poznámka
Okruhy zboží jsou tříděny (od 24.2.2011) dle okruhů a podokruhů ( v případě výrazů založených na skupinách jsou tříděné dle skupin).
Export ceníků pro objednávkový program vytváří nyní pomocná data v dočasné složce (podsložka konfiguračního adresáře). Je tam možné spustit současně více exportů dat pro různé zákazníky.
Při importu požadavků z OBX formátu si program k požadavku může přidat příznak, který zajistí, že program při převodu požadavku do faktury nebude aktualizovat ceny dokladu podle aktuálního ceníku (požadavek musí splňovat podmínky na zabezpečení cen dle nastavení programu).

Princip exportu

Technická poznámka
V nastavení exportu pro offline objednávkový program lze určit, že se mají v exportních datech ukládat také odkazy na obrázky ke skladovým kartám ( v případě více obrázků se ukládá první karta, popř. karta s ID=.).
Proměnná Popis
OBXIMG,0
OBXIMG,1
OBXIMG,2
určí výraz, kterým lze určit hodnotu pole se jménem obrázku na základě ostatních údajů ve skladové kartě (např. "Obrazky\"+Trim(Kod)+".jpg").
OBXIMG,8 určí režim zpracování obrázků:
0 prázdná hodnota
1 jen dle výrazu
2 jen dle obrázků ke kartě
3 pokud není obrázek ke kartě, tak se název obrázku určí za pomoci výrazu
OBXIMG,9 určí délku pole pro obrázky (ve vých. stavu 80 znaků)
V nastavení exportu ceníků pro offline objednávkový program (OBX) lze vyznačit, které okruhy zboží se mají zobrazovat v objednávkovém programu jako speciální záložky (dole pod ceníkem). Nastavení se provádí v definici Okruhů tvořených výrazy - údaj záložka se nastaví na hodnotu 1.

Toto nastavení využívá jen objednávkový program od verze 5.0.

V nastavení exportu ceníků pro offline objednávkový program (OBX) je nová možnost definování příloh, které se mají přibalit do DBC ceníku. Nastavení se provádí v číselníku textů (typ zpracování Příloha k HTML).

Je tak možnost přikládat obrázky a jiné přílohy zobrazované v HTML stránkách, které jsou zobrazovány jako záložky objednávkového programu. Doporučujeme přikládat jen malé přílohy (kvůli navýšení objemu DBC souboru). Přiložené soubory dokáže zpracovat jen objednávkový program od v. 5.0.


Nastavení importu objednávek

NastImpObj.PNG


Technická poznámka
V nastavení importu objednávek z offline objednávkového programu (OBX) lze určit, zda je povoleno zpracování objednávek pro odběratele, jejichž IČO není evidováno v adresáři odběratelů:

povolit výběr adresy - program upozorní na chybějící adresu, umožní pokračovat i bez výběru
povolit vždy - program umožní pokračování bez upozornění (typicky objednávky z e-shopu)
zakázat - program vynutí výběr odběratele v případě, že není určen automaticky dle objednávky