Individuální a doporučené ceny

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Menu: Karty/Nastavení individ. cen


Práce s individuálními a doporučenými cenami tvoří mohutný nástroj pro podporu cenové politiky firmy. Individuální a doporučené ceny lze využít v mnoha částech programu a jejich využíváním si můžete usnadnit mnoho práce.

Základní použití

  • nastavení výjimek v oblasti prodejních cen pro jednotlivé odběratele nebo skupiny odběratelů (u jednotlivých skladových karet, za skupiny karet nebo za všechny karty)
  • nadefinování časově omezených akčních cen platných pro všechny odběratele (nebo pro většinu odběratelů)
  • nastavení zákazu slev nebo přirážek pro vybrané zboží nebo skupinu zboží
  • výpočet doporučených cen ve fakturách pro odběratele
  • výpočet tzv. zatížení v prodejních cenách u příjemek, převodek a u dalších dokladů
  • nastavení způsobu kalkulace prodejních cen (i pro více cenových pásem)
  • nastavení zaokrouhlení při výpočtu prodejních cen v kartě
  • nastavení zaokrouhlení prodeje na zaokrouhlené ceny vč. DPH
  • označení speciálních karet (promo, výprodej apod.) pro přenos do kapesních počítačů (PDA, PSION apod.)
  • určení cen pro převod mezi sklady

Každá individuální cena je jednoznačně identifikována podle názvu (tzv. skupina individuálních cen nebo skupina slev). Jedna individuální cena je tvořena seznamem pravidel, které určují způsob výpočtu ceny a omezení pro její používání.

Existuje několik názvů individuálních cen, které mají výjimečné postavení.


INDIVIDUÁLNÍ CENY

Typ ind. ceny Popis
IND* Všeobecně platná individuální cena; tato individuální cena se uplatňuje jako alternativní cena v případě, že zákazník pro dané zboží nemá definovanou jinou individuální cenu; podle nastavení v typech dokladů lze tuto cenu využít i pro výpočet doporučených cen. Tuto individuální cenu můžete využít také pro nastavení zaokrouhlení prodejní ceny u všech dokladů (např. ceny s DPH na desetihaléře). Nejčastěji se používá tato individuální cena pro zápis tzv. cenových akcí, tedy speciálních cen platných pro všechny zákazníky pouze po omezenou dobu
DOP* Všeobecně platná doporučená cena; tato individuální cena se uplatňuje jako alternativní cena v případě, že zákazník nebo dodavatel nemá pro dané zboží definovanou jinou doporučenou cenu (doporučená cena DOP* se uplatňuje pouze v případě, že je nastaven příslušný přepínač v typech dokladů)
PC1, PC2, .., PC15 Individuální cena pro kalkulaci prodejní ceny v cenových pásmech 1 až 15 ve skladové kartě. Kalkulace se vyvolává např. při změně nákupní ceny při příjmu zboží a na mnoha jiných místech v programu. Pokud existuje alespoň jeden řádek v definici individuálních cen PC1 až PC15, pak se vyvolává kalkulace cen s možností současné úpravy cen ve více pásmech, jinak se vyvolává jednodušší kalkulace pouze pro základní prodejní cenu
PC* Alternativní individuální cena pro kalkulace prodejní ceny; použije se pouze v případě, že pro dané zboží není definována v příslušném cenovém pásmu jiná individuální cena (PC1 až PC15 pro pásmo 1 až 15). (Pokud jsou všechny ceny nulové - neplatný záznam, je ignorováno)
NC* Alternativní individuální cena pro akční nákupní ceny; použije se pouze v případě, že pro dané zboží není definována u dodavatele jiná individuální cena. Vhodné použité této individuální ceny je pro přípravu akcí v oblasti nákupních cen
NCTEST* Tato individuální cena slouží k upravení nákupní ceny pro potřeby testu, zda je prodejní cena nižší, než nákupní. Lze např. takto snadno nadefinovat, že zboží se musí prodávat s minimální marží 5% (v definici NCTEST* v tomto případě tedy použijete pravidlo pro všechny karty: Nákupní cena mínus -5%) nebo že zboží v akci se bude porovnávat s dohodnutou nákupní cenou (popř. kombinace obou)
MIN* Tato individuální cena se vyhodnocuje při provádění celkových procentuelních slev v dokladu. Pokud cena zboží po slevě je nižší, než vyhodnocená individuální cena, pak se použije tato vyhodnocená individuální cena (vhodné použití je tedy pro zabezpečení alespoň minimální marže u zboží s nízkou marží u kterých se provádí slevy)
PREVOD Alternativní individuální cena pro výpočet prodejní ceny v druhém skladu při vytváření převodky do druhého skladu
PRVxxx Individuální cena pro výpočet prodejní ceny v druhém skladu při vytváření převodky do druhého skladu. xxx představuje číslo skladu.
KALKULACE Tato individuální cena se používá hlavně pro nastavení zaokrouhlení výsledné ceny v dialogu pro kalkulaci prodejní ceny.
PROMO Slouží pro označení těch karet, které mají být v přenosných zařízeních (PDA, PSION) vybrány do seznamu promo zboží
SPECKAR Slouží pro označení těch karet, které mají být v přenosných zařízeních (PDA, PSION) vybrány do seznamu speciálního zboží (výprodeje, speciální nabídky)
ZALIST* Pokud je definována , tak program použije karty zahrnuté v této individuální ceně na určení seznamu zalistovaných položek pro všechny zákazníky, kteří nemají definované žádné zalistované položky.

Pokud je současně definovaná individuální cena VYLIST*, tak jsou všechny karty zahrnuté v této IC označené jako vylistované (vylistované karty v tomto seznamu mají přenost před zalistovanými kartami). Pokud je třeba definovat jen vylistované položky, tak je třeba definovat i ind.cenu ZALIST* tak, aby obsahovala všechno zboží (např. pomocí kód * se zapnutými přepínači:
[x] Povolit IC i pro obaly
[x] Povolit i pro zboží s pevnou IC).

Cena v cizí měně (CM) Při použití těchto typů slev se ceny zadávají v cizí měně. Ta se definuje buď v seznamu tiskových proměnných (Oprava INI hodnot/F10 - proměnná Mena2 nebo Měna2) nebo případně proměnnou Mena2, 0. V obou variantách se určí označení druhé měny (např. EUR). Dále je třeba definovat nebo načíst z ČNB v kurzovém lístku kurz pro danou měnu.
Pomocí proměnné Mena2, 1 lze určit typ kurzového lístku (výchozí 0).
Cena v cizí měně s DPH (CMD)
NC_VYROBA Pomocí této individuální ceny lze ovlivnit cenu spotřebovaného materiálu v rámci funkce Nový výrobní doklad. Označení individuální ceny lze změnit pomocí proměnné VyrSpotM,1. Cenu výrobku lze ovlivnit pomocí individuální ceny určené proměnné VyrSpotM,2 (ve výchozím stavu není tato hodnota nastavena).


Technická poznámka
Pro individuální ceny pro nastavení kalkulací prodejních cen (čili ind. ceny PC1 až PC15, popř. PC*) je ve výchozím stavu vypnutý přepínač Upřednostnit zákl. cenu v případě, že je nižší než indiv. cena.
Pomocí proměnné InvPasmo+,1 lze nastavit jméno individuální ceny použité pro ocenění přebytků. Proměnnou InvPasmo+,0 lze určit základní typ ceny pro přebytky (tato proměnná už byla implementovaná dříve)Nastavení individuálních cen

Menu : Karty/Nastavení individuálních cen

Každá individuální cena je složena z jednoho nebo více řádků. Každý řádek popisuje způsob výpočtu ceny pro dané zboží nebo pro danou skupinu zboží a pravidla určující, za jakých podmínek má být výpočet proveden. Pokud dané zboží nesplňuje podmínky stanovené daným řádkem individuální ceny, pak program zkouší hledat v dalších řádcích individuální ceny. Pokud neexistuje pro danou kartu žádný řádek, který by splnil podmínky pro uplatnění individuální ceny, pak se celý proces opakuje ještě se všemi případnými řádky alternativní individuální ceny. Pokud ani v tomto případě není individuální cena nalezena, pak se uplatní standardní cena (odpovídající dané situaci).
Pro určení individuální ceny se tedy použije první vhodný řádek z individuální ceny nebo z alternativní individuální ceny. Pokud definujete individuální ceny tak, že více řádků z definice individuální ceny vyhovuje jedné skladové kartě, pak je důležité v jakém pořadí jsou řádky individuální ceny zapsány (v jakém pořadí se ukazují na obrazovce). Pořadí můžete ovlivnit změnou údaje "Pořadí" v řádku individuální ceny.
Předdefinované individuální ceny:

IndCeny.PNG

Klávesa Popis
F2 záhlaví ind. ceny
Enter položky ind. ceny
F6 všechny ind. ceny
Ctrl + Y na hlavičce individuální ceny) vymaže celou ind.cenu včetně všech položek
Ctrl+Enter na hlavičce ind.ceny zkopíruje všechny řádky ind.ceny do nově určené ind.ceny


Technická poznámka
Pomocí proměnné KarCenZm,7 lze nastavit jméno individuální ceny použité pro funkci kontrola změněných cen. Výchozí hodnota je IND*.

Změna popisu individuálních cen (po stisku F2)

PopisIndC.PNG


Přepínač Popis
Exportovat skupinu indiv. cen  
Povolit import skupiny indiv. cen  
Omezit přenos indiv. cen pouze na určená střediska Pokud je přepínač zapnutý, tak je možné zadat také max. devítimístný seznam středisek (pro každé středisko jedno písmeno), pro které je daná individuální cena určena. PPokud je přepínač vypnutý, tak indiv.cena platí pro všechna střediska.
Upřednostnit základní cenu v případě, že je nižší než indiv. cena Pro individuální ceny pro nastavení kalkulací prodejních cen (čili ind.ceny PC1 až PC15, popř. PC*) je ve výchozím stavu tento přepínač vypnutý. Pokud je zapnutý, tak se základní cena srovnává s individuální cenou pouze v případě, že je nenulová.
Použít označení této indiv. ceny v evidenci operací  Položky individuální ceny - Enter


VlastniNastIndCeny1.PNG

Oprava individuální ceny (Enter - 1.položka v okně, F2 - oprava ceny):
OpravaIndCeny1.PNG

Klávesa Popis
F5 výběr karty
Ctrl+F5 zobrazení zadané karty


Příklad
Zákazník „Novák a spol. s.r.o.“ má ve své zákaznické kartě definovanou individuální cenu NOVAK. Pro dané zboží se vyzkouší, zda není nějaký řádek v individuální ceně NOVAK a pokud tam takový řádek není, pak program vyzkouší hledat v řádcích individuální ceny IND*. Pokud ani tam není vhodný řádek s popisem výpočtu ceny nalezen, pak se u zákazníka uplatní běžná prodejní cena dle cenového pásma, do kterého je zákazník zařazen.


Kontrola nulové ceny - pokud vypočtená individuální cena vyjde menší než nula, pak se použije tato nulová cena i s případnými kontrolami, které jsou nastaveny u typu dokladů|

Okno pro nastavení jednoho řádku individuální ceny může vypadat takto:

Popis jednotlivých položek v záznamu individuální ceny:

Skupina slev jednoznačné označení individuální ceny; všechny řádky jedné individuální ceny mají stejný název
Typ klíče vyberte pro jaké skladové karty má daný řádek individuální ceny platit
Kód zboží se musí určit podle kódu zboží; jako klíčový údaj uveďte buď konkrétní číslo zboží nebo počáteční část kódu zboží následovanou znakem * nebo ~. V tom případě se individuální cena uplatní pro všechny skladové karty, jejichž kód začíná zvolenou počáteční částí kódu (můžete použít i samostatné znaky * nebo ~ pro označení všech skladových karet). Je možné použít zástupný znak * pro více znaků a ? pro jeden znak (oboje nemusí být jen na konci kódu).
Skupina zboží se musí určit podle údaje skupina ze skladové karty. V klíčovém údaji určete přesný název skupiny.
Zařazení zboží se musí určit podle údaje zařazení ze skladové karty. V klíčovém údaji určete přesný název zařazení.
Skupina (2) zboží se musí určit podle údaje skupina 2 ze skladové karty. V klíčovém údaji určete přesný název skupiny 2.
Dodavatel zboží se musí určit podle údaje dodavatel ze skladové karty. V klíčovém údaji určete přesné označení dodavatele.
Výrobce zboží se musí určit podle údaje výrobce ze skladové karty. V klíčovém údaji určete přesné označení výrobce.
Poznámka zboží se musí určit podle údaje zařazení ze skladové karty. Je možné použít zástupný znak * pro více znaků a ? pro jeden znak.
Jiná ind. cena odkaz na jinou individuální cenu (lze použít i pro vyloučení konkrétní individuální ceny z vyhodnocování - viz položka Po vyhodnoc..
Jiná IC + výp. funguje jako kombinace odkazu na jinou individuální cenu a běžné kalkulace ceny. Ceny dohledané odkazem na jinou IC lze buď změnit o zvolené procento či částku, zaokrouhlit atd. nebo lze takto pro karty nalezené pomocí jiné IC uplatnit libovolnou jinou kalkulaci (např. jiné cenové pásmo + procento)
Klíčový údaj hodnotu zadejte podle údaje Typ klíče. Pomocí klávesy F5 můžete vybrat údaj z příslušného číselníku nebo ze seznamu zboží
Poznámka jakýkoli text; pokud použijete F5 pro výběr klíčového údaje, pak se poznámka nastavuje dle popisu vybraného klíčového údaje
Typ slevy určuje způsob výpočtu ceny
cena v Kč jako základní cena se použije pevně určená cena (viz.dále); cenu je třeba zadat bez DPH
cena s DPH jako základní cena se použije pevně určená cena (viz.dále); cenu je třeba zadat vč. DPH
běžná cena jako základní cena se použije standardní cena, která je platná pro daného zákazníka
nákupní cena jako základní cena se použije poslední nákupní cena ze skladové karty
cena 1 (až cena 15) jako základní cena se použije prodejní cena 1 (až 15) ze skladové karty
dohod. NC jako základní cena se použije dohodnutá nákupní cena ze skladové karty
NC + marže jako základní cena se použije poslední nákupní cena ze skladové karty povýšená o procentuální marži ze skladové karty
průměrná NC jako základní cena se použije průměrná nákupní cena ze skladové karty
prům.NC + marže jako základní cena se použije průměrná nákupní cena ze skladové karty povýšená o procentuální marži ze skladové karty
Cena1 + sp.marže jako základní cena se použije prodejní cena 1 ze skladové karty povýšená o speciální procentuální marži ze skladové karty (není aktivní ve všech verzích programu)
B.cena+sp.marže jako základní cena se použije standardní cena která je platná pro daného zákazníka povýšená o speciální procentuální marži ze skladové karty (není aktivní ve všech verzích programu)
Sp.marže jako základní cena se použije speciální marže (není aktivní ve všech verzích programu)
F.NC/F.PNC/F.DNC/F.DNC2/F.DNC3/F.DNCA/F.DNC5 obsahující fakturační nákupní ceny (bez ovlivnění koeficientem). Původní typy slev nák.ceny/Doh.NC/Prům.NC/Doh.NC2/NC Akce/Doh.NC5 používají pro vyhodnocení příslušné ceny koeficient FC.
Sleva určuje výši slevy v procentech nebo v Kč. Záporná čísla budou chápány jako přirážka. Můžete kombinovat slevu v procentech i v Kč současně (nejdříve se započítá sleva v Kč a k ní se přidá sleva v procentech). Pokud Typ slevy je „cena v Kč“, pak je údaj sleva nahrazen údajem Cena v Kč bez DPH, do kterého musíte zadat koncovou cenu bez DPH.
Platnost zadejte období, ve kterém má platit individuální cena; jako rozhodující se bere tzv. aktuální datum (aktuální datum můžete měnit pomocí funkce Změna data v dalších službách). Pokud je přepínač vedle údaje platnost vypnutý, platí individuální cen trvale.
Podmínky pro IC
Nekontrolovat množství ani cenu
Platí pro množství nad ... Podpora pro individuální ceny, které jsou založené na množství odebraného zboží (např. pro paletové ceny). V nastavení individuální ceny lze vybrat variantu Platí pro množství nad a ve vedlejší kolonce určit od jakého minimálního množství má být daná individuální cena uplatněna. Cena se uplatňuje při zadávání nových operací a položek objednávek a projeví se okamžitě po zadání množství (individuální cena se v těchto případech vyhodnocuje opakovaně).
Platí pro ceny nad xx Kč pokud zatrhnete tento přepínač, pak se kontroluje zda základní cena před slevou je vyšší nebo rovna zvolené ceně (můžete tak např. drahé výrobky zatěžovat nižší přirážkou a zaokrouhlování provádět na koruny)
Náklad na paletu Ve vedlejším údaji je pak možné určit hodnotu, která se má rozpočítat podle množství na paletě do údaje Sleva v Kč (zadaná hodnota se tedy chápe jako přirážka).
Zaokrouhlení určuje způsob zaokrouhlení výsledné ceny
Typ zaokrouhlení Popis Př.zaokr.7.23 Kč bez DPH/ s DPH 19% Př.zaokr.7.28 Kč bez DPH/ s DPH 19%
na 1h Cena bez DPH je zaokrouhlena na haléře 7.23 7.28
8.60 8.66
na 10h Cena bez DPH je zaokrouhlena na desetihaléře 7.20 7.30
8.57 8.69
na 1 Kč Cena bez DPH je zaokrouhlena na koruny 7.00 7.00
8.33 8.33
na 10h nahoru Cena bez DPH je zaokrouhlena nahoru na desetihaléře 7.30 7.30
8.69 8.69
na 1Kč nahoru Cena bez DPH je zaokrouhlena nahoru na koruny 8.00 8.00
9.52 9.52
cenu s DPH na 10h Cena včetně DPH je zaokrouhlena na desetihaléře 7.22689 7.31092
8.60 8.70
cenu s DPH na 1 Kč Cena včetně DPH je zaokrouhlena na koruny 7.56303 7.56303
9.00 9.00
cenu s DPH na 10h nahoru Cena včetně DPH je zaokrouhlena nahoru na desetihaléře 7.22689 7.31092
8.60 8.70
cenu s DPH na 1 Kč nahoru Cena včetně DPH je zaokrouhlena nahoru na koruny 7.56303 7.56303
9.00 9.00
nezaokrouhlovat Cena nebude nijak zaokrouhlena 7.23 7.28
8.60 8.66
Zaokrouhlit cenu s DPH dle pásem lze využít např. při výpočtu prodejních cen v rámci kalkulace prodejních cen a v individuálních cenách. Výsledná cena s DPH je zaokrouhlována takto:
do 2 Kč : na desetníky nahoru
do 5 Kč : 0h až 50h a 91h-0h: na 50h nahoru, ostatní na 90h
do 100 Kč : na 90h nahoru
do 300 Kč : na 4,90 Kč a 9,90 Kč nahoru
do 600 Kč : na 9 Kč nahoru
cena bez DPH nad 600 Kč : na 49 Kč nebo 99 Kč nahoru
   
zaokrouhlit na 0,99 Kč nahoru používá se při vyhodnocování individuálních cen nebo hromadném naplňování cen
   

Program dále nabízí zaokrouhlování na 50h, cenu s DPH na 50h a cenu s DPH na 90h nahoru.

Platí pouze pro typy dokladů omezuje použití pouze na zvolené typy dokladů (od – do dle číselníku typů dokladů); pro některé situace, ve kterých se počítají individuální ceny, není schopen program určit typ dokladu – v tom případě se tento přepínač ignoruje (např. objednávka na dodavatele).
Zakázat další slevy cen zamezí použití některých dalších typů slev pro zboží náležející do této skupiny individuálních cen (množstevní slevy, zákaznické slevy, slevy za doklad)
Zakázat další přirážky zamezí použití některých dalších typů přirážek pro zboží náležející do této skupiny individuálních cen (přirážky vyplývající z definice množstevních slev, zákaznické přirážky, přirážky za doklad)
Povolit vyhodn. nulové ind.ceny pokud tento přepínač není zapnutý (výchozí stav), tak program nedovolí vyhodnotit individuální cenu, jejímž výsledkem je nulová cena (použije se v té chvíli základní cena). Podobné kontroly se provádí i pro "vnořené" individuální ceny (odkazy na jinou individuální cenu).
Povolit tuto cenu i pro obaly pokud definujete slevu platnou pro více skladových karet nebo pro všechny karty, pak může být užitečné neuplatňovat tuto cenovou výjimku pro karty označené typem karty vratný obal
Povolit i pro zboží s pevnou cenou ve výchozím stavu je tento přepínač zapnutý (čili tato individuální cena platí i pro skladové karty s typem karty Zboží-pevná cena).
Platí pro cenová pásma
Prodejní ceny 1 až 6
Nákupní cena
Dohodnutá nákupní cena
omezuje použití pouze na ty zákazníky, kteří mají cenové pásmo mezi povolenými cenovými pásmy. Pro některé situace, ve kterých se počítají individuální ceny, není schopen program určit cenové pásmo – v tom případě se tyto přepínače ignorují. Pokud má zákazník vyšší cenové pásmo než 6, pak se kontrola provádí na 1. cenové pásmo
Pořadí vyhodnocení určuje v jakém pořadí budou jednotlivé řádky dané individuální ceny vyhodnoceny. Pokud má více řádků stejné pořadové číslo, pak program automaticky řadí řádky dle typu klíče a v rámci typu klíče řadí abecedně dle klíčové hodnoty (nejdříve *, pak čísla, pak písmena, pak ~). Program vždy hledá pouze první vyhovující řádek individuální ceny a proto pořadí hraje významnou roli. Výjimky pro konkrétní zboží tedy uvádějte s nejnižšími pořadovými čísly, výjimky pro skupiny zboží s vyššími čísly a ceny platné pro všechno ostatní zboží by měly mít nejvyšší pořadová čísla)
Po vyhodnoc. Nehledat dále nižší cenu : program ponechá cenu, která byla do aktuálního záznamu nejnižší a dále nepokračuje v hledání nižší ceny
Pokračovat v hledání nižší ceny : program bude vyhodnocovat i další záznamy, které splňují zadané podmínky a pokud najde záznam s výhodnější cenou, pak tuto cenu použije
Vždy použít tuto ind.cenu : bez ohledu na to, zda již dříve program narazil na nižší cenu, tak použije cenu určenou aktuálním záznamem (vhodné např. pro kolkové ceny cigaret apod.)
Nevyhodnocovat tuto IC:takto lze z dalšího vyhodnocení vyloučit konkrétní individuální cenu. Pro toto omezení musíme nastavit položku ind. ceny takto: Typ klíče- jiná ind.c., Jiná ind.c. - název vylučované ind. ceny.
Ukončit zprac.IC bez vyhodnocení: tento typ zpracování umožňuje přerušení vyhodnocování dané individuální ceny bez toho, aby byla tato individuální cena vyhodnocena. Tento způsob vyhodnocení lze použít pouze pro běžné IC (nikoli pro odkazy na jiné IC). Pomocí tohoto nastavení IC lze určit výjimky, u kterých IC nemá platit. V případě, že je daná vyhodnocovaná IC zanořena, pak je ukončeno vyhodnocování pouze aktuální IC, ale nadřazené IC jsou dále vyhodnocovány.
Režimu souvisejících nákladů uplatňuje se v individuálních cenách, pokud má individuální cena v přepínačích F6 zapnutý nový přepínač Z hodnoty slevy v Kč odečíst související náklady dle zboží. Ze souvisejících nákladů se zjistí odpovídající logistické množství (např. kus, počet v balení nebo počet na paletě) a hodnota zadaná do pole Související náklady se pak podělí množstvím a odečte se od Slevy v Kč (fakticky jde tedy o přirážku). Využívá se existující pole Související náklady, které je v kartě už dlouho. Původní význam, kdy se cena přičítá k nákupní ceně pro určování prodejní ceny lze zapnout nebo vypnout pomocí proměnné KARSouvNak,0 s hodnotou 1 nebo 0. V případě hodnoty 0 se tedy související náklady budou používat jen v souvislosti s individuálními cenami a uvedeným režimem souvisejících nákladů.


Přepínače F6

IndCeny F6.PNG

Přepínač Popis
Procento/hodnotu slevy násobit hmotností zboží Pomocí tohoto přepínače lze snadno definovat individuální cenu s korunovou nebo procentní přirážkou za každý kg zboží
Z hodnoty slevy v Kč odečíst související náklady dle zboží
Hodnotu slevy v Kč uplatnit až po slevě v procentech Pokud je v individuální ceně zadána sleva nebo přirážka v Kč a současně i v procentech, tak ve výchozím stavu program nejdříve uplatní korunovou slevu a pak až procentuální. Zapnutím přepínače lze toto pořadí vyměnit.
Povolit použití zástupných znaků * a ? pro určení skupiny zboží (klíč) U individuálních cen s typem klíče Skupina, Zařazení, Skupina2, Dodavatel nebo Výrobce se kontroluje, zda karta má uvedený údaj nastavený stejně jako individuální cen. Zapnutím přepínače se provádí kontrola masky s použitím zástupných znaků * (více libovolných znaků) nebo ? (právě jeden libovolný znak).
Ze základní ceny odečíst spotřební daň Pokud tento přepínač zapnete, tak se vstupní cena použitá pro výpočet individuální ceny sníží o hodnotu spotřební daně za danou skladovou kartu.
Slevu vyhodnocovat z ceny bez spotřební daně Když je přepínač zapnutý, tak se pro zboží se spotřební daní se hodnota procentuální slevy nebo přirážky počítá ze základu bez hodnoty spotřební daně.
Použít koef. FC na výslednou cenu přepínač je přístupný pro typ : Jiná individuální cena


Technická poznámka
Pomocí proměnné SSLDefDPr2 lze nadefinovat výchozí hodnotu přepínače Povolit i pro zboží s pevnou cenou (1=vypnuto) pro nové záznamy.
Optimalizace práce s individuálními cenami. V jedné individuální ceně nově může být až 32000 položek, práce s rozsáhlými ind.cenami by měla být rychlejší a stabilnější.


Technická poznámka
Pomocí proměnných SSLOmez,1SSLOmez,8 lze definovat výraz pro kontrolu obsahu záznamu individuální ceny před uložením v dialogu pro editaci individuální ceny. Pokud je výsledkem výrazu číslo, tak se ještě dohledává text informačního hlášení pro uživatele (hlášení musí být zapsána v proměnných SSLOmez,11 SSLOmez,18 a jednotlivé texty musí být odděleny znaky / nebo ; ).

Jednotlivé části textu jsou číslovány od 0 a odpovídají číslu chyby z výrazu. Pokud je hodnota výrazu záporná, tak není hlášena chyba. V případě, že výsledkem výrazu je text, tak je neprázdný text považován za text chyby a je rovnou zobrazen uživateli.

Příklad: Proměnná SSLOmez,1
if((TypKlice=0)OR(TypKlice=1),-1,if(TypKlice=3,if(SlevaProc>40,1,-1),0))

Proměnná SSLOmez,11 a SSLOmez,12
Povolené jsou jen slevy za kód, skupinu a skupinu2/ Pro skupinu2 je maximální procento slevy 40%


Tip
Pokud vytváříte individuální cenu, která se skládá z více řádků, tak můžete libovolný řádek zkopírovat do nového pomocí Ctrl+Enter. V novém záznamu pouze upravte údaje, které se odlišují a záznam uložte pomocí F2. Stejnou funkci můžete využít i v případě, že chcete existující individuální cenu nebo její část překopírovat do individuální ceny s jiným názvem (např. pro jiného zákazníka).


Tip - Optimalizace vyhodnocování akčních indiv. cen
Pro některé typy indiv. cen se dá výrazně zrychlit vyhodnocování. Aby mohl být uplatněn zrychlený algoritmus, musí celá individuální cena vyhovovat následujícím pravidlům:
* všechny indiv. ceny musí být typu "kód", nesmí obsahovat zástupné znaky *,~,?
* indiv. cena musí být tříděna dle kódu zboží (čili není třeba uplatňovat změnu pořadí) a kódy zboží se nesmí opakovat.
Pokud individuální cena s velkým množstvím řádků nesplňuje některou z těchto podmínek, tak může být výhodnější ji rozdělit do dvou nebo více samostatných individuálních cen, které se budou odkazovat na seznam splňující podmínky. Tato optimalizace může mít vliv např. i na zrychlení úvodní přípravy akčních a zalistovaných položek pro zvýraznění v seznamech zboží.

Všechny individuální ceny

Klávesa: F6 v okně Nastavení ind. cen


VseIndCeny.PNG

V seznamu individuálních cen jsou barevně odlišeny záznamy, které jsou momentálně časově neplatné.

Založení nové individuální ceny

Pokud vytváříme novou individuální cenu, pak se nám po stisku klávesy F2 (uložení) automaticky objeví okno pro nadefinování hlavičky individuální ceny. Toto okno můžeme vyvolat i v přehledu individuálních cen stiskem klávesy F2.
HlavičkaIndCeny.PNG

Položka Popis
Kategorie vybírat lze mezi hodnotami:
* Automaticky
* Indiv.cena
* Doporučená cena
* Akční prodejní cena
* Akční nákup.cena
* Kalkulace prod.ceny
* Minimální ceny
* Převody mezi sklady
* Ostatní
Exportovat skupinu individuálních cen pokud se mají individuální ceny exportovat při přenosu skladových karet , je toto nutno zde povolit
Povolit import skupiny individuálních cen pokud tento přepínač vypneme, nebude tato cena při přenosu skladových karet aktualizována (přepsána)
Omezit přenos indiv. cen pouze na určená střediska pokud je přepínač zapnutý, tak je možné zadat také max. devítimístný seznam středisek (pro každé středisko jedno písmeno), pro které je daná individuální cena určena. Pokud je přepínač vypnutý, tak indiv. cena platí pro všechna střediska.


Technická poznámka
Pomocí proměnných ICKateg,0 + ICKateg,1 + ICKateg,2 lze definovat vlastní popisy kategorií - názvy kategorií oddělené znakem / (doporučujeme zachovat výchozí kategorie a nové kategorie přidávat na konec)
Pomocí kódu menu 15,100 až 15,119 lze připravit menu pro zobrazení individuálních cen s omezením na jednu zvolenou kategorii (1..Ind.ceny/2..Dop.ceny/3..akční PC/4..akční NC/5..Kalk.PC/...).

Úprava vyhodnocování individuálních cen

Pokud je základní cena pro daný typ slevy nulová, tak se individuální cena nevyhodnotí (pokud není zapnutý přepínač [x] Povolit vyhodnocení nulové ind. ceny nebo v kartě není zapnutý přepínač [x] Povolit záporné ceny v kartě a ind. cenách. Toto chování lze změnit navýšením hodnoty proměnné SSLDefGPr, 0 o hodnotu +65535 (proměnná jinak obsahuje příznaky pro výchozí nastavení přepínačů v hlavičce individuální ceny).


Technická poznámka - Nové varianty výpočtu individuálních cen
V údaji Klíč je nově k dispozici Typ odběru, Typ odběru 2 až 4 a Střediska (K2). Je tak možné vytvářet individuální ceny pro karty, které mají v některém z těchto údajů vyplněnou určenou hodnotu.

Varianty výpočtu individuálních cen

V údaji Klíč je nově k dispozici Typ odběru, Typ odběru 2 až 4 a Střediska (K2). Je tak možné vytvářet individuální ceny pro karty, které mají v některém z těchto údajů vyplněnou určenou hodnotu.


Speciální menu SSL_MNU

SSL_MNU - menu pro speciální funkce, je dostupné na klávesu Alt+F6. Pokud menu SSL_MNU není definováno v definici menu, tak se nabídnou funkce dostupné dle běžných přístupových práv. K dispozici jsou následující kódy menu:

Technická poznámka
Kód Funkce
73,1 Kopie individuální ceny (stejnou funkci lze vyvolat pomocí Ctrl+Enter)
73,2 Kopie individuální ceny s přepočítáním koeficientu FC. Funkce si vyžádá původní a nové datum. Při výpočtu se z pole "Sleva v Kč" odpočítá koeficient FC platný pro původní datum a připočítá se koeficient platný pro nové datum. Při výpočtu se vytváří protokol, který ukazuje, u kterých záznamů byla změněna individuální cena.
73,3 Smazání celé individuální ceny (stejnou funkci lze vyvolat pomocí Ctrl+Y). Pokud je v systémovém menu pro tuto položku omezen přístup, pak se zakáže také funkčnost klávesy Ctrl+Y
73,4 Zobrazení všech individuálních cen (stejnou funkci lze vyvolat pomocí F6). Pokud je v systémovém menu pro tuto položku omezen přístup, pak se zakáže také funkčnost klávesy F6
73,5 Funkce pro kopii individuální ceny, která cenu v Kč uvedenou v individuální ceně přepočítá pomocí jiné individuální ceny, jejíž jméno (+datum platnosti) se určí před výpočtem

AKČNÍ CENY

Menu: Karty/Nastavení akčních cen

Funkce: Nastavení nákupních a prodejních akcí (kód menu 3,69).

Funkce slouží ke zjednodušenému a přehlednějšímu vstupu akčních (letákových) cen na zvolené období. Výhodná je především, pokud se současně zadává tzv. nákupní akce (čili zvýhodněné nákupní ceny pro zboží, které bude prodáváno v akci) a prodejní akce (čili prodejní ceny letákové akce). Na začátku se v dialogu určí jméno individuální ceny pro nákupní a prodejní akci (např. NC2011/01 a AKC2011/01) a případně také další parametry individuální ceny. Pokud dané individuální ceny existují, tak se následně načtou do zobrazeného seznamu. V seznamu je možné měnit akční nákupní a prodejní ceny, přidávat nové karty (buď jednu kartu nebo více označených karet) a nastavit vzorové záznamy ind.cen pro další záznamy. Pomocí Alt+F10 lze přepínat mezi zobrazením v nesetříděném a setříděném seznamu karet.
Nastavení akčních (letákových) cen se obvykle realizuje takto: Do seznamu individuálních cen se založí akční individuální cena např. AKCE201011 (pro akční leták za 11/2010) do níž se uvedou veškeré položky, které jsou dané období v akci (s cenami, které platí v omezeném časovém období - to je nutné zadat do nastavení ind.ceny). Do individuální ceny IND*, která je vyhodnocovaná u všech zákazníků (pokud nemá zákazník na dané zboží svoji individuální cenu) se pak uvede odkaz na tuto jinou individuální cenu AKCE201011 (jinak by program nevěděl, že má akční cenu použít). Kvůli optimalizaci výpočtu individuální ceny je dobré i do tohoto záznamu s odkazem na jinou individuální cenu uvést datumové omezení akce.

Aby byly skladové karty s akční individuální cenou zvýrazněny v seznamu skladových karet, tak se do údaje Poznámka ve skladových kartách doplní informace s nějakým dostatečně jednoznačným názvem, např. AKCE1011 (popř. AKCE11 nebo AKCE201011). Pak se v programu nastaví, aby se zvýrazňovalo jen zboží, které má požadovaný text AKCE1011 v poznámce (a ne jen obecný text AKCE tak jako je to ve výchozím stavu). Dělá se to tak, že v menu Služby/Nastavení programu/Oprava INI hodnot, stisknete F12, najdete řádek s proměnnou KartaPozn a do údaje Popis-hodnota zadáte klíčová slova pro zvýraznění oddělená lomítkem. Např. AKCE1011/AKCE1012/výprodej/doprodej Tím budou v seznamu karet zvýrazněné jak skladové karty v aktuální akci, tak jinou barvou karty pro případnou budoucí (či minulou) akci. Nastavení v poznámkách není třeba z karet mazat, stačí jen při zahájení platnosti nové akce přepnout v nastavení programu označení akcí.

V přehledu karet lze také využít funkci pro hromadné plnění poznámek. Pokud je třeba označit všechny karty vyhovující nějaké individuální ceně (typicky akční individuální ceně), tak aby byly tyto karty například zvýrazněny v přehledu karet, pak stačí tyto karty vyhledat a případně označit pomocí Ins (např. v podmínce pro hledání podle vzoru lze dole zadat jméno individuální ceny a program vyhledá karty vyhovující této individuální ceně). Pak stačí stisknout Alt+F6/Přidat klíčové slovo do poznámky karet a zadat klíčové slovo (např. AKCE nebo jiné slovo). Pokud už v poznámce skladové karty dané slovo je, tak ho program nepřidává, jinak ho přidá na konec poznámky (za mezeru). Podobně to funguje u hromadného mazání poznámek (Alt+F6/Smazat klíčové slovo z poznámky karet). Pokud je třeba klíčové slovo vymazat ze všech karet, tak není ani třeba vyhledávat všechny karty s daným slovem, ale funkce pro odstranění klíčového slova se může spustit nad všemi kartami (kde klíčové slovo není, tam se poznámka nezmění). Opět platí, že klíčové slovo musí být odděleno mezerami. Čili pokud používáte 2 samostatná klíčová slova X1 a X2, tak nelze v kartě v poznámce mít X1X2, ale musí tam být X1 X2. Pro složitější kombinace existuje i funkce pro hromadné nastavení poznámky podle seznamu individuálních cen s možností výchozího vynulování poznámky.

Barvy jsou ovlivněny nastavením barevné palety na konkrétním PC (ve výchozím stavu barevného zvýraznění karet jde v nastavení palety o Označený záznam 2/Označený záznam 5/Seznamy-chybné položky/Označený záznam 4, čili standardně zelená/modrá/přeškrtnutá červená/modrozelená). Klíčová slova a odpovídající barvy pro zvýraznění skladových karet v seznamu karet lze definovat v nastavení zvýraznění karet.


Technická nastavení

Technická poznámka
Změny v individuálních cenách jsou logovány do souboru SKLAD.LOG.
Pomocí proměnné SSLExtLog s hodnotou 1 je možné zapnout rozšířené sledování změn v záznamech individuálních a doporučených cen. V případě provedení změny v IC je přidán textový záznam do souboru SSLLOG.TXT, který se vytváří ve stejné složce jako tabulka SKLADSSL.BTR. Současně se v takto nastaveném skladu sledují změny v tomto souboru a v případě, že je detekována změna, tak se vyčistí interní paměťové struktury s načtenými indiv. cenami a další individuální ceny se aktualizují z databáze.

Nastavení je vhodné použít v případě, že některý z uživatelů v počítačové síti aktualizuje indiv.ceny a tyto změny je třeba co nejdříve promítnout na ostatních počítačích v sítích.


Technická poznámka
Pomocí proměnné SSlDefTypD,0 lze definovat přednastavený typ dokladu pro výpočet individuálních cen, které mají zapnutý přepínač pro omezení dle typu dokladu a nemají typ dokladu v daném kontextu nastaven (např. v exportech ceníků, exportech pro PDA, v kalkulacích PC).


Technická poznámka
Pomocí proměnné SSLDefDPr,0 lze nastavit výchozí příznaky pro vytvoření nového jednotlivého záznamu individuální ceny. (+8192 - omezení datumem, +16384 - hledat další záznam s případnou nižší cenou).
Pomocí proměnné SSLDefDPr,2, SSLDefDPr2,2 a SSLDefDPr3,2 lze nadefinovat výchozí hodnoty pro údaje Přepínače, Přepínače2 a Přepínače3 při vytvoření nového záznamu individuální ceny OZ.


Technická poznámka
Pomocí proměnné SSLDefGPr,0 lze nastavit výchozí příznaky pro vytvoření nové hlavičky individuální ceny:
hodnota popis
1 povolit export
2 zakázat import
4 hledat lepší ceny
Technická poznámka
Pomocí proměnné SSLDefGPr, 2 lze určit výchozí přepínače pro hlavičku individuální ceny OZ. Nastavení se použije v případě, že hlavička pro danou IC OZ neexistuje nebo do dialogu pro založení nové hlavičky. Proměnná se uplatňuje jen v případě, že jsou IC OZ aktivní (tj. je nastavena proměnná SSLOZ na nenulovou hodnotu). Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:
Hodnota Popis
+1 export
+2 zakázat import
+4 hledat lepší ceny
+8 omezit střediska
+16 ozn. IC


Technická poznámka
Ve struktuře SkladSSL.btr je možné definovat kalkulovanou položku PRIZNAKYS (délka 16), která zobrazuje příznaky individuální ceny v textové podobě.
Dále je možné definovat položku LEPSICENA (délka 3, vzor pro vstup Ne/Ano), která umožňuje zobrazit informaci o zapnutí přepínače Upřednostit základní cenu v případě, že je nižší než ind. cena.


Technická poznámka
Pomocí proměnné ICTypKar,0 lze nastavit, pro které typy skladových karet je zakázáno vyhodnocování některých individuálních cen. Hodnota proměnné musí obsahovat seznam čísel oddělených znakem / pro typy karet účet/zboží/výrobek/vr.obal./nevr.obal./Zb.pevná c./Zb.min.cena/Materiál.
Jednotlivá čísla určují součet hodnoty pro jednotlivé kategorie individuálních cen, pro které jsou individuální ceny zakázány:
Hodnota Popis
+1 automatická (neurčená) kat.
+2 běžná ind.cena (většina IC)
+4 doporučená cena
+8 akční PC
+16 akční NC
+32 kalkulace PC
+64 minimální ceny
+128 ceny pro převody mezi sklady
+256 ostatní
+512 zalistované zboží
Pokud tedy chcete zakázat např. vyhodnocení individuálních cen mimo IC pro zalistované a ostatní IC pro typ karty zboží pevná cena a materiály, tak do proměnné zadejte: 0/0/0/0/0/255/0/255.
Úprava třídění individuálních cen podle datumu. Pokud se za sebou v seznamu konkrétní individuální ceny objeví záznamy na stejné zboží se stejným pořadím a typem klíče, tak se záznamy setřídí dle datumu. Kontroluje se, že se časová období v obou (nebo více) záznamech nepřekrývají. Změna ovlivní nalezení prvního vhodného záznamu pro budoucí akci.