Přenosy z notebooků

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Menu: Služby/Převody dat/Přenos z notebooků

Konfigurace přenosů

Menu: Služby/Nastavení programu/Konfigurace

Pokud chceme provádět přenosy mezi notebookem a počítačem, musíme nejdřív nastavit, v jakém režimu budeme provádět:

KonfiguraceNot.PNG

Také musíme nadefinovat seznam dealerů pro přenos v číselníku dealerů.Přenosy z počítače na notebook

Menu: Služby/Převody dat/Přenos z notebooku

PrenosPocNot.PNG

Přenos dat do notebooků:

PrenosPocNotPriprava.PNG

Vytvoření převodních dat

Pokud chcete informace o stavu zásob přenést na notebook, pak musíte nejdříve spustit Vytvoření převodních dat. Tato volba připraví všechny potřebné soubory pro přenos údajů. V údajích o zásobě zboží budou odečteny všechny rezervace v daném skladu. Při exportu dat pro notebooky program exportuje pro každou skladovou kartu nákupní operace podle jednotlivých datumů spotřeby. Informace o datech spotřeby je pak vidět v přehledu nákupních operací dané skladové karty nebo např. v nabídce Info o zboží.
Nastavení exportu je možné ovlivnit v dialogu pro nastavení přenosů. Po přípravě dat program ukončí práci a spustí komprimační program, který vytvoří výsledný přenosový soubor NOTEBOOK.ZIP. Tento soubor pak může být kopírován pomocí služby Kopírování dat na disketu.
Přenosový soubor obsahuje informace o zboží, zásobě zboží, adresář dodavatelů a odběratelů. Dále jsou přepsány dodací i přijaté doklady a operace, okruhy zboží.
Při exportu dat pro notebooky se mohou generovat přenosové soubory NTB_NOB.BTR a NTB_NPO.BTR obsahující hlavičky a položky z nevykrytých objednávek na dodavatele. Pokud jsou tato data přenesena do dealerského notebooku (s přejmenováním na SKLADNOB.BTR a SKLADNPO.BTR) tak lze snadno zjišťovat poslední objednávku (množství a datum) v libovolném místě, kde se zobrazuje zboží pomocí Ctrl + F5 (např. v položce objednávky)-dole v otevřené skl. kartě. Export objednávek se dá vypnout v nastavení přenosů dat do notebooků.
Do individuálních cen pro notebooky (NTB_SSL.BTR) se nekopírují záznammy individuálních cen s prošlou časovou platností.
V nastavení exportu dat pro notebooky lze vypnout komprimaci dat do souboru NTB.NLX (komprimace se provádí jen v režimu exportu dat dle dealerů).
V číselníku dealerů pro export do PDA nebo notebooků lze určit uloženou výběrovou podmínku, která se má použít pro filtrování adres pro jednotlivé dealery. Samotnou podmínku je třeba uložit v seznamu odběratelů a je třeba jí přiřadit jednoznačné identifikační číslo. Adresy jsou stále filtrovány i dle označení dealera.


Technická poznámka
Funkce pro přenos vybraných záznamů z číselníků (čili libovolné záznamy z CISELNIK.BTR) mezi centrálním počítačem a dealerskými notebooky nebo mezi dvěma sklady. Do hlavního menu (typicky do menu NOTEBOOK) lze definovat novou funkci Nastavení přenosu číselníků s kódem menu 15,49. V tomto číselníku se určí, které záznamy budou exportovány. Pro filtrování záznamů je možné nastavit masky s použitím zástupných znaků * nebo ? pro jednotlivé údaje Klíč1(text), Klíč2(byte), Klíč3(longint), Popis(text) nebo Hodnota(text).

Je možné nadefinovat několik skupin přenosů dat z číselníku. Pro export dat do notebooků se používá výchozí skupina 0 (lze ji ale změnit pomocí proměnné NtbExpCSL,X, kde X je stav exportu použitý pro filtrování exportu dat a který se nastavuje pomocí proměnné PS+IČO firmy,1). Číselníky se automaticky exportují v rámci přípravy dat pro notebooky a výsledek exportu je uložen v tabulce NTB_CSL.BTR (tabulku se strukturou CISELNIK a indexem CISELNIK je třeba přidat do Systémové menu/Soubory na centrále i v noteboocích). Je také možné spustit jen samotný export dat z číselníku do NTB_CSL. K tomu slouží kódy menu 7,120 až 7,129, které exportují skupinu exportů číselníků 0 až 9 (např. pro přenos dat z číselníku mezi pobočkami).

Vytvoření převodních dat dle OZ

Data pro notebooky jsou generována dle číselníku Nastavení dealerů pro PDA.

Jsou vybrány pouze řádky s verzí 4 (data pro notebook).


Přenos dat z notebooků:

Načtení požadavků

PrenosPocNotNacteni.PNG

Po načtení požadavku se objeví nabídka pro jejich vytištění v podobě:


V importu požadavků přenesených z notebooku (např. ve formě NOX souboru) se provádí kontrola, zda už daný požadavek nebyl importován v předchozím importu. Pokud je takovýto požadavek nalezen, tak je uživatel upozorněn a může vybrat, zda tento požadavek nechce importovat nebo zda ho chce naimportovat ve stavu "nepřevádět" (tyto požadavky jsou v seznamu obvykle červeně škrtnuté). Změna stavu na "nepřevádět" je výchozí volba pro automatický bezobslužný import. Všechny případné další duplicitní požadavky jsou zpracovány stejným způsobem.

Načtení požadavků - NOX

PrenosPocNotNOX.PNG

Export saldokonta z dokladů

PrenosPocNotExport.PNG

Při přípravě saldokonta pro notebooky, které vzniká z hlaviček skladových dokladů se do saldokonta kopíruje také poznámka z hlavičky dokladu.

Technická poznámka - Export saldokonta
Do saldokonta se při exportu dat pro notebooky exportují i přeplacené faktury (lze vypnout proměnnou SkladSaldo,3 s hodnotou 0)
Pomocí proměnné SkladSaldo,2 lze určit, které typy dokladů se mají exportovat (standardně se exportují jen daňové doklady). Jako hodnotu proměnné zadejte seznam čísel typů dokladů oddělených znakem /. Lze využít i zástupné znaky * a ?.
Úprava importu adres při přenosu s požadavky. Pokud uživatel nemá oprávnění zakládat nebo měnit adresy, pak není tato činnost povolena ani při přenosu adres z notebooku. Nastavení lze ovlivnit promocí proměnné NTBImpObj,10 pro nové adresy a NTBImpObj,11 pro aktualizaci adres.
Ve funkcích pro generování saldokonta ze skladových dokladů (SKLADDOK -> UCTOFAK) lze nastavit, aby se do zpracování vybíraly typy dokladů určené novým přepínačem v číselníku typů dokladů. Pro nové nastavení je třeba nastavit proměnnou SkladSaldo, 12 na jednu z následujících hodnot:
Hodnota Popis
0 původní (výchozí) režim, kdy se typy dokladů vybírají podle proměnné SkladSaldo,2 nebo se zahrnou jen daňové doklady
1 program se řídí novým přepínačem, který se objeví v číselníku typů dokladů pod nastavením F5
2 zahrnou se všechny daňové doklady a dále všechny doklady, které jsou označené přepínačem v F5

Notebooky:

Nastavení přenosů

PrenosPocNotNast.PNG

Funkce Popis
Import objednávek z notebooku
Hlavní cílový adresář Adresář a popis umístění adresáře na síťovém disku (disku přístupném z programu Sklad6). Slouží pro přenos požadavků při připojení notebooku k lokální síti.
Popis cílového adresáře
Alternativní cílový adresář Náhradní adresář pro přenos požadavků (např. disketa, flash disk). Slouží pro přenos požadavků, pokud je přenosový disk připojen pod jiným písmenem disku (např. A:)
Popis alt. cílového adresáře
Povolit import adres Neimportovat adresy

Importovat adresy (aut.) - při přenosu jsou kontrolovány adresy zadané popř. upravené na notebooku. Pokud jsou adresy v notebooku změněny je nabídnuta možnost importu adresy z notebooku a její přepsání ve skladu. Případně založení nové adresy.
Importovat adresy (ruč.) - v tomto případě bude vždy nabídnuta volba pro ponechání původní adresy
Importovat adresy (aut.včetně bonusů) umožňuje automatický import adres odběratelů včetně převzetí údaje Bonus, datum posledního pohybu a datum poslední změny

Povolit import poznámek obj. poznámky z objednávky jsou při importu přeneseny do poznámky dokladu (musí být povoleno při exportu na notebooku nebo PDA) viz. nastavení přenosu dat
Povol. imp. informací k adrese Povoluje import Jednání, úkolů, požadavků
Aut. číslování objednávek Objednávky jsou číslovány automaticky podle číselné řady, která se nastavuje v ini. hodnotách
Export dat pro notebook
Exportovat salda z dokladů S6 Saldokonto neuhrazených faktur je exportováno ze skladu, nikoliv z účetnictví na základě údajů Zaplaceno a Datum zaplacení z hlavičky dokladu. Také se přenáší poznámka z hlavičky dokladu (od 11.4.2011).
Saldokonto z Účta rozdělit dle zakázek z hlaviček faktur Není exportováno hromadné saldokonto, ale saldokonto je exportováno každému OZ zvlášť (ten vidí pouze své faktury, ne faktury ostatních OZ)
Exportovat objednávky na dod.  
Komprimovat data do NTB.NLX (pouze pro export dle OZ). Všechny soubory jsou zkomprimovány do souboru NTB.NLX v adresáři, který je určen definicí dealera (OZ)
Exp. zprac. požadavky staré (dní) povolí export zpracovaných požadavků z hlavního počítače na notebook
Povolit exp. informací k adrese Rozšíření přenosu dat pro notebooky o možnost přenosu informací k adresám (záznamy AdrInfo - jednání, úkoly, dokumenty,...). Pro přenos jsou využívány soubory NTB_IADR.BTR a NTB_MEM.BTR (musí být definovány v seznamu souborů). Tyto soubory je nutné dopravit spolu s ostatními přenosovými daty do správné složky na notebooku a následně spustit import pomocí nové funkce. Ve výchozím stavu je přenos těchto záznamů v nastavení přenosů vypnut.
Exp. informací k adrese staré  


Technická poznámka
Tisk požadavku - nastavení sekce [OBJEDNAVKY] v def. souboru (standardně sklad01.def)


Technická poznámka
Při povolení exportu zpracovaných požadavků jsou vytvářeny soubory NTB_OBJN.BTR a NTB_POL.BTR a tyto je potřeba na notebooku nakopírovat do odpovídajícího datového adresáře. V menu OBJEDN_NOV a OBJEDN_OPR můžeme nadefinovat položku Nedodané zboží.

Data pro tuto funkci jsou čerpána z tabulek NTB_OBJN.BTR a NTB_POLN.BTR (do notebooků je třeba tyto tabulky přehrát například spolu s ostatními přenosovými soubory). Tato funkce v noteboocích dohledá požadavek odpovídající aktuálnímu požadavku (při opravě) a zobrazí položky tohoto požadavku. Pokud objednávka není dohledána, tak se nabídne seznam požadavků a pomocí Enter je možné vybrat požadavek a zobrazit jeho položky. Pomocí F6 je možné položky požadavku (pomocí Ins je možné vybrat jen některé) přenést do aktuálního požadavku.

V menu Požadavky musíme nadefinovat položku Import stavu nezpr. požadavků. Tuto funkci je potřeba spustit pokaždé po importu dat na notebook. Tato funkce projde tabulku NTB_OBJN.BTR, která obsahuje informace o požadavcích na centrále a v aktuální tabulce požadavků vyznačí příznak, zda už požadavek prošel zpracováním na centrále a příznak, zda byl zpracovaný kompletně nebo jen částečně. Podle těchto příznaků pak lze připravit kalkulované pole, které v seznamu požadavku bude zobrazovat stav zpracování. Podrobnosti o nedodaném zboží pak lze zjistit pomocí příslušné funkce v detailu požadavku.
Ve struktuře souboru objednávky OBJEDNAV musíme nadefinovat kalkulované pole:
jméno : _stav
šířka : 1
počet des. míst : 0
popis záhlaví : S
popis při vstupu : stav (notebooky) :
pořadí při prohlížení 2 : 3
výraz : if(MaskAnd(Priznaky2,2),"C",if(MaskAnd(Priznaky2,1),"Z"," ")), kde Z znamená zpracovaná objednávka a C znamená částečně zpracovaná objednávka.Technická poznámka
Pomocí proměnné NtbImpObj,9 lze nastavit, jak se má změnit stav požadavku při importu požadavku z notebooku (např. z NOX souboru). Hodnota proměnné se zapisuje jako seznam čísel nových stavů oddělených lomítky (0..Neprevedeno/1..Převedeno/2..Nekompletní/3..Nepřevádět/4..Cen.nabídka/5..Rezervovat). Má-li se například při importu změnit stav požadavku z Nepřevedeno na Rezerovovat, tak zadejte hodnotu 5/1/2/3/4/5 (stejně bude fungovat i 5///// nebo jen 5).Nastavení dealerů

NastDealer.PNG

V číselníku dealerů pro export dat pro notebooky lze definovat číslo průvodky, do které se mají vyexportovat informace o nezaplacených fakturách podle daného dealera. Informace se exportují při použití funkce Export saldokonta z dokladů. Pokud průvodka existuje, tak se její obsah vymaže a nahradí odkazy typu "nezaplacená faktura". Připravené průvodky se nakonec automaticky vyexportují pomocí funkce Export průvodky pro řidiče a jsou tak připraveny na načtení do mobilního zařízení, které používá dealer.


Nastavení přenosu číselníků

NastPrenosCis.PNG


Funkce Popis
Režim aktualizace
Vynulovat celý daný číselník + aktualizace  
Aktualizace záznamů podle klíčových hodnot  
Doplnit, když klíčová hodnota neexistuje  
Vymazat odpovídající záznamy z číselníku + aktualizace V tomto režimu se aktualizují pouze záznamy, které odpovídají masce zadané v nastavení přenosu daného číselníků (na rozdíl od prvního režimu Vymazat+aktualizovat, který nejdříve vymaže celý daný číselník a pak do něj teprve doplňuje záznamy z NTB_CSL). Při použití tohoto nastavení zkontrolujte, zda je nové verze Sklad6 nasazena také na všech počítačích, které provádí načtení nastavení z číselníku (typicky dealerské notebooky)


Přenosy z notebooku na počítač

Menu: Služby/Převody dat/Přenos z notebooku

Přenosy mezi notebooky a hlavním počítačem slouží pro přenášení údajů pro obchodní cestující a pro přenosy objednávek, které obchodní cestující zajistili.

PrenosNotebookVyber.PNG

Přenos objednávek (export)

PrenosNotebookVyberTyp.PNG

Automatický výběr

PrenosNotebookZpusob.PNG

Všechny požadavky

Vybrané požadavky

PrenosNotebookCisla.PNG

Zadáme čísla objednávek od-do, pro které chceme provést přenos.Nastavení přenosu dat

Tyto údaje musíme zadat v notebooku před zahájením přenosu dat do počítače. V současné době se používají přenosy buď pomocí emailu nebo pomocí MaximObjServeru.
V případě chyby při odesílání požadavků z notebooků přes MaximObjServer nebudou požadavky označeny jako převedené.
Od 3.11.2011 je možno v režimech s nízkým rozlišením přepínat mezi jednotlivými stranami nastavení pomocí kl. PageDown.

PrenosNotebookNastaveni.PNG

Funkce Popis
Export objednávek z notebooku
Hlavní cílový adresář  
Popis cílového adresáře  
Po dokončení předat řízení  
Alternativní cílový adresář  
Popis alt. cílového adresáře  
Po dokončení předat řízení  
E-mailová adresa (cílová) pokud je vyplněna, pak je přednastavena do emailového programu
Předmět e-mailu pokud je vyplněn, , pak je přednastaven do emailového programu.

Není-li vyplněno, je předmět ve formátu "odeslání objednávek (<počet>, <číslo od>,<číslo do>), jméno dealera"

Text e-mailu Pokud není vyplněno, pak je text zprávy: "Zpráva odeslána s následujícími přílohami OBJ.NOX"
Povolit SimpleMAPI (Win32) zaškrtněte, pokud poštovní program povoluje toto rozhraní (např. Outlock Expres)
Povolit export adres Neexportovat adresy

Exportovat adresy dle požadavků - jsou exportovány adresy z hlavičky požadavků, nikoliv z adresáře dodavatelů
Adresy změněné od posledního přenosu - jsou exp. adresy z adresáře
Změněné od posledního přenosu + dle požadavků - jsou exportovány adresy z hlavičky požadavků změněné od posl. přenosu

Povolit export poznámek obj. povolí export poznámek z požadavku do výsledného dokladu - musí být povoleno při importu dokladu
Povol. exp. informací k adrese povoluje export jednání úkolů, požadavků
Export informací k adrese (staré) budou exportovány Jednání, úkoly, požadavky podle zde nastaveného počtu dní
Přenos pomocí MaximObjServeru
Cílová IP adresa serveru údaje + autorizace, které určují počítač, kde běží program MaximObjServer pro příjem požadavků
Přihlašovací jméno (skryto)
Přihlašovací heslo (skryto)
Cílová e-mailová adresa pokud je vyplněna, jsou požadavky zaslány na tuto adresu, v opačném případě na adresu uvedenou v konfiguraci MaximObjServeru


Technická poznámka
Pomocí proměnné NTBExpObj,9 lze definovat jméno výstupního souboru, který se používá pro odeslání požadavků z notebooků na centrálu (standardně je to OBJ.NOX). Pokud u jména souboru není uvedena cesta, tak se soubor ukládá do uživatelského adresáře (doporučeno).
Pomocí proměnné lze určit stavy požadavků, které mají být exportovány v rámci přenosu požadavků z notebooku (jako hodnotu je třeba použít součet hodnot: 1:nepřevedeno, 2:Převedeno, 4:nekompletní, 8:nepřevádět, 16:cenová nabídka, 32:rezervovat) proměnná NTBExpObj,11 - určuje stavy požadavků v rámci aut.výběru požadavků (výchozí hodnota je 49, čili 1+16+32) proměnná NTBExpObj,12 - určuje stavy požadavků v rámci ručního výběru požadavků (výchozí hodnota odpovídá zapnutí všech stavů) Výchozí hodnoty odpovídají nastavení předchozí verze programu.


Technická poznámka
Přenosy z notebooků na počítač:
kód menu 7,1 - pouze export dat (pro uživatele bez možnosti nastavení
kód menu 7,2 - standardní dialog včetně nastavení a načtení stavu skladu. Přístupové právo v menu 8 zakáže možnost nastavení.
Funkce použitelná v hlavním menu pro zpracování a aktualizaci dat po importu dat do notebooku. Funkce provádí stejné činnosti, jako když se skladový program spustí s parametrem /NTBIMP (kód menu 7.75):

1. Import záznamů AdrInfo z tabulek NTB_IADR.BTR a NTB_MEM.BTR
2. Import stavu nezpracovaných požadavků z NTB_OBJN a NTB_POLN
3. Import aktualizace číselníku z NTB_CSL.BTR


Kódy menu NOTEBOOK

Technická poznámka - Kódy menu NOTEBOOK
Kód Popis
Přenos dat do notebooku:
12,1 Vytvoření převodních dat
12,8 Vytvoření převodních dat dle OZ
12,2 Kopírování dat na disketu
Přenos dat z notebooku:
12,6 Načtení požadavků
12,7 Načtení požadavků NOX
7,44 Export saldokonta z dokladů
Notebooky:
15,28 Nastavení přenosů
15,37 Konfigurace přenosů v režimu notebook
15,38 Konfigurace přenosů v režimu PC
15,49 Nastavení přenosu číselníků