Požadavky

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Menu: Požadavky

Slouží ke sledování požadavků Vašich zákazníků. Můžete si zde připravit objednávané zboží (v době objednávky nemusí být zboží na skladě). Program podporuje přípravu požadavků na noteboocích nebo kapesních počítačích a jejich stahování do hlavního počítače. Na základě evidovaných objednávek lze pak vystavovat doklady. Při odesílání mailu z požadavku nebo objednávky na dodavatele se vytváří záznam v LOG souboru s informací o odeslání mailu.


Nový požadavek

Menu : Požadavky/Nový požadavek

Zákazník od vás požaduje zboží, které právě nemáte skladem, a proto si založíte požadavek. Pokud již zákazníka máte v evidenci odběratelů, můžete tento záznam použít pro vyplnění hlavičky požadavku. Jinak vyplňte celou hlavičku ručně. Číslo požadavku je doplňováno automaticky. Pro stálé zákazníky lze také založit jeden požadavek a ten postupně aktualizovat.

Technická poznámka
Nastavení všech kódů menu pro založení požadavku naleznete na stránce Oprava požadavku.
Pomocí proměnné ObjNovIC,x, kde x je číselná hodnota stavu požadavku (0-nepřevedeno, ... 4..cenová nabídka, ..) lze zobrazit dialog pro výběr individuální ceny pro daný požadavek hned při zahájení požadavku.

Hlavička požadavku

Číslo požadavku/objednávky je doplňováno automaticky, máte však možnost jej opravit. Ostatní údaje vyplňte podle předlohy. Použít můžete i seznam dodavatelů nebo odběratelů (F4 nebo Shift+F4).
Hlavička požadavku:
PozadavkyHlavicka.PNG

Vypsaná hlavička:
PozadavkyHlavickaZadana.PNG

Položka Popis
Stav zadáme aktuální stav požadavku
Ext. č.ob. zde je zobrazeno číslo objednávky z notebooku nebo PDA, pokud bylo vyplněno
'Typ d. ve vstupu hlavičky požadavku zákazníka lze zadat typ dokladu, který má být na základě tohoto požadavku vystaven (varianta EXTOBJ). Pokud typ není určen (automaticky), pak program nabídne výběr typu dokladu při vystavení dokladu z požadavku. Zvolený typ dokladu má také vliv na výběr individuální ceny - pokud ind. cena je určena pouze pro zvolené typy dokladů, a je-li zadán jiný typ dokladu, pak je individuální cena ignorována.
Doprava informace o tom, zda máte objednánu i dopravu
Poznámka poznámka se přenáší do poznámky dokladu (např. faktury)
F2 vyvolá menu pro vytvoření požadavku vybraného odběratele, jednotlivé položky menu jsou popsány na této stránce
ESC se vrátíte do předchozí nabídky


Tlačítko Čas dodání
V místě času dodání je tlačítko umožňující výběr zápisu časové informace o dodání zboží s následujícími možnostmi: interval od-do/konkrétní čas/2 intervaly/obecné zadání viz. obrázek
Pozadavek CasDod.PNG

Technická poznámka
Změny v hlavičce požadavku se zaznamenávají do logovacího souboru.Pro správnou funkci záznamu změn je nutné nastavit v Služby/Systémové menu/Struktura souborů sledované položky (příznak Logovat změny) a nastavit klíčové položky pro logování (Sklad, Prijem, CisloObj).
Nastavení proměnné EditAdrObj,0

hodnota rovno 1 editaci adresy odběratele při vstupu požadavku je možno opustit klávesou Esc
hodnota rovno 2 adresu je potřeba potvrdit klávesou F2

Pomocí proměnné ObjNovDopr lze definovat výchozí hodnotu pro údaj Doprava v hlavičce nového požadavku (1=zajistit)
Pomocí proměnné ObjNovDny lze přednastavit hodnotu údaje Požadováno v nových požadavcích. Proměnná určuje počet dní, o které se má posunout toto datum oproti aktuálnímu datu. Pokud datum Požadováno vyjde na sobotu nebo neděli, je automaticky posunuto na pondělí. Proměnnou je vhodné nastavit hlavně na dealerských noteboocích.
Pokud je nastavena proměnná ObjNovDny,0 na hodnotu větší nebo rovnu nule, tak se při evidování požadavku kontroluje, zda je vyplněno datum "Požadováno". Datum nesmí být starší než dnešní datum. Nově se také pro určení data "Požadováno" povoluje nulová hodnota proměnné ObjNovDny,0, která znamená, že se požadováno předvyplní dnešním datem.

Přidat položky

Nabídne seznam skladových karet, do kterého je možné přímo dopisovat objednávané množství. Tento způsob zadávání položek objednávky lze libovolně kombinovat s běžným zadáváním položek.
Výběr položek a zadání množství:
PozadavkyPridatPolozku.PNG
V přehledu skladových karet zobrazovaných v rámci vstupu Přidat položky v požadavcích lze zobrazovat položku Suma za požadavky obsahující součet všech nevykrytých požadavků za danou kartu (ve struktuře KARTA je třeba definovat položku SUMPOZAD a v pořadí prohl. 5 uvést vhodnou pozici) a dále pomocí proměnné KARSUMPOZ definovat počet dní pro vyhledání nevykrytých požadavků.


Technická poznámka
V požadavcích je možné nahradit standardní vstup položek požadavku nový vstupem obsahující zalistované, oblíbené nebo akční zboží. Pro nastavení lze použít proměnné ObjPolEdit,x s hodnotou vyjadřující součet následujících čísel: +1..oblíbené, +2..zalistované, +4..akční.
Hodnota 0 znamená, že se použije původní dialog pro vstup položek požadavků.
x Popis
0 nový běžný požadavek
1 nový požadavek pro zákazníky se zapnutým přepínačem jen zalistované (výchozí hodnota proměnné je 2, čili zobrazit zalistované položky)
10 editace běžného požadavku
11 editace požadavku pro zákazníky se zapnutým přepínačem jen zalistované
Při zobrazení oblíbených položek se v posledním sloupci zobrazuje prodej pro daného odběratele z tabulky SKLADVY5, při zobrazení akčního zboží se v tomto sloupci zobrazuje akční cena a při zobrazení zalistovaných položek se zobrazuje aktuální zásoba.
Při vstupu položek požadavku program zobrazuje označení individuální ceny, podle které byla daná cena vyhodnocena

Položky požadavku

Položky požadavku/objednávky můžete opravovat, nebo jen prohlížet. Stiskem klávesy Ctrl+Y vymažete položku, na které je kurzor. Po stisku klávesy Enter můžete položku opravovat. V tomto detailu se vám také zobrazuje aktuální zásoba zboží na skladové kartě. Stiskem klávesy Ctrl+Y položku vymažete.
Položky objednávky:
PozadavkyPolozkyObjednavky.PNG

Při zápisu položek se v pravém dolním rohu okna objevuje celková cena objednávky bez DPH.
Program kontroluje vstup celých čísel v počtu objednaných MJ ve vstupu položek požadavku na základě nastavení číselníku měrných jednotek.
Pokud je v hlavičce požadavku zvolen typ dokladu, který má nastavenou kontrolu nákupní ceny, pak je kontrolováno, zda prodejní cena není nižší než nákupní cena.
Pokud má typ dokladu určený v požadavku nebo výchozí typ dokladu z nastavení programu zapnutý přepínač Vstup cen s DPH, tak se pod vstupní cenou bez DPH zobrazuje i cena s DPH.
Ve vstupu položky požadavku lze do údaje Kód zadat i EAN kód (rychlokód) karty - pokud program zadaný kód nenajde mezi kódy skladových karet, tak ho zkusí vyhledat v EAN kódech a přeloží ho na kód karty.
Při zápisu položek požadavku a také při převodu požadavku do faktury se zapnutým přepínačem Aktualizovat prodejní ceny dle akt. ceníku se respektuje nastavení přepínače Použít určené cenové pásmo z nastavení typu dokladu, který je použit v souvislosti s požadavkem.
Úprava zápisu položek požadavků. Pokud jiný uživatel odstranil z požadavku nějaké položky, tak program nedovolí zaevidovat daný požadavek druhému uživateli, který už měl požadavek načtený (stačí požadavek znovu načíst).

V požadavcích lze přebírat poslední prodejní cenu do aktuálního požadavku. Pokud má uživatel právo měnit ceny a je zapnutý režim zobrazování poslední ceny pro daného odběratele (Alt+C v položce požadavku), tak lze poslední cenu převzít pomocí Ctrl+Enter na údaji Cena v položce požadavku.

Technická poznámka
Pomocí proměnné ObjPolPosl,0 s hodnotou 1 je možné nastavit, aby program při dohledávání poslední ceny stejného zboží stejného odběratele (Alt+C v detailu položky požadavku) nepoužíval evidenci požadavků, ale místo toho použil evidenci dokladů (operace na skladové kartě). Na rozdíl od standardního dohledávání poslední ceny v operacích se neprovádí hledání ceny ve starém souboru operací a dokladů, ale jen v aktuální databázi.
Ve vstupu položek požadavků je možné používat EAN kódy pro dohledávání zboží (při čtení pomocí čtečky čárových kódů musí být čtečka nakonfigurována, aby před EAN kódem poslala klávesu Ctrl+G nebo Ctrl+B - stejně to funguje i při vstupu operací). Program zpracovává i váhové čárové kódy. Při určení množství se zohledňuje i nastavení čtečky v konfiguraci periferních zařízení pro daný počítač a také proměnná ObjPolPoc,0 s hodnotou 2 znamenající automatický vstup 1 balení ve vstupu požadavku.
Pomocí proměnné ObjSlevy,0 lze nastavit povolené slevy, které lze zadat ve vstupu požadavků. Hodnotu lze zadat jako seznam intervalů nebo seznam povolených slev oddělených znakem / např. 0-5/6/7
Program umožňuje zadávání požadavků v cizí měně. Měnu a kurz je možné určit v menu pro práci s požadavkem (kód menu 0,52). V nastavení měny je i příznak Pevná cena v cizí měně. Pokud je tento příznak zapnut, tak se daná cena v cizí měně použije i v případě, že se změní kurz v požadavku. Pokud má zákazník ve výchozí měně uvedenou cizí měnu nadefinovanou v kurzovém lístku, tak je při vystavení nového požadavku automaticky tato měna použita a požadavek je zadáván v cizí měně.
V položkách požadavků je možné kontrolovat, zda pro danou kartu není k dispozici alternativní výprodejová karta se zásobou (typicky samostatná skladová karta se sníženou prodejní cenou, u níž je zásoba převedena z odpovídající běžné skladové karty). Pokud je alternativní karta k dispozici, tak se nabídne při zápisu nové položky objednávky.

Proměnné OBJExpirK,0 až OBJExpirK,2 definují výraz s jehož pomocí se na základě původní karty určí kód alternativní skladové karty, např. Kod+"!"
OBJExpirK,5 - nadpis alternativní karty (výchozí je "karta s omezenou expirací")
OBJExpirK,6 - určuje výchozí volbu (1-3) pro možnost: Ponechat původní kartu/Nahradit/Příště neupozorňovat. V číselníku typů dokladů je nový přepínač (F10) [x] Povolit nabízení karet s omezenou expirací. Přepínač se zobrazuje pouze v případě, že je definována nenulová proměnná OBJExpirK,0. V adrese odběratele je nový přepínač [ ] Zakázat nabídku expiračních karet

Úprava kontroly nedostatečné zásoby při zápisu položek požadavků.
Karty označené příznakem Povolit výdej větší než je zásoba u všech typů dokladů mají ve výchozím stavu povoleno objednání (se zobrazením varování o zásobě). Režim kontroly lze změnit pomocí proměnné ObjHlasZas,1 (se stejnými variantami, jako má proměnná ObjHlasZas, 0).
Klávesy pro vstup položky
Klávesa Popis
F2 ukončí vstup položky, změny jsou zapamatovány
Esc ukončí vstup položky, změny jsou zapomenuty
F5 vyvolá prohlížení karet s možností výběru kódu pro operaci
Ctrl+F5 ukáže hlavičku karty
F10 zobrazí menu pro vyhledávání informací o nákupu a prodeji z nejrůznějších databází a sestav
F6 kalkulace ceny
F8 vyvolá dialog pro vstup počtu palet/vrstev/balení/MJ v položce požadavku (podobně jako u dokladů)
F11 přepíná mezi zobrazením všech karet a karet s pohybem či zásobou
Ctrl+Y vymaže položku požadavku
Alt+C lze zapnout nebo vypnout zobrazování posledních cen pro daného zákazníka (dle IČO z hlavičky požadavku). K tomu musí být spočítány prodeje tohoto zákazníka. Viz. Výpočet pohybu za období
Ctrl+T V seznamu položek požadavků zobrazí informace o aktuálním základu pro výpočet bonusových akcí pro daný požadavek a případných odměnách za bonusové akce.
Cena zobrazuje průběžnou celkovou částku za objednávku


Technická poznámka
1. Pomocí proměnné ObjVybCeny s hodnotou 1 lze určit, že při zápisu položek požadavků se program bude po zvolení zboží ptát na výběr ceny z cenových pásem.
2. U nových požadavků importovaných z jiných systémů je v položce Příznaky ukládán druh importu (OBX=16/Notebook=32/PDA=64/DBF=128)
3. Pomocí proměnné SoupPolTr,0 můžeme nastavit třídění soupisu položek požadavků. Hodnota rovno:
0 - dle skupiny zboží
1 - dle dodavatele
2 - dle kódu 2
3 - dle názvu karty
4. Pomocí proměnné ObjHlasNC,0 pro požadavky, resp. OpeHlasNC,0 můžeme ovlivnit chování hlášení o prodeji pod NC. Hodnota rovno:
0 - žádné hlášení
1 - dotaz na prodej pod NC, výchozí hodnota Pokračovat
2 - dotaz na prodej pod NC, výchozí hodnota Zrušit vstup
3 - prodej pod NC je povolen jen do výše určené individuální cenou
4 - prodej pod NC není povolen
5. Pomocí proměnné ObjPolSDPH s hodnotou 1 lze nastavit zobrazování ceny s DPH při zadávání položek požadavků (dosud se řídilo nastavením přepínače Vstup cen s DPH ve výchozím typu dokladu.
6. Pomocí proměnné ObjPolPoc lze nastavit nabízení počtu objednaných kusů ve vstupu nových položek požadavku. Hodnota rovno:
0 - počet i balení se nepřednastavuje
1 - počet MJ se nastaví na 1
2 - počet balení se nastaví na 1 (pokud není určen počet kusů v balení, tak se nastaví počet MJ na 1)
6. Pomocí proměnné PolObjTrid,1 a PolObjTrid,2 je možné nastavit výraz, pomocí kterého program setřídí položky požadavku před editací. Ve výrazu je možné použít relační soubory _KAR, _ZAS, _OBJ, _INI, a _ADR. Tyto proměnné neovlivní třídění při tisku požadavků (to se řídí proměnnou ObjPolSort).
Příklad výrazu: left(_KAR.Skupina,1)+(_KAR.Nazev)
Kontrola nedostatečné zásoby ve vstupu požadavku pomocí proměnné ObjHlasZas,0
Hodnota Popis
0 Hlášení o nedostatečné zásobě není zobrazeno
1 Při nedostatečné zásobě nebo pokud je zboží rezervováno, tak je zobrazeno hlášení s možností pokračovat
2 Při nedostatečné zásobě je zobrazeno hlášení bez možností pokračovat. Pokud má zboží dostatečnou zásobu, ale je rezervováno, tak je umožněno pokračovat
3 Při nedostatečné zásobě nebo pokud je zboží rezervováno, tak je zobrazeno hlášení bez možnosti pokračovat
V požadavcích se nově kontroluje, zda prodejní cena je nižší než cena vyhodnocená pomocí individuální ceny PX-LIMIT. Pokud pro danou skladovou kartu existuje tato individuální cena, tak se zobrazí hlášení o prodeji pod určenou minimální cenu. Způsob zpracování lze ovlivnit pomocí proměnné ObjHlasNC,1 s těmito hodnotami:

0 - žádné hlášení
1 - dotaz na prodej pod min.cenu, výchozí hodnota Pokračovat
2 - dotaz na prodej pod min.cenu, výchozí hodnota Zrušit vstup
3 - prodej pod min.cenu je povolen jen do výše určené individuální cenou
4 - prodej pod min.cenu není povolen
Pro uživatele s právem měnit cenu je výchozí volba 2, jinak 3. Pokud má odběratel zadaný nenulový smluvní bonus, tak se minimální cena určená pomocí individuální ceny PX-LIMIT navyšuje o procento vypočítané pomocí vzorce: Bonus/(100-Bonus)*100

Při kontrole minimálních cen v požadavcích nebo v dokladech lze v hlášení o překročení minimální ceny zobrazovat hodnotu minimální ceny. Pro definici hlášení je třeba nastavit proměnnou NTBTEST,0 na hodnotu obsahující text hlášení a na pozici minimální ceny se uvede %s, např. Prodejní cena je nižší než určená minimální cena %s !

Zalistované + oblíbené + akční zboží

Zobrazí seznam zalist., oblíb. a akčních položek. Zboží můžeme zadat po stisknutí klávesy Enter. V seznamu zalistovaných položek je možné pomocí menu , vyvolaného klávesou Tab zvolit položku Vybrat objednané položky a pomocí ní vyfiltrovat ze zalistovaných položek jen ty, které jsme už v požadavku objednali.Před evidováním dokladu program kontroluje zalistování i u položek, které neprošly běžnou kontrolou při zápisu operací (např. při převodu objednávky do dokladu nebo při kopírování dokladu). Pokud jsou některé položky v seznamu zalistovaných položek označené jako Vylistované (Alt+V), tak tyto položky mají přednost před zalistovanými položkami a nejsou nabízeny v příslušných seznamech. Je optimalizována také práce se zalistováním pomocí odkazu na individuální cenu (Alt+I).

Při použití zalistovaných položek program prochází také zalistované položky typu Individuální cena (definované v seznamu zalistovaných položek odběratele pomocí Alt+I). Vyhledány jsou jen záznamy typu kód s odkazem na konkrétní skladovou kartu, které mají vyhovující časovou platnost.


Technická poznámka
Akční zboží a Zalistované + oblíbené + akční zboží jsou ovlivňovány následujícími proměnnými:
  • ObjZalistT,0 - určuje třídění položek (0-název, 1-kód, 2-skupina + kód)
  • ObjZalistT,2 - určuje ,které zboží bude barevně zvýrazněno (hodnota:1-oblíbené, 2 - zalistované, 4 - akční; hodnoty lze sčítat). Zvýraznění se povoluje v typech dokladů
  • StdICAkce,0 - určuje jméno individuální ceny, která se použije pro hledání akčního zboží (standardně PROMO)
  • StdICAkce,1 - určuje minimální povinnou délku kódu pro hledanou individuální cenu (počet znaků před * nebo ~)
  • Výchozí třídění lze nastavit pomocí proměnné ObjZalistT,0 s hodnotnou 0 až 16.
  • Do menu pro práci s požadavkem lze doplnit novou funkci Zalistované položky s kódem menu 0,17, která na rozdíl od funkce s kódem menu 0,14 (Oblíbené položky), zobrazuje pouze informace ze zalistovaných položek a vynechává akční zboží a oblíbené zboží (z výpočtu SKLADVY5).
předchozí  1  z 1 další

V přehledu zalistovaného, oblíbeného nebo akčního zboží v požadavcích se při třídění podle skupin (resp. zařazení, skupiny2, dodavatele apod.) zobrazují nadpisy za jednotlivé skupiny s popisem skupiny. Při fulltextovém hledání pak program používá i tyto nadpisy skupin.

Rozšíření práce se zalistovanými položkami v rámci práce s požadavky.
V menu pro práci s požadavkem lze vyvolat funkci pro zobrazení zalistovaných položek. V tomto seznamu se nově zobrazují i zalistované položky, které byly v seznamu zalistovaných položek odběratele definovány pomocí odkazu na individuální cenu (Alt+I v přehledu zalistovaných položek odběratele). Do seznamu jsou doplněny jenom ty karty, které jsou v individuální ceně přímo vyjmenovány pomocí kódu zboží. Individuální ceny ale mohou být "zanořeny" pomocí odkazů na jinou individuální cenu. Individuální ceny se nevyhodnocují kompletně standardním mechanismem, kontroluje se pouze období platnosti individuální ceny. Nově lze v seznamu zalistovaných položek také hledat pomocí fulltextového hledání (hledá se v kódu a názvu). Stačí začít psát hledané znaky (pokud je ukazatel za poslední položkou, tak se místo toho nabídne přidání položky ze seznamu karet) nebo lze také stisknout F10. Pomocí F10 se také filtr vyhledaných položek ruší. Položky se dají také třídit pomocí Tab. Třídit lze podle stejných kritérií, podle jakých se třídí i operace při tisku dokladu.

Kopírování dokladu

Můžete požadavek uložit do schránky nebo jej načíst ze schránky. Takto je možné zkopírovat i doklady, které pochází z evidence dodacích nebo příjmových dokladů nebo i z evidence objednávek na dodavatele.
Existuje i samostatná funkce Import požadavků ze schránky (kód menu 4,11). Po výběru souboru se schránkou (pocházející např. z kopírování dokladu či objednáky do schránky) se nabídne přehled dokladů uložených ve schránce a po výběru pomocí Enter (výběr s vymazáním ze schránky) nebo F2 (výběr bez vymazání) se automaticky vytvoří požadavek a po zaevidování se nabídne možnost vytisknutí nebo úpravy požadavku.

Poznámky k požadavku

Zde můžete zadat libovolně dlouhou poznámku, která může být vytištěna ve formuláři požadavku.

Poznámky dole

Zde můžete zadat libovolně dlouhou poznámku. Tato poznámka se může, je-li to nastaveno v tiskovém formuláři, tisknout v zápatí sestavy.


Další služby

Akční zboží

Zobrazí seznam akčního zboží - jsou zobrazeny karty dle určené individuální ceny - vybrány jsou pouze řádky s individuální cenou s konkrétně určeným kódem zboží (typ klíče=kód) nebo individuální cenu tvořenou dle počáteční části kódu s určenou minimální délkou kódu před znakem * nebo ~. Zboží můžeme zadat po stisknutí klávesy Enter.

Nedodané zboží
Aktualizace cen dle ceníku

Pozadavky AktCen.PNG

Sleva

Pozadavky Sleva.PNG

Kontrola saldokonta

Funkce zkontroluje, zda má zákazník nezaplacené faktury před splatností či po splatnosti a také umožňuje zobrazení saldokonta zákazníka (kód menu 0,63 v menu OBJEDN_NOV, OBJEDN_OP2, OBJEDN_OPR nebo jejich podmenu a kód menu 41,35 v menu OBJ_MNU)

Akční indiv.cena

Umožní zvolit individuální cenu, která se bude uplatňovat při zadávání položek požadavku. Individuální cenu můžeme vybrat pomocí kl. F6. Pokud je takto zvolena individuální cena, neuplatní se alternativní individuální cena (IND*).

Technická poznámka
Pomocí proměnné ObjIndCeny,0 lze nastavit jednu nebo dvě předdefinované ind. ceny oddělené znakem /, které jsou potom nabídnuty místo seznamu všech individuálních cen.
Položky původní stav
Nastavení měny a kurzu

Pozadavky MenaKurz.PNG

Kopírování položek

Pozadavky KopPol.PNG

Příznaky objednávky

Pozadavky intNast.PNG

Příznak Nezapočítat do výpočtů prodeje v návrzích objednávek se přenáší do dokladů a reaguje na něj výpočet návrhů objednávek dle průměrného prodeje.

Přepínače Crossdock A, Crossdock B a Crossdock-objednáno. Speciální funkce v přehledu požadavků (Alt+F6) Vytvoření crossdock objednávky (kód menu 41,51 pro crossdock A a 41,52 pro crossdock B) umožní vytvoří z vybraných požadavků vytvořit souhrnnou objednávku na dodavatele. Pokud jsou označeny nějaké požadavky, tak se z označených požadavků vyberou ty, které mají zapnutý příslušný přepínač crossdock A nebo B a nebyly dosud objednány (vypnutý příznak Crossdock-objednáno). Pokud nejsou žádné požadavky označeny, tak se program zeptá na období, ve kterém má hledat požadavky (se stejně nastavenými příznaky) a tyto požadavky pak vyhledá. Hledat se může v aktuální databázi nebo se mohou prohledávat tabulky dle nastavení souboru SKLADDEL (lze ovlivnit proměnnou NOB-Cross,0 s hodnotou 1). Pomocí proměnné NOB-Cross,8 pro Crossdock A nebo NOB-Cross,16 pro Crossdock B lze nastavit IČO dodavatele pro novou objednávku.

Interní poznámky

Pokud je k požadavku zadána dlouhá víceřádková poznámka (varianta "poznámka nahoře/dole/interní"), tak může být zobrazena tato poznámka ve formě hlášení před editací požadavku nebo při převodu požadavku do faktury. Ovlivnit to lze pomocí proměnné ObjTxtPoz,0 (při převodu do faktury) nebo ObjTxtPoz,1 (při editaci požadavku). Hodnotu zadejte jako seznam ID objektů určujících typ záznamu v MEMO (10..poznámka dole, 12..poznámka nahoře, 19..poznámka interní). Např. 12/10 zajistí zobrazení obou běžných textových poznámek (pokud je alespoň jedna vyplněna).

Kompenzace ceny

Program podporuje mechanizmus kompenzace ceny při dodání zboží s pevně určenými cenami slevou za jiné zboží ve stejném požadavku zákazníka. U zákazníka je nový přepínač Automatická kompenzace ceny v požadavcích. Pro zákazníky s tímto příznakem je u skupiny zboží dané individuální cenou spočítán rozdíl marže v běžné koncové ceně a ve slevněné ceně dané individuální cenou (s jiným typem dokladu). O tento rozdíl je pak snížena cena ostatního zboží (mimo obaly). Je kontrolováno, aby cena neklesla pod stanovené procento marže. Pro zprovoznění je třeba nastavit následující proměnné.

Technická poznámka
Proměnná Popis
KompCeny,0 Číslo typu dokladu pro výpočet indiv. ceny pro zboží s pevnými cenami
KompCeny,1 Seznam typů dokladů oddělených /, které mají povolenou kompenzaci
KompCeny,2 Označení indiv. ceny pro zboží s pevnými cenami (standardně KOMPCENY)
KompCeny,3 Označení indiv. ceny pro určení nákupní ceny za ostatní zboží (standardně NC*)
KompCeny,4 Minimální procento zisku (standardně 1)
KompCeny,5 Typ zaokrouhlení výsledné slevněné ceny ostatního zboží (standardně 9, tj. nezaokrouhlovat; 0= na dvě desetinná místa)
KompCeny,6 Hodnotou 1 lze nastavit, aby při přenosu požadavku do faktury (F6) při zapnutém příznaku Aktualizovat ceny se ignorovala kompenzace cen
Záznam změn objednávky

Evidování požadavku

Máte-li požadavek/objednávku vyplněn, je třeba jej zaevidovat. Při evidování počítač zkontroluje, zda již v evidenci nemá požadavek se stejným číslem. Pokud takový požadavek najde, pak vás upozorní na duplicitu čísla požadavku a vyzve vás, aby jste toto číslo opravili.
Pokud při evidování požadavku zůstane v hlavičce dokladu nevyplněný den nebo měsíc data požadováno, tak se současně vynuluje i rok. V přehledu dokladů pak může být toto datum zobrazeno jako prázdná hodnota.
U položek, které nebyly manuálně zadány (např. při kopírování přes schránku), se před evidováním požadavku provádí kontrola, zda položky vyhovují pravidlům omezujících výdej na celá balení.
Je-li vše v pořádku, pak je požadavek zaevidován.
Zaevidovaný požadavek:
PozadavkyEvidovani.PNG
Při přeevidování požadavku, který byl již zpracován (stav je nastaven na převedeno) zůstanou zachovány původní částky, které jsou v hlavičce požadavku (celkem bez DPH, s DPH, hmotnost, palety, ..) Pokud je ale z požadavku smazána nebo přidána nějaká položka, tak se hlavička aktualizuje.

Po zaevidování nového požadavku program nabízí menu, ve kterém je možné zvolit následující položky

Technická poznámka - kódy menu OBJ_TSK
Kód menu Funkce
42,2 Tisk požadavku
42,20 Odeslání požadavku mailem - PDF
42,21 Kopírování požadavku do schránky
42,22 Odeslání požadavku mailem (schránka)


Technická poznámka
Tiskové menu lze potlačit pomocí proměnné ObjTiskMnu (pro počítače se zapnutým příznakem [x] Režim notebook v konfiguraci programu se proměnná jmenuje NtbTiskObj). Proměnná může mít následující hodnoty:

0      tiskové menu nebude zobrazeno
1      zobrazí se tiskové menu
2      nabízí se ihned tisk požadavku

Při evidování požadavků program může automaticky nastavit stav požadavku a změnit vybrané příznaky požadavku na základě objednaných položek. Nastavení se provádí pomocí proměnných ObjAutSt-,x, kde x je číslo od 0 do max. 200 a hodnota proměnné je zapsána ve formátu:
jméno ind.ceny/stav/příznaky1/příznaky2/příznaky3
např. VYPRODEJ/5/0/4/0 - pokud požadavek obsahuje zboží vyhovující individuální ceně VYPRODEJ, tak se změní stav na rezervovat (5) a v příznaku2 se přičte bitová hodnota 4 označená obvykle Z.
Automatického odeslání potvrzení objednávky mailem s PDF přílohou při založení nového požadavku.
Pomocí proměnné ObjAutExp,0 (resp. ObjAutExp,4 pro cenové nabídky) lze nastavit jméno tiskového formuláře (jméno QR2 souboru nebo jméno sekce z DEF souboru), který se má použít pro generování PDF přílohy.
Pomocí ObjAutExp,20 lze nastavit, zda se má objevit potvrzovací dotaz před odesláním (hodnota +1), zda má být výchozí hodnota na Odeslat nebo Zpět (hodnota +2) a zda se má automaticky objevit náhled odesílaného PDF formuláře (hodnota +4).
Při evidování požadavku se provádí kontrola, zda požadavek nebyl v průběhu editace změněn jiným uživatelem. Pokud ano, tak se zobrazí varování a je doporučeno ukončit práci s požadavkem, znovu ho otevřít a opravu provést znovu. Pomocí proměnné ObjEvidOpr, 0 s hodnotou 0 lze zakázat možnost zaevidování požadavku změněného jiným uživatelem.
Při evidování nového požadavku a při převodu požadavku do faktury se kontroluje, zda v posledním období neexistuje také další požadavek na stejné IČO se stejným externím číslem objednávky. Pokud ano, tak je možné zpracování přerušit a zkontrolovat, zda nejde o duplicitně zaevidovanou objednávku. Pomocí proměnné ObjKntExtC,0 lze určit počet dní (dle data založení požadavku) pro určení období, ve kterém se má hledat duplicitní požadavek. Výchozí hodnota je 30 dnů. Záporná hodnota proměnné vypne kontrolu.

Odhad ceny

Počítač vypočte hodnotu objednávky (požadavku) s cenami uvedenými v položkách. Toto číslo je pouze orientační, protože při uskutečnění a fakturaci dodávky může být stanovena jiná prodejní cena.
Odhad:
PozadavkyOdhad.PNG
V okně pro odhad ceny se také zobrazuje hmotnost za celý požadavek.

Technická poznámka
Pomocí proměnné ObjOdhadC-,0 lze nastavit, aby ve funkci Odhad ceny v menu pro práci s požadavkem byly zobrazeny informace o zisku a nákupních cenách i pro uživatele, kteří nemají oprávnění vidět NC.

Hodnotu proměnné uveďte jako součet následujících hodnot:

Hodnota Popis
+1 zobrazit nákupní cenu celkem
+2 zobrazit dohodnutou nákupní cenu celkem
+4 zobrazit zisk (PC - NC)
+8 zobrazit marži v procentech (zisk / NC), popř. rabat v procentech (Zisk / PC)
+16 určuje, zda se bude zobrazovat marže (+32) nebo rabat (+0)
+32 zobrazit celkem prodejní cenu bez obalů


Technická poznámka
Tabulku Odhad ceny s přehledem celkových nákupních a prodejních cen a marží zobrazit i v průběhu zápisu položek objednávky pomocí Alt+C v přehledu položek. Uživatelé, kteří mají volbu Odhad ceny zakázanou v menu pro vstup nové objednávky nebo pro opravu objednávky, nemají možnost toto okno vyvolat. Funkci lze zakázat také pomocí proměnné ObjOdhadC-,1 s hodnotou 0.

Zrušit vstup

Vstup zadávaného dokladu bude přerušen a údaje nebudou zapsány do databáze.

Zrušit opravy

Oprava dokladu bude ukončena. Změny, které jste provedli nebudou uloženy do databáze. Doklad zůstane v původní podobě.Import požadavku ze schránky

Menu : Požadavky / Import požadavku ze schránky

Po výběru souboru se schránkou (pocházející např. z kopírování dokladu či objednávky do schránky) se nabídne přehled dokladů uložených ve schránce a po výběru pomocí Enter (výběr s vymazáním ze schránky) nebo F2 (výběr bez vymazání) se automaticky vytvoří požadavek a po zaevidování se nabídne možnost vytisknutí nebo úpravy požadavku.

Při přenosu požadavků pomocí schránky skladového programu program přenáší všechny 3 druhy poznámek (poznámka dole, nahoře a interní poznámky)


Přehled požadavků

Menu : Požadavky/Přehled požadavků

V seznamu požadavků můžete listovat běžným způsobem. (viz. Ovládání prohlížení).
Prohlížení:
PozadavkyProhlizeni.PNG

Podle stavu jsou požadavky barevně rozlišeny:

Stav požadavků Barva Označení (P) Popis
nepřevedeno označený záznam   nově zadaný požadavek
převedeno okno požadavek byl přenesen na centrálu resp. středisko ke zpracování
nekompletní označený záznam 2 ÷ požadavek se nepodařilo při fakturaci zcela vykrýt (v požadavku zůstalo nepřevedené zboží)
nepřevádět seznamy- chybné položky   tento požadavek nechceme přenášet na středisko (přeškrtnut červeně)
cenová nabídka označený záznam 5 C způsob zadávání požadavku, kdy je po vstupu automaticky vyvolána kalkulace ceny (kalkulaci je možno také vyvolat klávesou F10), možnost tisku grafické sestavy (CenNabid.QR2) - pokud je definována
rezervovat označený záznam 3 R zboží bude automaticky zarezervováno jako rezervace zboží

Barvy udané v tabulce používají barevné schéma 2 (viz. Nastavení palety barev)

Technická poznámka
1. Požadavek je tištěn graficky (Pozadav.QR2, cenová nabídka - CenNabid.QR2) - je-li sestava definována, jinak se použije sekce [OBJEDNÁVKA] v definičním souboru. V definici zvoleného formuláře (Alt+F8) můžeme zadat sestavu .QR2.
2. Pomocí proměnné IAdrObj s hodnotou IDEvidence/způsob_editace (např.1/0) lze definovat automatický zápis do AdrInfo pro požadavky podobně jako u číselníku typu dokladů.
3. Upravena funkce Import stavu nezpracovaných požadavků v noteboocích (kód menu 4,20) - funkce ze souborů přijatých v rámci přenosu dat (NTB_OBJN.BTR a NTB_POLN.BTR - soubory musí být definovány v seznamu souborů), vyznačí v požadavcích příznak kompletního nebo částečného zpracování na centrále. Pro zobrazení stavu je třeba mít definovanou kalkulovanou položku, např. struktura OBJEDNAV, položka _Stav, typ calc, šířka 1, výraz: if(MaskAnd(Priznaky2,2),"C",if(MaskAnd(Priznaky2,1),"z"," ")) (je třeba mít současně zaktualizovanou strukturu OBJEDNAV)

Další klávesy pro práci se seznamem požadavků:

Klávesa Popis
Enter vyvolání menu pro prohlížení a opravu požadavku, na kterém právě stojí kurzor
F8 tisk standardního formuláře požadavku
Při tisku se pro nezpracované požadavky nabízí menu s nabídkou tisku nebo odeslání objednávky mailem (PDF).

Nastavení lze ovlivnit pomocí proměnné ObjTiskMnu,x, kde x je

Klávesa Popis Vých. hodnota
10 Nepřevedeno  
1    
11 Převedeno 2
12 Nekompletní 2
13 Nepřevádět 1
14 Cen. nabídka 1
15 Rezervovat 1
Povolené hodnoty:
0 tisk zakázán
1 tiskové menu
2 přímý tisk požadavku
Alt + F8 tisk zvoleného formuláře požadavku (výběr z číselníku formulářů). V poli Třídění je možné nastavit seřazení položek objednávky při tisku:
0 dle výchozího nastavení
1 netříděný
2 tříděno dle kódu
3 třídění dle skupiny zboží nebo dle výrazu (viz. technická poznámka ).
F7 tisk seznamu požadavků:
seznam hlaviček
seznam požadavků i s položkami
soupis všech položek objednaných ve zvolených objednávkách (objednávky lze označit pomocí Ins)
zboží->zákazníci
zboží->dodavatelé
plán spotřeby materiálu - (výrobní příkaz)
F6 vytvoří dokladu na základě zvoleného požadavku.
Alt + F6 Speciální funkce pro práci s požadavky (menu OBJ_MNU)
Ins pomocí této klávesy lze označovat jednotlivé položky
Ctrl+F8 (v přehledu požadavků nebo přehledu položek požadavků) Pomocí proměnné PlanMatNet lze nastavit, aby se plán spotřeby materiálu tisknul v čisté hmotnosti (definované v rámci výrobní kalkulace)


Technická poznámka
Při třídění dle výrazu se výraz definuje pomocí proměnné PolObjSort,1 - ve výrazu je možné použít relační soubory _KAR, _ZAS, _OBJ, _INI a _ADR.
Pomocí proměnné PolObjSort,0 je možné určir výchozí způsob třídění položek požadavku při tisku (viz Alt+F8.
V programu lze definovat automatické rozdělování požadavků při příjmu dat z notebooku a při evidování požadavků podle libovolného kriteria vycházející z položky, skladové karty, zásoby, adresy, hlavičky objednávky či INI hodnot. Pomocí proměnné PolObjSort,11 až 13 lze nastavit výraz používající aliasy _KAR, _ZAS, _ADR, _OBJ, _INI. Pro každou položku objednávky program vyhodnotí výraz a položky roztřídí do samostatných

objednávek pro každou unikátní hodnotu.

Do tisku požadavků doplněna relace s aliasem ZASADR, která se odkazuje na zásoby ve skladu určeném číslem střediska, které je zadané v adrese odběratele. Je tak umožněn tisk informací o zásobách ve skladu, který souvisí s danou adresou. Pro správnou funkci je třeba nastavit proměnnou ObjTskAdrZ,0 obsahující pořadové číslo souboru zásob, ze kterého se má brát informace o zásobě (x=1: běžný sklad; x=2 až 9: SKLADZAS,x-1)
Při tisku požadavků se pro tisk připravuje proměnná BUcetInfo obsahující IBAN/SWIFT/Název_banky/Měna dle nastavení bankovního účtu (v závislosti na fakturačním bankovním účtu z adresy odběratele nebo typu dokladu určeného v hlavičce objednávky, popř. výchozího účtu)
Nové varianty přehledu požadavků a přehledu odběratelů/dodavatelů, ve kterých jsou vidět jen požadavky či odběratelé, kteří má daný uživatel povolené ke zobrazení (filtrování se provádí podle údaje zakázka/dealer).

Soupis položek (F7)

Menu : Požadavky/Soupis položek

Soupis položek vám pomůže při objednávání materiálu nebo zboží. Snadno získáte přehled o stavu zásob jednotlivých druhů a současně zjistíte na jaké množství máte již požadavky od odběratelů. Sestavu soupisu položek požadavků můžete vytisknout na tiskárně.
Sestava obsahuje seznam veškerého objednaného zboží (nezávisle na odběratelích) a jeho celkové objednané množství (možno v měrných jednotkách nebo baleních); pro porovnání je zobrazena taktéž aktuální zásoba zboží.
Soupis položek:
PozadavkySoupisPolozek.PNG


Zboží->zákazníci (Ctrl+F7)

Menu : Požadavky/Zboží->zákazníci

Sestava, kterou touto volbou vytvoříte, obsahuje pro každé požadované zboží seznam požadavků z evidence. Snadno tak zjistíte, kdo požadoval zboží, které vám právě přivezli. Je tedy pro každé zboží zobrazen seznam těch odběratelů, kteří si ho objednali spolu s objednaným množstvím. Do sestavy se zařazují pouze nevykryté objednávky. Tuto sestavu lze vytisknout na tiskárně.
Sestava:
PozadavkyZboziZakaznici.PNG

Zboží->dodavatelé

Sestava, kterou touto volbou vytvoříte, obsahuje pro každé požadované zboží seznam objednávek z evidence. Snadno tak zjistíte, u koho máte na jednotlivá zboží objednávky. Je tedy pro každé zboží zobrazen seznam těch dodavatelů, u kterých jste si zboží objednali spolu s objednaným množstvím. Do sestavy se zařazují pouze nevykryté objednávky. Tuto sestavu lze vytisknout na tiskárně.Import stavu nezpracovaných požadavků

Tato funkce ze souborů přijatých v rámci přenosu dat (NTB_OBJN.BTR a NTB_POLN.BTR), vyznačí v požadavcích příznak kompletního nebo částečného zpracování na centrále.
Pro zobrazení stavu je třeba mít definovanou kalkulovanou položku, např. struktura OBJEDNAV, položka _Stav, typ calc, šířka 1, výraz:

if(MaskAnd(Priznaky2,2),"C",if(MaskAnd(Priznaky2,1),"z"," "))
(je třeba mít současně zaktualizovanou strukturu OBJEDNAV)


Výrobní příkaz

Požadavky můžeme také použít pro pravidelně se opakující objednávky zákazníků. Tento způsob je třeba nastavit před načtením prvního požadavku - posunutím číselné řady požadavků od zvolené hodnoty např. 100 a tím vyhradíme předchozí čísla (v našem případě 1 - 99) pro pravidelně se opakující požadavky zákazníků, které zadáme ručně.

Sestava na základě kalkulací spočítá celkový výrobní materiál na objednané výrobky.

Obrázek sestavy


Kódy menu POZADAVKY

Technická poznámka - menu POZADAVKY
Kód menu Funkce Popis
4,1 Nový požadavek  
4,100 Nový požadavek stav: nepřevedeno  
4,103 Nový požadavek stav:nepřevádět  
4,104 Nový požadavek stav:cenová nabídka  
4,105 Nový požadavek stav:rezervovat  
4,2 Přehled požadavků  
4,3 Soupis položek  
4,4 Zboží->zákazníci  
4,5 Přepočítání vykrytí obj.  
4,6 Seznam skladů a číselných rozsahů, ze kterých se mají požadavky zobrazit  
4,8 Seznam skladů a číselných rozsahů, ze kterých se mají položky zobrazit  
4,11 Import požadavku ze schránky Parametr při spuštění programu POZ:jmeno_souboru (popř. /POZ:soubor) umožňuje zjednodušený import požadavků ze schránky. Jméno souboru se schránkou obsahující doklady je určeno za parametrem POZ:
4,17 Export dat z dokladů, požadavků a objednávek nové funkce pro export dat z dokladů, požadavků a objednávek na dodavatele do jedněch výstupních souborů (kód menu 4,17 a 4,18-varianta se seznamem požadavků ve SKLADDEL)
4,18 Export dat z dokladů, požadavků a objednávek
4,19 Přehled nezpracovaných požadavků varianta generování dat pro Přehled nezpracovaných požadavků s možností určení parametrů výpočtu
Pomocí proměnné PozPolDEL,5 lze určit, která data se mají generovat (součet hodnot):
+1     do databáze připravit doklady
+2     požadavky budou generovány dle seznamu uloženého ve SkladDEL.btr
+4     pouze nevykryté požadavky
+8     pro generování dat použity kopie položek požadavků, pokud jsou k dispozici
+16   do databáze připravit i nezpracované
4,20 Import stavu nezprac. požadavku funkce vyplní sloupeček S (stav požadavků na centrále):
mezera .. nezpracovaný požadavek
z .. kompletně zpracovaný požadavek
c .. částečně vykrytý požadavek.
Volbu z menu je potřeba spustit po každém importu dat z centrály a je možno ji pouštět opakovaně.
4,21 Příprava dat nevykrytých požadavků a dokladů  
4,22 Příprava dat nevykrytých požadavků a dokladů soubory pokud mají brát požadavky jsou definované v souboru SKLADDEL.BTR (funkce pracuje stejně jako funkce 4,21)
4,23 Příprava dat nevykrytých požadavků a dokladů pouze nezpracované nebo částečně zpracované požadavky z období
Soubory s požadavky jsou definované seznamem souborů ve SKLADDEL.BTR. V těchto variantách se částečně zpracované požadavky (nekompletní) zpracovávají tak, že každá karta za každé odběrné místo se bere maximálně jednou (čili hledá se poslední objednávka daného zboží od daného zákazníka).
Pomocí proměnné GSPOLDOK, 1 lze definovat, jestli se má po přípravě dat spustit nějaká sestava - viz odkaz.
Export nezpracovaných objednávek na dodavatele (za stejné období jako požadavky) do stejných výstupních souborů jako 4,21. Je tak možné snadno připravit sestavy, které obsahují informace z požadavků dohromady s objednávkami za dodavatele. (od 18.11.2011)
4,24 Příprava dat nevykrytých požadavků a dokladů
4,50 Přehled nezprac. požadavků  
4,51 Přehled převedených požadavků  
4,52 Přehled nekompletních požadavků  
4,53 Přehled požadavků, které se nemají převádět  
4,54 Přehled cenových nabídek  
4,55 Přehled rezervací  

Kódy pro menu OBJEDN_OPR, OBJEDN_NOV a OBJEDN_OP2 jsou na stránce oprava požadavku