Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Přepínače F6

CisTypDoklPrepF6.PNG

Přepínač Popis
Povolit změnu číselné řady pouze o 1 poslední číslo v číselné řadě bude změněno, pouze pokud číslo evidovaného dokladu je právě o 1 vyšší než je aktuální číslo číselné řady.
Uzamykat doklad pro vybrané typy uživatelů pokud doklad spadá do období před datem uzamčení, pak tento doklad může opravovat jen uživatel s příslušným přístupovým právem. Ostatní jej mohou pouze prohlížet. Ve všech místech, kde je prováděna platba dokladu, se kontroluje datum platby. Pokud je datum platby menší než datum uzamčení dokladů (u typů dokladů se zapnutým přepínačem Uzamykat doklad pro vybrané typy uživatelů), tak je uživatel upozorněn (uživatelé bez zapnutého přístupového práva 23 Právo pracovat v uzamčeném období nemohou platbu do uzavřeného období provádět).
Uzamykat datumy v hlavičce dokladu všechny datumové položky v dokladu, které spadají před datum uzamčení bude moci opravovat jen uživatel s příslušným přístupovým právem.
Zakázat opravu starých operací při opravě dokladu budou operace, které již na dokladu byly, chráněny před opravami a smazáním. Opravovat a mazat je může uživatel s příslušným přístupovým právem. Ostatní je mohou pouze prohlížet.
Vstup dokladu bez výběru firem pokud je název firmy a IČO prázdné, je vyvolán výběr firmy z adresáře. Pro doklady bez nutnosti zadávat název a adresu (dorovnání inventur, odpis, apod.) je možno výběr firem tímto přepínačem potlačit.
Ukončit vstup hl. dokladu po výběru firmy pokud pořizujete doklady v okamžiku jejich vzniku, pak předvolené hodnoty v hlavičce dokladu není obvykle třeba upravovat. Proto po výběru firmy je možno vstup hlavičky dokladu automaticky ukončit.
Dotaz hotově/přev. příkazem na začátku doplňuje přepínač "Ukončit vstup po výběru firmy", při zakládání nového dokladu vyvolá okno s dotazem na způsob úhrady dokladu.
Typ úhrady převzít z adresáře firem údaj ovlivňuje možnost zadat typ úhrady v adresáři firem
Doklady za hotové ponechat nezaplacené po zaevidování dokladu v hotovosti je tento doklad automaticky označen jako uhrazený. Tímto přepínačem můžete toto chování programu potlačit.
Vstup cen včetně DPH ceny v operacích jsou zadávány včetně DPH. Cena bez DPH je pak spočítána na základě ceny s DPH a není zaokrouhlena.
Ceny bez spotř. daně (výrobci, export ...) pracuje pouze v některých verzích programu. Pokud má jeden z těchto typů dokladů (výdajový, příjmový) tento příznak nastaven a druhý ne, pak při příjmu příp. výdeji program automaticky odpočítá resp. připočítá spotřební daň - platí pro verzi EXTKARTA2.
Při příjmu neměnit NC ve skl. kartě při příjmu zboží nedojde ke změně poslední nákupní ceny ve skladové kartě, Při evidování automatické převodky (evidování jednoho dokladu do 2 skladů) se program o převodky evidované do dodacích dokladů řídí tímto přepínačem. Pokud je přepínač zapnutý, tak se nemění ani poslední, ani průměrná nákupní cena.
Neupozorňovat na změnu NC u karty při zápisu operací v dokladech program upozorňuje, pokud by mělo dojít ke změně poslední nákupní ceny ve skladové kartě (což obvykle může znamenat i vhodnost přepočítání prodejní ceny). Přepínačem je možné toto varování u vybraných typů dokladů vypnout
Nehlásit nulové ceny neupozorňuje na případné použití 0 Kč v ceně.
Upozorňovat na prodej pod NC upozorňuje, pokud v prodejní operaci použijete cenu menší než je poslední nákupní cena ve skladové kartě.
Použít určené cenové pásmo umožní nastavit, že doklady nebudou používat běžné prodejní ceny, ale vždy pevně určené cenové pásmo (které musíte určit).
autom.  
ceny 1  
ceny 2  
ceny 3  
ceny 4  
ceny 5  
ceny 6  
nák. ceny  
dohod. NC  
prům. NC  
ceny 7  
ceny 8  
ceny 9  
ceny 10  
ceny 11  
Omezit typy úhrady zobrazí okno s přepínači povolených typů úhrady
Přev. příkazem
Hotově
Šekem
Směnkou
Pokl. dokl.
Dobírkou
Kartou

Umožňuje zakázat zaevidování dokladu s vybraným typem úhrady pro daný typ dokladu. V číselníku typů dokladů je možné změnit omezení typů úhrad. Původní přepínač Omezit typy úhrady byl přesunut do dialogu pro výběr povolených úhrad (přepínač se týká omezení typu úhrady při evidování dokladu) a v tomto dialogu je také nový přepínač Omezit vstup plateb na vybrané úhrady. Ten se týká omezení v dialogu pro vstup plateb (dialog pro vracení hotovosti). Typ úhrady se určuje automaticky na základě typu platby z číselníku způsobů úhrady
Povol uhrady.PNG
[x] Povolit přirážky dle typu úhrady - nastavení ovlivní např. přirážku za platbu stravenkami v případě velkoobchodního nebo i maloobchodního prodeje. (v případě maloobchodního prodeje se pro typ dokladu určený pro MO prodej použije obdobné nastavení v dialogu Nastavení MO prodeje; u ostatních typů dokladů se řídí přepínačem z typu dokladu).

U ozn. karet výdej pouze po celých baleních  
Kontrolovat přenesenou DP dle karet U takto označených dokladů se při evidování DPH kontroluje, zda pro vybrané karty přesáhl celkový obrat bez DPH limit uvedený v číselníku a pokud ano, tak je u položky vynulováno DPH a v hlavičce dokladu je nastaven příznak 3 s hodnotou 2048. Doklady s přenesenou DP se pak při převodu do účetnictví automaticky zaúčtují tak, aby program dokázal správně zaevidovat přenesenou DP v rámci evidence DPH. V aktuální verzi může být v dokladu pouze jeden druh přenesené DP, aby se zaúčtování provedlo správně.

Přepínače F7

CisTypDoklPrepF7.PNG

Přepínač Popis
Kontrola rezervace ve vstupu operací po potvrzení operace bude provedena kontrola, zda na zásobě zůstává dostatečné množství zboží pro uspokojení všech rezervací.
Fakturace komise (u výrobců) tento přepínač znamená, že při výdeji zboží lze jako nákupní operace použít pouze ty operace, jejichž doklad má shodný údaj IČO, jako má výdajový doklad, což je vhodné pro fakturaci ve speciálních skladech, kde je jako příjem zadáváno naskladnění do komisního skladu odběratele. Přepínač nezapínejte, pokud pouze provádíte komisní prodej některému dodavateli.
Sledovat pomoc. inf. o dodavateli zboží pří každém evidování příjemky je do souboru SkladICO (označovaný též jako soubor IČO-kód) pro každou novou operaci zapsána vazba mezi dodavatelem (identifikován dle IČO) a zbožím (identifikováno kódem zboží). Tyto informace je možné využít pro objednávání zboží, návrhy objednávek a pro některé výpočty
Autom. zápis hot. platby do pokl. knihy pokud máte zapnutý přepínač Používat pokladní knihu v INI hodnotách, pak přepínačem vyberete ty typy dokladů, u kterých se má provádět automatický zápis do pokladní knihy v případě, že evidovaný doklad byl placen v hotovosti
Pokladní doklady vytvářet bez DPH pokud se automaticky vytváří pokladní doklady, pak se pokladní doklad může vytvářet vč. DPH (vhodné pokud v účetnictví jsou pokladní doklady vedené současně jako daňové) nebo bez DPH (vhodné pokud v účetnictví jsou pokladní doklady vedené pouze jako platby jiného daňového dokladu)
Zapisovat platbu do řádků v pokl. knize při automatizovaném vytváření pokladních dokladů se zapíše hlavička pokladního dokladu a v řádcích pokladního dokladu se objeví seznam placených faktur
Načítat do řádků v pokl. knize při ručním vytváření pokladního dokladu je možné hromadně načíst všechny doklady v hotovosti ze zvoleného období (dne), jejichž typ dokladu má nastavený tento přepínač
Povolit úhradu dokladů pokud se přepínač u typu dokladu vypne, pak není povoleno ruční vytváření pokladních dokladů (z menu pro tisk dokladu nebo z průvodek).
Vých.ozn.úhr. ZpusobyUhrady 1.PNG
Povolit výdej větší než je zásoba pokud je v INI hodnotách povolen výdej do mínusu a současně má doklad zapnut tento přepínač, pak program při evidování dokladu dovolí zapsat takovéto doklady
Potvrzovat výdej větší než je zásoba pokud je povolen výdej do mínusu a je zapnutý tento přepínač, pak při pokusu o vydání množství, které by snížilo hodnotu zásoby do záporného množství, vydá program varovné hlášení s možností opravy zadání
Datum usk. zd. plnění = dat. vyskladnění pokud zapnete tento přepínač, pak u nově vytvářených dokladů bude datum uskutečnění zdanitelného plnění mít stejnou hodnotu, jako je datum odeslání dokladu (čili datum UZP není třeba zadávat). U typů dokladů, kde je zapnut přepínač Krátký vstup, je tato funkce vždy v činnosti.
Po tisku ukončit vstup při tisku dokladu se nenabízí prohlížení vytvořeného formuláře dokladu a po vytištění dokladu je proveden návrat do nejbližšího menu. Opakování tisku se tedy automaticky nenabídne.
Autom. evidovat převodku do 2. skladu při zapnutí tohoto přepínače vyžaduje program při zápisu dokladu zvolení čísla střediska (aby šlo středisko vybrat, tak musí být též zapnut přepínač Zkrácená hlav. dokladu). Při evidování dokladu je ve skladu určeném číslem střediska automaticky zaevidován obrácený typ dokladu (příjmový/dodací) se stejnými pohyby. Při opravě těchto dokladů (mimo stornování dokladu) se ale již neprovádí příslušná oprava v druhém skladu a proto doporučujeme všem běžným uživatelům pomocí přístupových práv zakázat opravu starých operací (nové operace při opravě dokladu se evidují i v druhém skladu). Ve verzi od 15.9.2010 jsou veškeré změny v počtu kusů (včetně mazání operací) promítnuty i do dokladu v druhém skladu. Např. při snížení počtu jedné z párových převodek v operaci o dva kusy se vytvoří v druhém dokladu samostatná operace na mínus dva kusy stejného zboží. Pohyby ale nemusí být shodně oceněny (je to v závoslosti na režimu dohledávání nákupních cen - nastaveno v typech dokladů).
Vstup dodatků dokladu na začátku automatické vyvolání dodatků dokladu při vstupu do nového dokladu
Vstup dodatků před evidováním automatické vyvolání dodatků dokladu v okamžiku vyvolání evidování dokladu; zde je možné zkontrolovat či doplnit např. poznámku k dokladu, slevu či přirážku aj.
0 předdef.
1 standardní
2 souhrn+pozn.
3 souhrn+pal.
4 Karta odb.
5 Cizí měna
Vstup názvu karty v operaci povolí zadávání názvu skladové karty v operaci dokladu; evidovány do databáze (SkladXOP) jsou pouze názvy v operacích, které se liší od názvu ze skladové karty
Vstup poznámek v operaci povolí vstup poznámek (do 30 znaků) ke každé operaci
Evidovat poznámky
Evidovat SSCC kódy Serial Shipping Container Code - kódy, které jednoznačně identifikují skladovanou dávku zboží (nákupní operaci)

Je-li přepínač zapnut u dokladu, který se používá pro výpočet konsignačního skladu, pak se ke každé operaci doplní poznámka, ve které je původní číslo dokladu (konsignační příjemka)

Převzít poznámku z nákupní operace do výdeje  
Nabízet adresy ze seznamu
Odběratelé
Dodavatelé
Automatický vstup cizí měny Pokud je tento přepínač zapnutý, pak se ve vstupu operací po výběru skladové karty automaticky vyvolá nový dialog pro zadání ceny v cizí měně.
Editace tabulky DPH hodnoty:
vypnuto
před vstupem operací
před evidováním
obě varianty
Zapnutí této volby způsobí, že program se u nových dokladů před vstupem operací nebo před každým evidováním dokladu zeptá na celkové částky dokladu formou tabulky DPH. Zde je možné vyplnit celkové údaje podle originálu dokladu (typicky u přijatých faktur). Při evidování dokladu program vytvoří rozdílové zaokrouhlovací operace (buď s nulovou sazbou DPH s kartou »ZAOKROUHLENÍ nebo nenulovou sazbou DPH s kartami »ZAOKROUHLENÍxx). Pokud je rozdíl zadané tabulky a částek spočítaných z operací vyšší než 1, tak program ohlásí chybu a rozdílové operace nevytváří (částku je možné ovlivnit pomocí proměnné DokZaokDif,0 pro tuzemské doklady a DokZaokDif,1 pro doklady v cizí měně).


Technická poznámka
Pomocí proměnné PevStr+,x nebo PevStr-,x můžeme definovat středisko pro daný typ dokladu x. Hlavně se to týká převodek, ale je možné toto použít také pro ostatní typy dokladů, které mají zapnutý přepínač Automaticky evidovat převodku do druhého skladu. Pokud číslo střediska ( hodnota proměnné) začíná znakem !', pak je toto středisko jediné, které lze v daném dokladu použít. Pomocí hodnoty !0 lze zakázat vytváření nových dokladů s výše uvedeným příznakem pro daný typ příjmu (např. povolí pouze dodací převodku, příjmová se vytvoří sama, ale ne naopak).

Přepínače F8

CisTypDoklPrepF8.PNG

Přepínač Popis
Automatický vstup operací po zadání hl. dokladu po zápisu hlavičky nového dokladu je automaticky vyvoláno okno se seznamem operací, do kterého je možné ihned zapisovat nové operace
Nastavit počet na 1 u nových operací po vybrání karty je u nových operací údaj počet přednastaven na hodnotu 1
Sledovat poslední pohyb a bonusy v adresáři firem při zaevidování dokladu se v záznamu adresy zaktualizuje datum posledního pohybu. Může se také přičíst bonus za odběr zboží.
Výpočet bonusu výpočet bonusu je prováděn v rámci evidování dokladu, u varianty programu EXTDOK je navíc bonus definován v hlavičce dokladu
dle celkové částky dokladu
dle nastavení sklad. karet
po zaplacení (dle karet)
Výpočet bonusu ručně - při vytváření nových dokladů se spouští manuálně pomocí samostatné funkce v přehledu dokladů (Alt+F6)
před evidováním- před každým evidováním dokladu se provádí vyhodnocení bonusové akce a případné odměny se přidají rovnou do evidovaného dokladu. Vyhodnocují se pouze bonusové akce s typem akce Aktualizace dokladu před evidováním.
Automatický tisk nového dokladu po zaevidování dokladu program automaticky vyvolá přípravu tisku dokladů a pak už stačí jen potvrdit spuštění tisku
Číslo pokladny do zakázky v dokladu při evidování dokladu se do údaje zakázka v hlavičce dokladu uloží číslo pokladny (dle konfigurace počítače)
Kontrolovat zakázku na číselník zakázek
Rozšířený seznam operací dokladu rozšíří okno se seznamem operací přes celou obrazovku. Nahoře se zobrazuje pouze malé informační okno se jménem odběratele, použitou slevou a celkovou částkou (velkým písmem)
Kontrolovat duplicitu variabilních symbolů při zápisu dokladu se kontroluje, zda v seznamu dokladů není evidován doklad se stejným variabilním symbolem. Pokud ano, tak je zobrazeno informační okno.
Identifikace umístění a pohybu zboží v příjmových operacích dokladu je sledováno umístění zboží ve skladě (sklad, stav zboží, šarže) a ve výdajových pohybech je nutné přesně určit (nebo vybrat), ze kterého umístění se bude zboží odebírat.
Nastavení identifikace umístění
Evidovat doporučené ceny v operaci program pro každou operaci eviduje vypočtenou doporučenou cenu bez DPH, s DPH a dále základní prodejní cenu před slevami. V operacích dokladu je vedle ind. ceny zobrazována i informace o uplatněné slevě za položku. Pokud není přepínač zapnut, pak jsou doporučené ceny počítány znovu v rámci tisku dokladu.
Předdef. tisk alter. dop. ceny při tisku dokladů a při výpočtu doporučených cen je způsob výpočtu cen určen jménem doporučené ceny dle záznamů o odběrateli/dodavateli. Samotný výpočet ceny je třeba specifikovat v Nastavení individuálních cen. Pokud v adrese není určeno jméno doporučené ceny nebo pokud zboží nespadá do této doporučené ceny, pak program hledá ještě v alternativní specifikaci individuálních cen. Můžete pro každý doklad určit, zda touto alternativní doporučenou cenou má být název IND* nebo DOP*.
Evidovat reklamace v databázi reklamací po evidování dokladu je vyvolán zápis položek dokladu do evidence reklamaci (využívá se převážně u dobropisů)
Povolit přirážky/slevy při rozbalení povoluje nebo zakazuje u daného typu dokladu používání přirážek při rozbalení. Ty jsou definovány číselníkem přirážek při rozbalení. Pokud je v operaci zadáno množství MJ menší než jedno balení, pak je k ceně připočtena procentní přirážka za rozbalení (výše přirážky a pravidla pro uplatnění jsou uvedeny a lze je měnit v číselníku Množstevní slevy za karty anebo globálně v Opravě INI hodnot pomocí F8). Pokud jsou v nastavení přirážky uvedeny záporně, tak se chápou jako slevy za odběr větší než balení.
Přepočítat ceny u nových operací před evid. pokud je přepínač zapnutý, pak program neumožňuje vstup cen v nových operacích dokladu a před evidováním dokladu jsou ceny znovu vyhodnoceny pro každou novou operaci dokladu. To je výhodné obzvláště pro vyhodnocování přirážek za rozbalení/slevy za balení, které se vyhodnocují podle celkového množství za všechny operace se stejným kódem. Vyhodnocení slevy se provádí v obvyklém pořadí: základní cena dle cenového pásma->(ceny bez SD)->individuální cena->(přirážka diskont)->sleva za typ dokladu->přirážka za rozbalení/slevy za balení.
Povolit změnu PC při kopírování dokladu při přenosu příjemek z hlavní pobočky firmy může být zajímavé mít možnost změnit prodejní cenu zboží podle ceny, kterou určuje druhá pobočka
Zvýraznit nevytisknuté doklady v evidenci dokladů jsou zvýrazněny ty doklady, které nebyly dosud vytištěny (neexistuje o tom záznam)
Započítat do výpočtu konsig. skladu prodejní pohyby z dokladů s takto označeným typem dokladu jsou zahrnovány do výpočtu konsignačního skladu. Pokud je přepínač vypnutý, pak zboží není zahrnuto do výsledného dodacího listu, což ale může vést k tomu, že konsignační příjemka není nikdy zcela vyprodána.
Kontrolovat údaj "Náleží k fa" u dobropisů
Zobrazit nabízené číslo u nových dokladů

Přepínače F10

CisTypDoklPrepF10.PNG

Přepínač Popis
Kontrola celkové částky dokladu
neomezovat doklady nad 10000 Kč
 
upozornit při překročení 10000 Kč  
nepovolit překročení 10000 Kč  
pro plátce DPH upozornit při překročení 10000 Kč  
pro plátce DPH nepovolit překročení 10000 Kč  
pro firmy upozornit při překročení 10000 Kč  
pro firmy nepovolit překročení 10000 Kč je určená především pro paragony (čili soukromé osobě nebo firmě bez přiděleného DIČ lze vystavit doklad bez omezení, firmám už ne, protože ty by měly mít fakturu na jméno).
Označit jako souhrnný doklad pro kontr.hlášení
ne příznak se k dokladům nenastavuje (resp. se při evidování dokladů příznak vypne)
pro doklady s neplatným DIČ pro doklady, které nemají validní DIČ (s výjimkou označených odběratelů) nebo mají DIČ prázdné doklad se označí novým příznakem
pro všechny doklady příznakem se označí všechny doklady daného typu (např. uzávěrkové doklady prodeje na pokladně)

příznakem se označí všechny doklady daného typu (např. uzávěrkové doklady prodeje na pokladně)

Doklady označené novým příznakem Souhrnný doklad pro kontrolní hlášení pak v kontrolním hlášení budou vždy zahrnuty do celkového souhrnu dokladů do 10000 a program nebude vypisovat varování o nevalidním DIČ.

Rozdělit doklady nad 10000 Kč
ručně  
nepovolit  
doklady s neplatným DIČ  
všechny doklady  
pro firmy  
Upozorňovat, když celková částka dokladu překročí 10000Kč částku je možné změnit pomocí INI číselníku TypCelkKc
Při evidování změnit firmu na drobný daňový doklad Je možné nastavit proměnnou ICOxyyy, kde x je +/- pro přijaté/dodací doklady a yyy je typ dokladu, pro určení dalších detailů drobného daňového dokladu.

Pomocí proměnné SK_UC_PRV+,4 resp. SK_UC_PRV-,4 pro určení IČO, které se má použít pro dohledání záznamu v adresáři firem, ze kterého se převezme jméno firmy a adresa do hlavičky dokladu (výchozí IČO je 00000000 a jméno firmy Drobný daňový doklad). Změna hlavičky dokladu je provedena při evidování nového dokladu.

Do pokladních dokladů evidovat jako Drobný daňový doklad pokud bude tento přepínač zapnutý, tak do řádků pokladních dokladů se namísto jména firmy z hlavičky dokladu bude zapisovat text Drobný daňový doklady (resp. jméno firmy z adresy s IČO 00000000, (viz. proměnná SK_UC_PRV-,4))
Povolit příjem zboží s příznakem zakázaného příjmu přepínač je aktivní jen u příjmových typů dokladů. Pomocí přepínače lze určit, že karty se zapnutým přepínačem Zakázat příjem v přepínačích skladové karty mohou být přijaty na daném typu dokladu (typicky např. inventární doklady nebo interní příjemky).
Vstup poznámky v hlavičce dokladu Funguje pouze u dodacích dokladů, které nemají zapnutou kontrolu duplicity variabilních symbolů
Zahrnout do výpočtu optimální zásobu  
Povolit režim nedohledání nákupní operace  
Přednastavit režim nedohledání nákupní operace  
Použít dohledávání optimálního nákupu při evidování Při použití přepínače je použit složitější a také pomalejší algoritmus pro dohledání nákupní operace. Preferují se při něm operace s nejstarším datem spotřeby a při výdeji větším než je paleta se upřednostňují nákupy větší než paleta. Při použití práce s lokacemi pro umístění zboží se navíc uplatňují i pravidla a omezení určená pro jednotlivé typy dokladů. Algoritmus při výdeji preferuje nákupní operace s poznámkou BK (poznámka v operaci dokladu).
Sledovat vyskladnění dokladu Pokud je přepínač zapnut, pak se budou automaticky doklady přepínat do stavu nevyskladněno.
Ve skladové kartě existuje dále příznak Vyžadovat potvrzení vyskladnění v dokladech. Pokud je tento přepínač v kartě zapnut a současně je zapnut i přepínač Sledovat vyskladnění dokladu v typech dokladů, pak je doklad v seznamu dokladů barevně zvýrazněn. Pomocí funkce v menu tisk dokladu (DOKLAD_TSK, kód menu 19,53) lze označit doklad jako vyskladněný.
Výchozí stav:
neurčeno
nevyskladněno-prioritní
nevyskladněno
vyskladňováno
nedovyskladněno
vyskladněno-neodsouhlaseno
vyskladněno
nevyskladňovat
Povolit evidování operací s obaly do obalového konta přepínač je vhodné vypnout pouze u interních a inventurních dokladů. Při evidování dokladu se pak při zápisu do obalového konta řídí tímto přepínačem. Standardně je přepínač zapnutý. Při evidování dokladu se vymaže případné původní obalové konto za doklad i v případě, že je přepínač vypnutý.
Zakázat tisk dokladů  
Zpracovávat a tisknout doklady pomocí registrační pokladny  
Před tiskem dokladu kontrolovat ADR(přeprava nebezp.nákl.)  
Povolit slučování více dokladů do jednoho dokladu  
Kontrolovat počty obalů před evidováním dokladu kontrolovány jsou pouze láhve u zboží. Pokud nesouhlasí vydaný počet s množstvím zboží, pak je zobrazen přehled s následným upozorněním, jestli má být chyba akceptována (záznamy jsou pak logovány).
Zvýraznit zalistované, oblíbené a akční zboží v seznamu karet Zvýrazňování karet při prodeji je rozšířeno o zvýraznění akčního zboží. Proměnná ObjZalistT,1 určuje druh zobrazovaných dat (1..oblíbené+2..zalistované+4..akční). Zvýrazňování karet v požadavcích ovlivňuje proměnné ObjZalistT,2.
Hlásit použití nezalistovaného zboží ve vstupu operací Přepínač pracuje korektně pouze v případě, že je současně zapnutý přepínač Zvýraznit zalistované, oblíbené a akční zboží v seznamu karet
Kontrolovat omezení zalistovaných položek u dokladů pro hotovostní prodeje (Cash&Carry) a u dobropisů doporučujeme tento příznak vypnout. U požadavků se program řídí přepínačem podle typu dokladu vybraného v hlavičce.
U vybraných karet evidovat současně i zásobu ve skladu 2  
Balíčky zboží rozepsat na položky dle kalkulace  
Kontrolovat EAN balíčky (z výkupu obalů) podpora importu balíčků pocházející z výkupu obalů (pomocí tisku štítků s čárovým kódem)
Povolit nabízení karet s omezenou expirací Přepínač se zobrazuje pouze v případě, že je definována nenulová proměnná OBJExpirK,0(nastavení alternativních výprodejových karet u požadavků).

Přepínače F11

CisTypDoklPrepF11.PNG

Přepínač Popis
Kontace celkem  
zboží  
DPH  
Platba příkazem  
hotově  
šekem  
ID evidence pro autom. doplňování do ADRINFO Pokud je určena evidence (např. 1 = jednání), tak při evidování či opravě dokladů daného typu vznikají automaticky nové záznamy do AdrInfo.
Záznam v ADRINFO Pomocí tohoto parametru je možné definovat, zda záznamy v AdrInfo mají být jen evidovány, nebo zaevidovány s možností následné editace anebo nabídnuty k editaci s možností následného uložení:
jen vytvořit
vytvořit a pak editovat
editovat a vytvořit
EDI : typ párování
nepárovat
dodací listy (DESADV)
faktury (INVOIC)
Kontace celkem  
Povol. střediska  
Povolit přirážky za dopravu Umožňuje automatické generování nákladů na dopravu do určených dokladů. Náklady se počítají za pomoci individuální ceny vyhodnocené za každou položku. Je tak možné náklady spočítat z hodnoty zboží nebo také z hmotnosti (např. za pomocí různých koeficientů pro různé skupiny zboží).
Přepínač současně zapíná kontrolu na přirážky definované za pomocí číselníku přirážek za dopravu (dříve existující funkce).
Technická poznámka
Pomocí proměnné ICDoprava-,0 nebo ICDoprava+,0 lze definovat označení individuální ceny pro dodací nebo příjmové doklady, která se má použít pro výpočet. K tomuto označení se pak přidá hodnota pole "Ind.cena-doprava", která je nově na 6.podstránce v kartě zákazníka.

Proměnná ICDoprava-,1 nebo ICDoprava+,1 určuje kód skladové karty, na kterou se naúčtují náklady na dopravu (karta by měla být typu účet). Při opravě dokladu se přepočítání nákladů na dopravu provádí jen v případě, že je provedena změna v některé operaci dokladu. Pokud je potřeba náklady na dopravu přepočítat, tak stačí smazat operaci s původními náklady na dopravu.

Způsob třídění při tisku lze nastavit pro jednotlivé typy dokladů v číselníku typů dokladů, pokud pro daný typ dokladu není třídění nastaveno, tak se použije výchozí třídění definované v INI hodnotách programu (kl. F8).
Třídění při tisku chystačky výběr položky, podle které chceme při tisku chystačku setřídit
Krátký vstup (typicky převodky) u dokladů se při evidování kontroluje seznam povolených středisek . Pokud středisko není mezi povolenými středisky, tak doklad nelze zaevidovat (hlásí chybu č. 44)
Pohyb zboží s příznakem vyžadované koncese Povolit příznak koncese v kartě není při evidování dokladu kontrolován
Zakázat pokud doklad obsahuje karty s příznakem koncese, tak doklad nepůjde zaevidovat
Jen pro adresy s koncesí pro karty s příznakem koncese je povoleno evidování jen pokud adresa dodavatele/odběratele obsahuje nový příznak Koncese. Pomocí této volby lze zakázat nákup lihovin od neregistrovaných distributorů.
Typ exportu (líh) (konfigurace exportu denního reportu ve formátu XML pro celní správu Neexportovat daný typ dokladu není exportován do předávaných dat
Distributor doklady jsou exportovány v režimu distributora
držitel-uvolnění doklady jsou exportovány v režimu držitele/uvolnění
držitel-volný oběh doklady jsou exportovány v režimu držitele/volný oběh
Pro export použít vždy jedno IČ Pokud je přepínač zapnutý, tak se iniciály odběratele načítají z proměnné TypLPHExp-,x, kde x je číslo typu dokladu a v hodnotě je identifikace odběratele ve formátu IČO/DIČ/Jméno odběratele 1/Jméno odběratele 2. Pokud proměnná není pro daný typ dokladu nastavena, tak se použije prázdné IČO.
Povolit evidování jen pro zákazníky s platným IČ (CZ) Pokud je zapnutý tento přepínač, tak program umožňuje zaevidování dokladu jen v případě, že IČO v dokladu vyhovuje kontrolnímu mechanizmu (kontrola se neprovádí u zákazníků s vyplněným DIČ začínajícím jinak než CZ nebo pro adresy s vyplněným údajem stát jiným než ČR/CZ).
Nastavit typ dopravy u nových dokladů Pokud je přepínač zapnutý, tak se program při vystavování nových dokladů a při změně typu dokladu nastaví program příznak dopravy u daného dokladu dle volby typu dopravy: vlastní nebo zajistit.
EET: data o DPH Pomocí této volby lze určit, jak mají být do záznamu EET vyhodnoceny informace o základech DPH a DPH.
Volba Popis
automaticky pro zahraniční doklady se vše sleduje v nulové sazbě DPH, pro ostatní se nulová sazba DPH nesleduje
neevidovat tabulka DPH v záznamu EET bude nulová (sleduje se jen celková tržba)
nulovou sazbu DPH neevidovat výchozí volba pro tuzemské doklady
vše evidovat v nulové sazbě DPH výchozí volba pro zahraniční doklady a přenesenou DP
evidovat všechny sazby DPH DPH je odesíláno včetně nulové sazby DPH
Omezení pro formáty exportů Nastavení se definuje za pomocí masky s využitím znaků *, ? a případně !. např. !3/* povoluje všechny formáty exportů kromě formátu 3.

Pokud je daný formát pro dan typ dokladu zakázaný, tak se při pokusu o export dokladu objeví chybové hlášení.