Nastavení identifikace umístění

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

NastIdUmisteni.PNG

Přepínač Popis
Vyžadovat údaj stav v id. umístění (sklad-stav- šarže) při vypnutí tohoto přepínače není při zadávání identifikace umístění (Sklad-Stav-Šarže) vyžadován údaj Stav, ale pouze údaj Sklad (standardně vyžadováno oboje)
Rozdělit při tisku stejné operace s různou pozicí umožňuje tisk dokladu s operacemi dle jednotlivého umístění. Pomocí proměnné IdPozTskR+,x nebo IdPozTskR-,x lze změnit způsob rozdělování operací pro jednotlivé nabídky z menu pro tisk dokladu (x je kód menu 2). Lze tak např. určit, že při tisku chystačky, štítků či DL k faktuře se tisknou operace rozděleně dle jednotlivého umístění
Kontrolovat id. umístění na podrobný číselník pozic pokud je tento přepínač zapnutý, tak se ve vstupu operací dokladu, ve vstupu dokladů v terminálech, inventurách a přeskladnění kontroluje, zda zadaná identifikace pozice (první část po pomlčku) vyskytuje v číselníku pozic. Pokud ne, tak není povoleno uložení záznamu. U přeskladnění se kontrola provádí, pokud je výše popsaný přepínač zapnutý u výchozího příjmového typu dokladu.
Omezit id. umístění dle masky umožňuje zapnout kontrolu identifikaci při výdeji zboží. Výdej je umožněn pouze z pozic, které vyhovují masce zadané přepínačem. Pro masku lze použít znaky:
* zastupující libovolnou skupinu znaků
? zastupující právě jeden libovolný znak
Pokud maska začíná znakem !, pak to znamená, že identifikace pozice nesmí masce vyhovovat. Je možné použít i více definic masky, z nichž některé mohou být negativní (čili začínají !). Negativní mají přednost. Masky se pak oddělují znakem /.
Např.
1*/*-A-*/!2* povolí výdej z pozice začínající 1, nebo z pozice obsahující -A- a zakáže výdej z pozice začínající 2.
Preferované pozice
Body za pref. pozice
Kontrola dupl. id.
Bodové ohodnocení
Pevná id. umístění
- pro ozn. karty
Výchozí id. umístění id. se použije, pokud při vstupu operace není pozice vyplněna. Je možné vyplnit pouze skladovou část nebo pouze jen stav (otevřít - v tom případě je třeba neurčenou část pozice vyplnit ručně).
Vyskladnit z pevného výchozího id.umístění (pokud je vyplněno) po zapnutí tohoto přepínače nejsou při evidování dokladu dohledány odpovídající nákupní operace pro skladové karty, u kterých je nastavena výchozí pozice (lokace). Operace je spárována s nákupní operací až při vyskladnění položky za pomocí terminálu (doporučená je v tomto případě výchozí pozice - pokud je jich více, tak ta, která má dostatečnou zásobu).

Operace je možné vyskladnit také pomocí funkce Chystačka s vyskladněním nebo pomocí obdobné funkce, která provádí jen přeevidování dokladu s vyskladněním. Pokud má doklad stav expedice říkající, že doklad je vyskladněn nebo počet v operaci je větší než počet na paletě, tak se uplatňuje původní algoritmus (nákupní operace se v tomto případě dohledává). Při změně stavu vyskladnění se kontroluje, zda doklad obsahuje nespárované operace. Pokud se mění ručně stav expedice dokladu z nevyskladněného na vyskladněný a doklad obsahuje nespárované operace, tak je změna zakázána (čili nejdříve je nutné vyřešit vyskladnění položek).

Nabízet alternativní id. umístění při vyskladňování z pevného vých. id. umístění Přepínač je ve výchozím stavu zapnutý, Pokud se vypne, tak program neumožní ruční zadání identifikace umístění a ani nelze zobrazit seznam alternativních pozic, kde je zboží umístěno.

U typů dokladů se zapnutým omezením identifikace umístění se neprovádí dohledání nezpárovaných prodejních operací při příjmu zboží. U typů dokladů, které mají povolený výdej do mínusu a současně zapnutou práci s identifikací umístění zboží, se povoluje nedohledání nákupní operace.
Algoritmus pro ocenění nákupních operací po bodech:
Ze všech nákupních operací nad 1000 bodů se vybere ta s největším bodovým ohodnocením (pokud je takových operací více, tak se vybírá podle datumu výroby/spotřeby). Pokud žádná nákupní operace nedosáhne 1000 bodů, tak se vybírá operace dle datumu výroby/spotřeby. Pokud není datum nikde zadáno (nebo je více operací se stejným datem), tak se vybere operace s nejvíce body.
Při sledování šarží v rámci identifikace umístění se kontroluje přepínač "Vyžadovat šarži". Při zadávání nákupních operací u karet s takto označeným typem šarže se musí šarže vyplnit. Pokud šarže zůstane nevyplněna, pak program může nabídnout převzetí šarže podle poslední nákupní operace, která má šarži vyplněnou.

Technická poznámka
Proměnné TypIdPozP+,x a TypIdPozP-,x ovlivňují práci s identifikací umístění pro daný typ doklad x, kde x: seznam masek preferovaných pozic (Masky mohou obsahovat znak ? pro zastoupení právě jednoho libovolného znaku, znak * pro zastoupení libovolné skupiny znaků. Jednotlivé masky jsou odděleny znakem /. Pokud daná maska začíná znakem !, tak daná identifikace pozice nesmí vyhovovat zadané masce.)
Proměnné TypIdPozB+,x a TypIdPozB-,x, kde x: seznam bodů (čísel) oddělených znake, /, které slouží jako bodové ohodnocení pro vyhledání optimální nákupní operace. Pokud identifikace pozice vyhovuje některé preferované pozící (viz předchozí řádek TP), tak se bodově ohodnotí dle tohoto seznamu. Pokud hodnota není definována, použije se výchozí hodnota . Pokud jsou body za preferovanou pozici větší nebo rovno 1000, pak se další výběr provádí jen z těchto preferovaných pozic, jinak se jedná jen o bodové zvýhodnění,l které se testuje se všemi vyhovujícími operacemi.
Pro vratné a nevratné obaly se výchozí pozice nenastavuje (zůstává prázdná) a není ani vyžadována při evidování dokladu.
Rozšíření sledovaných informací v evidenci pozic (id. umístění) ke skladové kartě. Nově je možné zadat Objednací množství s jednotkou MJ, balení, vrstvy či palety. Dále kategorii s hodnotami vyskladňovací pozice nebo oblíbená zaskladňovací pozice a nově lze měnit i pořadí (číslo řádku) záznamu. Hodnota pořadí 0 je určena pro výchozí vyskladňovací pozici zboží.
V rámci sledování identifikace umístění je sledována šarže. Nově je možné definovat typ šarže, což určuje způsob vnitřního složení šarže (varianta programu EXTKARTA3). Ve skladové kartě je nové pole Typ šarže (číslo 0 až 255). Hodnota 0 je vyhrazena pro původní režim zpracování šarží. V hlavním menu programu je možné definovat nový kód menu 15,52 Číselník typů šarží. V tomto číselníku (183) lze určit popisy pro typy šarží a hlavně i nadefinovat vstupní dialogy pro jednotlivé typy šarží. Při tisku operací dokladu program připravuje proměnné obsahující informace o šarži roztříděné dle definice vstupního dialogu pro daný typ šarže.

Proměnná Sarze_XXXX obsahuje zadanou hodnotu pro pole XXXX; např. GetVar("Sarze_Stat") může mít hodnotu CZ.
Proměnná SarzeT_XXXX pro pole se jménem XXXX obsahuje hodnotu dohledanou dle číselníku; např. GetVar("SarzeT_Stat") může mít hodnotu "Česká Republika".
Proměnná SarzeVars obsahuje seznam názvů polí oddělených znakem /

Pomocí proměnné UCCIdPoz,0 s hodnotou 1 lze nastavit, aby při výběru optimální identifikace umístění pro výdej zboží program zohledňoval neuzavřené prodeje uskutečněné přes maloobchodní prodeje. Při výdeji zboží se program chová tak, jako by množství prodané přes MO prodej bylo již vydáno z preferovaných pozic, které jsou určené v uzávěrkovém typu dokladu pro MO prodej.
Pomocí proměnné PreskVarI,x lze ovlivnit práci s polem Stav v rámci identifikace umístění ve funkci pro přeskladnění (kde x je varianta přeskladnění - viz proměnná PreskVar). Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:
Hodnota Popis
+1 hodnota údaje Stav v identifikace umístění je vyžadována
+2 hodnota údaje Stav se nekopíruje ze zdrojové pozice