Nastavení počítače pro provoz se systémem Sklad6

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Program nemá zvláštní nároky na nastavení počítače. U Windows verze musí být nainstalována správná databázová podpora (např. klient Pervasive SQL nebo Pervasive SQL workgroup engine). Instalace databázové podpory je prováděna odděleně od samotné instalace skladového programu.

Nastavení stanice Windows XP v počítačové síti

Každý PC musí mít nastavený uživatelský (konfigurační) adresář pro Sklad6. Pokud tento adresář není nastaven, pak všichni uživatelé používají společný adresář UZIV, což ovšem může způsobovat různé konflikty a komplikace (např. zasekávání při evidování, tisku, nemožnost nastavit různou konfiguraci PC a tiskárny apod.). Na Windows XP se tento adresář nastavuje pomocí Tento počítač / Vlastnosti / Upřesnit / Proměnné prostředí v části Systémové proměnné. Zkontrolujte zda tam není definována proměnná UZIV a pokud ne, tak přidejte pomocí tlačítka "Nová": (vše zadávejte velkými písmeny) Název proměnné: UZIV Hodnota proměnné: XYZ.KFG

místo XYZ.KFG zadejte jméno uživatelského adresáře. Jméno je možné použít libovolné - obvykle odpovídá místu nebo uživateli, který PC používá (např. VYROBA.KFG, NOVAK.KFG). Jméno doporučujeme mít max. do 8 znaků (+ .KFG) a nesmí obsahovat mezery či diakritiku. Tento adresář musí být vytvořen ve složce SKLAD6 (a nesmí ho používat jiný uživatel). Adresáře je nutné založit ručně a do nově vytvořeného adresáře je třeba nakopírovat SKLADKFG.BTR (např. ze složky \SKLAD6\UZIV).

U některých novějších instalací je spouštění programu prováděno pomocí spouštěcího BAT souboru, ve kterém je i kontrola existence uživatelského nastavení a v případě potřeby se uživatelský adresář vytvoří automaticky podle jména počítače.

U všech počítačů, které používají Sklad6, musí být tento adresář vytvořen jednoznačně. Zkontrolovat to lze také tak, že ve Sklad6 stisknete Shift+F1 a přečtete si adresář "konfigurační". Pokud je tam UZIV, tak to znamená, že adresář není nastaven a že tím pádem používá společný konfigurační adresář (což je správně pouze pokud Sklad6 nepracuje v síťovém provozu).


Nastavení PC Windows 95/98/ME

Dále uvedené příklady konfiguračních souborů se mohou značně lišit od nastavení a složení Vašeho počítače. Je proto nutné tyto příklady brát pouze jako možnou variantu.

Upozornění
Nedoporučujeme však následující soubory upravovat bez alespoň základních znalostí operačního systému Windows.

Příklady

Příklad nastavení startovacího programu počítače AUTOEXEC.BAT

@Echo off
prompt $p$g
path C:\WINDOWS;C:\DOS
SET TEMP=C:\TEMP
rem V následujícím řádku (je vhodný především u sítí) za rovnítkem by mělo být jednoznačné jméno stanice (počítače) označu¬jící taktéž konfigurační adresář programu
SET UZIV=STANICE1

Příklad nastavení konfiguračního souboru počítače CONFIG.SYS

FILES=61
BUFFERS=21
DEVICE=C:\Windows\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\Windows\EMM386.EXE RAM
DOS=HIGH,UMB

Příklad spouštěcího programu pro program Sklad6 S6.BAT

@Echo off
START SKLAD6.EXE s:system d:%UZIV% f:sklad-01.def p:PRINTER.DEF %1 %2 %3


Windows verzi programu je možné spouštět pomocí vytvořeného zástupce např. na ploše Windows. Zástupce by se měl odkazovat na Sklad6.EXE, doporučené jsou i následující parametry:
SKLAD6.EXE s:system f:sklad-01.def p:PRINTER.DEF