Další funkce ke kartám

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Oprava skladové karty

Při opravě karty pamatujte na to, že změna některých údajů může ovlivnit podobu již zaevidovaných dokladů při jejich opětovném vyvolání. Oprava typu karty vyžaduje od programu zásah do všech operací karty. Zápis změn může při velkém počtu operací trvat i několik minut.
Změna sazby DPH neovlivní již zaevidované operace. Nová sazba bude uplatněna až u nově přidaných operací. Údaj Nákupní cena ukazuje poslední cenu z nové nákupní operace. Evidování starých neopravených nákupních operací tuto hodnotu neovlivní.
Obrázek:
VlastniOprava1.PNG


EAN kódy karet lze generovat tak, že se nastavíte v opravě karty na EAN kód (lze to i zrychleně pomocí Ctrl+G), zapíšete tam počáteční část čárového kódu a otazník (např. 20?), stisknete Enter a program najde nejbližší volný EAN kód (pro EAN8) a doplní ho nulami zleva na 13 znaků. Nebo napíšete počáteční část čárového kódu s větším počtem otazníků (např. 20???????, celkové délka zadaného kódu musí být více než 8 znaků) a program dohledá volné číslo pro EAN13. Program automaticky počítá také kontrolní číslo pro EAN8 i EAN13 (jedná se o poslední číslici v kódu). Pro ručně vytvářené čárové kódy doporučujeme používat čárové kódy začínající 20. Takto začínající čárové kódy jsou určené pro interní použití a neměly by být distribuovány k dalším zákazníkům.
Pomocí klávesy Ctrl + P se lze v kartě přepínat mezi průměrnou, dohodnutou a speciální cenou.
Přepínač F6 viz. Založení nové karty.

V dialogu pro opravu skladové karty lze pomocí klávesy Ctrl+N zobrazit přehled všech nákupních cen a tyto ceny opravit. V případě, že karta má nastaven koeficient FC, tak se nabízí 2 sloupce pro editaci dané nákupní ceny (jeden pro fakturační ceny a druhý pro NC přepočítané koeficientem).

Karty CTRL N.PNG

V dialogu pro opravu skladové karty lze pomocí klávesy Ctrl+F přepínat zobrazení nákupních cen tak, aby byly zobrazeny fakturační NC i koeficientem upravené NC.

Technická poznámka
Pomocí proměnných KAROmez,1 až KAROmez,8 lze definovat výraz pro kontrolu obsahu záznamu skladové karty před uložením v dialogu pro editaci skladové karty. Pokud je výsledkem výrazu číslo, tak se ještě dohledává text informačního hlášení pro uživatele (hlášení musí být zapsána v proměnných KAROmez,11 až KAROmez,18 a jednotlivé texty musí být odděleny znaky / nebo ; ). Jednotlivé části textu jsou číslovány od 0 a odpovídají číslu chyby z výrazu. Pokud je hodnota výrazu záporná, tak není hlášena chyba. V případě, že výsledkem výrazu je text, tak je neprázdný text považován za text chyby a je rovnou zobrazen uživateli.

Příklad:
Proměnná KAROmez,1:
if(TypKarty=0,-1,if(Trim(CelniSazeb)="",0,-1))
Proměnná KAROmez,11
U karty není vyplněn údaj Zařazení

Pomocí proměnné KARKoefFC,1 s hodnotou 1 lze zapnout ruční režim editace fakturační NC. Při editaci nákupních cen pomocí Ctrl+N v kartě se pak zobrazují jak fakturační NC, tak i běžná NC. Na základě rozdílu mezi FC a NC se spočítá koeficient FC, který se uloží do karty. Pokud má být do nákupních operací ukládána také běžná NC, tak musí být nastaveno jméno individuální ceny pro výpočet koeficientu pomocí proměnné KARKoefFC, 0 (samotná IC nemusí existovat).

Prohlížení operací

Seznam operací:
KartaProhlizeniOperaci1.PNG
Můžete prohlížet pohyby na této kartě nebo účtu.

V prohlížení operací skladové karty je možné používat kalkulovaná pole využívající relaci DOK. (odkazující se na hlavičku dokladu, ke kterému daná operace náleží). V těchto relačně definovaných kalkulovaných polích se lze odkazovat také na jiná kalkulovaná pole ze struktury DOKLAD (např. VYRAZ_KJM dohledávají jméno konečného příjemce z adresáře dodavatelů/odběratelů).

Při označování operací v přehledu všech operací za kartu nebo přehledu nákupních operací za kartu program sčítá také počet balení za označené operace a u nákupních operací sčítá také zbývající (volné) množství.

Klávesa Popis
Enter zobrazí hlavičku dokladu, ke kterému operace patří. Následným stiskem klávesy Enter zobrazíme všechny operace vybraného dokladu ( pro správný náhled na data je třeba definovat pohled č.5 ve struktuře operace, jinak se ukáže pouze základní přehled operací).
F9 vyvolá hledání operací z určitého dne. Program vyhledá první operaci ze zadaného dne a nastaví na ni kurzor.
Ctrl + F10 vyvolá hledání operace podle příkladu. V operaci zadejte hodnoty, které požadujete u hledané operace a své volby potvrďte stiskem klávesy F2. Program potom vyhledá operaci, která splňuje zadané podmínky.
F10 vyhledávání a třídění pomocí klávesy s následným tiskem pomocí kláves Alt + F7
Alt + P v prohlížení operací karty lze zobrazit ke zvolené nákupní operaci všechny výdeje, které byly z nákupu uskutečněny. Pokud je zvolená operace výdejová, pak jsou zobrazeny všechny výdeje, které byly uskutečněny ze stejného výdeje jako zvolená operace.
Ins
Shift + směr. šipky
označuje jednotlivé operace a označené operace se sčítají a součet se zobrazuje ve stavovém řádku
Alt + F6 vyvolá menu pro práci s operacemi karty OPE_SPC (kódy menu viz. menu operace)


Technická poznámka
Pomocí proměnné OpeSeznCol,10 (nebo 20 pro konzolovou verzi)lze definovat barvy pro jednotlivé typy skladových karet při zobrazování v seznamu operací. Barvy mohou být definovány přímo číslem barvy nebo číslem interní palety barev (P + paleta). Ve výchozím stavu je hodnota proměnné P5///P8/P8, což nastavuje barevné zvýraznění účtů, vratných i nevratných obalů. Ostatní typy karet budou mít výchozí barvu.(účet/zboží/výrobek/vr.obal./nevr.obal./Zb.pevná c./Zb.min.cena/Mat.)
V seznamu nákupních operací karty lze pro karty s typem šarže s novým typem zpracování zadávat šarži pomocí vstupního dialogu. Stejný dialog pak lze použít i ve vstupu šarže v operacích příjmového nebo dodacího dokladu. Do samotné šarže v operaci dokladu (resp. v XOP) se ukládá jen identifikátor šarže. Ten se u nových záznamů generuje automaticky. Ve výchozím stavu se identifikátor šarže skládá z kódu zboží a 10-místného hash kódu z obsahu šarže (a datumu+času).

Pokud opravujete nákupní operaci, kde je již identifikátor šarže přidělen, a změníte některé hodnoty z obsahu šarže (např. Země původu), tak se nabídne buď vygenerování nového identifikátoru nebo ponechání původního identifikátoru. Pokud ponecháte původní identifikátor, tak se změna obsahu projeví ve všech operacích, které mají shodný identifikátor (typicky prodejní operace). Při vytvoření nového identifikátoru se změna bude týkat jen té dané operace (a všech prodejů, které z nákupu budou v budoucnu uskutečněny).


Nákupy

KartaNakupy1.PNG
Zobrazí přehled všech nákupních operací skladové karty. Barevně jsou zvýrazněny ty operace, které jsou již zcela pokryty prodejními operacemi. Nevykryté nákupní operace jsou zobrazeny na začátku.

Menu OPERACE
Technická poznámka - kódy menu OPERACE
Je možné nadefinovat speciální menu OPERACE. Menu se zobrazí po stisku kl. Enter v seznamu nákupních operací skladové karty.
1,1 Ukázat doklad
1,2 Identifikace umístění
1,3 Rozdělení nákupu - poznámka k operaci SSCC kód je uložen u každé opearce zvlášť
1,4 Datum spotřeby/výroby
1,5 Prodeje dle operace
1,6 Zobrazení všech operací dokladu dle akt. operace
1,7 Poznámka k operaci
1,11 Zapnout příznak „Nepočítat do návrhu objednávek“
1,12 Vypnout příznak „Nepočítat do návrhu objednávek“
1,13 Přepnout příznak „Nepočítat do návrhu objednávek“
1,26 Prohlížení záznamu změn operace
20,5 Vydaná fa
20,28 Ukázat recepturu
Prohlížení párového dokladu - pokud používáme speciální režim, kdy existují příjmy a výdaje se shodným číslem dokladu, pak pomocí této funkce zobrazíme párový doklad se stejným číslem, ale jiným typem.

Tisk karty a operací

OperaceSkladoveKarty.PNG
Po zadání období pro tisk operací je vytvořena sestava, kterou je možno prohlížet na obrazovce, nebo i vytisknout na tiskárně. Sestava obsahuje základní údaje ze vkladové karty a operace ze zadaného období společně s dalšími doplňujícími údaji. U jednotlivých operací je vytištěna také zásoba po provedení dané operace. To umožňuje sledovat kolísání zásoby ve sledovaném období.


Tisk karty

Pro snazší orientaci ve skladu nebo pro označení zboží v prodejně můžete použít štítek, který si vytisknete na tiskárně. Obsahuje základní údaje o zboží. Podobu štítku lze upravit v definičním souboru sestav.
Obrázek:
TiskKartyVyber.PNG

OperaceSkladoveKarty.PNG


Novější způsob viz. Tisk štítků


Změna kódu

Tuto volbu použijte, potřebujete-li změnit kód karty nebo účtu. Změna kódu vyžaduje od programu zásah do všech operací a taky do dalších databází. Zápis změn může při velkém počtu operací trvat i několik minut.
Při změně kódu skladové karty (pouze ve standardním režimu bez mazání pomocí souboru DelInfo) se provádí změna také v souboru individuálních cen. Změněny jsou pouze řádky, kde typ klíče je kód a zároveň kód karty je stejný jako u měněné skladové karty (nemění se ind. ceny zadávané maskou, např. 31*). Změna se provádí také v souboru IČO-kód (karty dle dodavatelů + zalistované zb.)
Pokud se mění kód u vratného nebo nevratného obalu, pak se prochází kompletní seznam karet a u všech se nahradí kód láhve nebo přepravky (pokud se týkají měněného obalu). Jestliže při změně kódu skladové karty (popř. slučování více operací na jednu kartu) existuje pod novým kódem karty záznam v přehledu IČO kód, tak se pro tento záznam přečíslování neprovede. Přečíslování se provádí také u výrobků a materiálu. U výrobku se nepřečíslovává samotný výrobek, ale pouze karta, na kterou se výrobek odkazuje. U materiálů je taktéž přejmenován pouze samotný materiál - kód výrobku se nemění. Při změně kódu skladové karty se provede přečíslování také v evidenci alternativních karet a šablon.


Smazání karty

Karta, která nemá operace (ani nulové) může být úplně ze souboru karet vymazána. Budete-li v budoucnu tuto kartu opět potřebovat, budete ji muset znovu založit. Program zkontroluje, zda karta neobsahuje operace. Pokud operaci nalezne, odmítne kartu smazat.


Kontrola karty

Po zadání období program sečte počty a hodnoty pohybů pro jednotlivé typy dokladů a zkontroluje zásobu na kartě s vypočtenou zásobou. Pokud zjistí rozdíl, umožní provést opravu zásoby uvedené na kartě. Výsledky výpočtu jsou zapsány do sestavy, kterou je možno prohlížet nebo vytisknout.


Sestavy za kartu

Technická poznámka
Umožňuje vyvolávat sestavy z generátoru sestav pro zvolenou kartu (proměnné K_Kod, K_Nazev, K_Skupina, K_Dodav).

Výpočet ceny

Při stanovování prodejních cen můžete využít cenové kalkulace, kterou program nabízí. Po zadání známých hodnot můžete změnami obchodní přirážky nebo procenta režie upravovat prodejní cenu. Tu je nakonec možno doopravit ručně a uložit do karty. Stiskem klávesy F2 uložíte cenu do kolonky "Cena". Po stisku klávesy F10 můžete vybrat, kam bude cena uložena. Zadáte-li prodejní cenu s DPH do kolonky "Cena s daní", pak po stisku klávesy Enter nebo Šipky nahoru či dolů program vypočte prodejní cenu bez DPH.
Obrázek:

KalkulaceCenyVOper1.PNG

Poznámka
Podle konfigurace a verze programu lze pracovat s cenovými pásmy PC1-PC3 nebo PC1-PC15.
Technická poznámka
Pokud je definována druhá měna pro práci ve skladovém programu a je k této měně nastaven v kurzovém lístku kurz, lze pomocí proměnné KalkPCCM,0 s hodnotou 1 povolit vstup cizí měny bez DPH a s DPH v kalkulaci prodejní ceny za kvartál (prozatím ve variantě pro šest cenových pásem).

Kalkulace cen za více skladů

Umožní provést přecenění ve více skladech současně.


Čárové kódy karty

Zobrazí přehled čárových kódů skladové karty a umožní jejich editaci. K jedné skladové kartě může být definováno několik čárových kódů nebo zkratkových kódů. Čárový kód může být určen pro prodej jednoho kusu, více kusů, jednoho balení nebo i více balení (uplatní se při prodeji na pokladně). Pokud je v definici čárového kódu určena cena, za kterou se má zboží prodávat, pak je tato cena v prodeji na pokladně respektována.
U čárového kódu příslušejícího ke skladové kartě je možno nastavit příznak, zda je daný čárový kód prioritní, Tento příznak má smysl nastavit u těch skladových karet, které mají více čárových kódů, a to pouze u jednoho čárového kódu karty pro 1 kus a kódu pro 1 balení. V případě, že má více čárových kódů příznak priority, tak se použije ten první. Takto označený čárový kód se pak přepisuje do hlavičky skladové karty a je tak snadno použitelný do sestav a exportů.
KartaCarKody1.PNG
Tato funkce není podporována ve všech verzích programu.

V editaci čárových kódů ke kartě se program řídí přístupovými právy ve struktuře souborů. Lze tak nastavit povolená pole pro editaci záznamu čárového kódu ke kartě. Program se současně řídí přístupovým právem pro danou položku menu (např. pokud je oprava volána z menu pro opravu karty) a pokud je v menu přístupové právo menší než 9, tak není povolena změna ceny v záznamu čárového kódu ke kartě.

Pomocí kalkulovaného pole CENASDPH je možné zobrazovat cenu zadanou k čárovému kódu včetně DPH.


Individuální ceny

Zobrazí přehled individuálních cen, které mohou být uplatněny pro zvolenou skladovou kartu. Seznam je určen pouze k prohlížení.
Obrázek:

KartaIndCeny.PNG

Technická poznámka
Doplněny nové kódy menu do menu KARTA_OPR(28,x) a NOBJINFO(28,x) pro prohlížení a editaci určené individuální ceny za kartu. Počáteční část jména indiv. ceny je určeno proměnnou KartaMnuIC,x.

Záznam změn karty

Zobrazí přehled změn skladové karty, které jsou zaznamenány v hlavičce skladové karty. V nastavení programu lze určit, které údaje se mají sledovat (např. Název, cena 1, sazba DPH apod.).
Obrázek:

KartaZaznamZmen.PNG


Záznam změn karty 2

Zobrazí přehled změn skladové karty, které jsou zaznamenány v záznamech o zásobách skladové karty. V nastavení programu lze určit, které údaje se mají sledovat (např. nákupní cena, minimum apod.).


Přehled přecenění

Zobrazí přehled přecenění z evidence přecenění skladových karet, které se týkají zvolené skladové karty.


Přehled dodavatelů

V seznamu jsou vybarvené záznamy pro vyřazené a potenciální partnery.


Přehled obj. na dod.


Přehled odběratelů, kteří mají zalistovanou kartu


Přehled požadavků


Obrázky ke kartě

Ve Windows verzi je možné vložit více obrázků současně a tyto obrázky se vybírají pomocí standardního OpenDialogu s náhledem obrázku. Pokud jsou u karty definovány varianty (obrázky ke kartě), pak při vstupu objednávky je možné mezi těmito variantami vybírat. Současně je možné pomocí Ctrl + F8 zobrazovat obrázek (popř. dokument), který je u varianty definován.

Způsob zobrazování obrázků ke kartám v plovoucím okně.

Při stisknutí Ctrl+F8 na libovolném místě, kde je zobrazena skladová karta (např. v operacích, položkách objednávek, v přehledu karet apod.), se zobrazí okno s obrázkem. Okno zůstává trvale viditelné do doby, než je zavřeno pomocí křížku. Při změně karty (např. při otevření operace dokladu, položky objednávky, apod.) se pak automaticky změní obrázek podle dané karty. Pokud daná karta nemá definovaný obrázek, tak se okno s obrázkem zprůhlední.

Technická poznámka
Pomocí proměnné KARImgMode,0 lze určit, v kterých situacích se má program takto chovat.
+2 Karty
+4 Operace dokladů
+8 Položky požadavků
+16 Položky objednávek
+32 Návrhy objednávek
+64 MO prodej
+128 Výrobky a materiály
+256 Rezervace
(hodnotu uveďte jako součet uvedených hodnot). Pokud je obrázek určen http adresou, tak je nejdříve stažen samostatným vláknem z internetu, umístěn do keše Windows a až poté zobrazen.


Poznámka
V náhledu obrázků ke skladové kartě jsou podporovány mezery a čárky v názvech prohlížených souborů s obrázky.


Technická poznámka
Ve struktuře KARTA lze definovat kalkulovanou položku se jménem OBRAZEK. Tato kalkulovaná položka bude obsahovat jméno souboru s výchozím obrázkem přiřazeným ke skladové kartě.
Pomocí proměnné KarMemoTab je možné nastavit oddělovač pro ukládání obrázků. Standardně je použit znak /, po nastavení této proměnné se použije tabulátor (#9).
Pomocí proměnné KARMemoTxt,3 lze povolit zobrazení a editaci údaje Popis3 v editaci obrázku ke skladové kartě.

Poznámky ke kartě

Do tohoto místa můžete uložit libovolně dlouhou poznámku ke skladové kartě.


Kódy menu KARTA_OPR

Technická poznámka - kódy menu KARTA_OPR
Kód menu Popis Poznámka
51,1 Prohlížení operací
51,2 Oprava karty
51,7 Kontrola karty
51,8 Výpočet ceny
51,9 Nákupy
51,10 Individuální ceny
51,11 Záznam změn karty
51,12 Poznámky ke kartě
51,14 Záznam změn karty 2
51,15 Kalk. cen více skladů
51,16 Rezervace karty
51,17 Čárové kódy karty
51,18 Přehled přecenění
51,19 Přehled obj. na dod.
51,20 Přehled požadavků Je vhodné nejdříve však aktualizovat strukturu POLOZKA.
51,21 Přehled střed. zásob
51,22 Obrázky ke kartě možnost nadefinovat a prohlížet ve skladových kartách obrázky přidružené ve skladové kartě s možností náhledu obrázku
51,25 Sestavy za kartu
51,26 Prohlížení ind. ceny za kartu vybrány jsou pouze záznamy se skupinou indiv. cen IND*
51,28 Prohlížení ind. ceny za kartu vybrány jsou pouze záznamy se skupinou indiv. cen NC*
51,29 Výrobní kalkulace
51,30 Přehled odběratelů, které mají zalistovanou položku
51,31 Přehled dodavatelů
51,33 Změny čárových kódů Doplněno logování změn čárových kódů ke kartě (ať už provedených v tabulce čárových kódů ke kartě, v importu karet v ráci přenosu karet či dokladů nebo změn čárových kódů přímo ve skladové kartě).
51,35 Informace o sklad. kartě vč. umístění zboží stejné informace jako u funkce Informace o kartě pro online terminály. Funkce umožňuje vyhledávání zboží dle identifikace umístění (stačí zadat i část pozice). Do údaje EAN lze tedy zadat EAN kód zboží, SSCC kód nebo identifikaci umístění. Pro zakázání této činnosti stačí nastavit přístupové právo k položce menu na přístup 8 nebo menší. Funkce potřebuje, aby v souboru SKLADXOP existoval index č.2.
51,41 Přehled střediskových zásob zásoby se zobrazují z tabulky, která je v přehledu souborů označena jménem SKLADZAS.BTR s další identifikací 1.Pomocí proměnné KARZASId,0 s hodnotou 1 lze určit, že zásoby zobrazené pomocí Alt+Z se budou také zobrazovat z tabulky SKLADZAS.BTR s další identifikací 1.
51,49 Přehled balíčků za kartu Funkce zobrazí vygenerované balíčky z tabulky SKLADBAL související s danou kartou. Jednotlivé dosud aktivní balíčky je možné pomocí Ctrl+Y deaktivovat, aby je nešlo již dále použít.
51,50 Přehled nezpracovaných požadavků Funkce zobrazí všechny položky požadavků pro zvolenou skladovou kartu, které jsou ve stavu Nepřevedeno, Nekompletní nebo Rezervovat.
Hodnota proměnné:
PozPolDEL, 0 pokud je hodnota 1, tak se pro požadavky použije seznam souborů definovaný ve SKLADDEL.BTR (s typem "Položky")

PozPolDEL, 1 bitová hodnota pro filtrování stavů požadavků:
1:Nepřevedeno
2:Převedeno
4:Nekompletní
8:Nepřevádět
16:Cen.nabídka
32:Rezervovat
(vých.hodnota je 37, tj.1+4+32)

PozPolDEL, 2 Max. počet dní pro filtrování starých požadavků (dle data požadováno, pokud není vyplněno, tak dle data založení). Výchozí hodnota je 30.
51,52 Skladové operace z druhého skladu (dle nastavení čísel skladů z INI hodnot - F8)
51,53 Skladové operace z třetího skladu (dle nastavení čísel skladů z INI hodnot - F8)
51,55 Přesun operací na jinou skladovou kartu Přesun se realizuje změnou kódů u operací, současně jsou přesunuty také položky požadavků, rezervace zboží a operace v účtenkách maloobchodního prodeje. Na novou kartu je také přesunuta zásoba a je spočítána nová průměrná nákupní cena. Skladová karta přesunované karty zůstává zachována ( má pouze nulový zůstatek).
51,56 Výchozí identifikace umístění v číselníku typů dokladů je pak možné nastavit u příjmových dokladů, aby se takto zadaná výchozí id. umístění použila při přijímání dané skladové karty. V číselníku je nový přepínač v části pro nastavení identifikace umístění Použít výchozí id. umístění ze skladové karty (pokud je vyplněno). Pro zobrazení takto nadefinované pozice v kartách lze definovat v systémové struktuře KARTA položku MEMOD0 s délkou max. 30 znaků.
51,57 Zadání optimálního množství naplnění dané pozice a procenta kritické zásoby nová varianta pro nastavení identifikace umístění skladové karty. Tato varianta umožňuje zadání optimálního množství naplnění dané pozice a procento kritické zásoby (pro funkci dohledání pozic, které potřebují přeskladnění).
51,12 Poznámky ke kartě víceřádková poznámka ke kartě (Poznámka A)
51,60 šablony ke kartě pomocí této funkce lze zadat seznam šablon, které se u dané karty mají sledovat a také je možné nastavit pro danou kartu jiné výchozí hodnoty k vybraným parametrům šablon jakosti
51,65 Parametry skladových karet Funkce pro vstup parametrů ve skladové kartě
51,67 Střediska pro karty Funkce pro vstup parametrů ve skladové kartě
51,73 Sezónnost  
51,75 Poznámky pro práci se skladovými kartami (ukládáno v MEMO, id objektu 45) Poznámku je možné využít pro ukládání volného textu - editace v menu pro opravu karty KARTA_OPR (51,75) a práci s položkou objednávky NOBJINFO (19,75) nebo lze do této evidence ukládat informace za pomocí uživatelských dialogů ke skladovým kartám (položky MEMOEn, kde n je číslo řádku v memo) nebo parametrů skladových karet (id. objektu 45). V tisku QR2 sestav ze skladových karet může být připraveno pole _MEMOE obsahující celý text z této poznámky. Ve struktuře KARTA lze definovat kalkulované položky pro zobrazení vybraného řádku poznámky - položky se musí jmenovat MEMOEn, kde n je požadované číslo řádku z memo
51,76 Rezervace karty  
51,77 Zásoby karty dle středisek  
51,96 Zobrazení stromové hierarchie kategorií možnost zaškrtnout, do kterých kategorií daná karta patří; funguje zde i možnost hledání kategorií (buď začnete přímo psát nebo stisknete F9).
31,n Poznámka/Formulář A víceřádková poznámka s uživatelským formulářem (objekt=2)
32,n Poznámka/Formulář B víceřádková poznámka s uživatelským formulářem (objekt=17)
33,n Poznámka/Formulář C víceřádková poznámka s uživatelským formulářem (objekt=21)

Kódy menu KARTA_SPC

Technická poznámka - kódy menu KARTA_SPC
Kód menu Popis Poznámka
55,40 Přepnout zobrazení objednávek na dodavatele' Funkce povolí nebo zakáže zobrazování kalkulovaných polí NPOPOCET a NPODATUM, které musí být definovány ve struktuře KARTA. Tyto pole obsahují počet (resp. datum) z nevykrytých objednávek na dodavatele pro danou skladovou kartu.