Přepínač F12

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

PrepinaceTypDoklF12.PNG

Přepínač Popis
Automatické počítání souvisejících nákladů Pro správnou funkci aktivovanou tímto přepínačem je třeba ještě nastavit proměnnou TypAutVN+,x resp. TypAutVN-,x, kde x je typ dokladu. Hodnota proměnné musí být ve formátu:kodkarty/procento VN/rezim, kde kód karty : kód karty (účet) pro tuto operaci, která obsahuje zápornou hodnotu uplatněných vedlejších nákladů; procentoVN : procento z hodnoty zboží pro uplatnění souvisejících nákladů; rezim : 0..bez dotazu, 1..dotaz - přednastaveno počítání, 2..dotaz - zpět
Zahrnout do přehledu Součet tržeb U vybraných typů dodacích dokladů (např. převodky) je možné vyloučit tyto typy dokladů ze sestavy Součet tržeb
Povolit přidání dokladu do rozvozu Typy dokladů, které mají vypnutý tento přepínač nelze vložit do rozvozu (týká se režimů rozvoz nebo zásobování, nikoli např. režimu nezapl. faktur)
Automaticky zařazovat doklad do rozvozu dle trasy Pokud je přepínač zapnut, pak se u nových dokladů automaticky dohledává rozvoz. Pokud je doklad zařazen do plánu rozvozu, potom je automaticky nahrazen plán rozvozu tímto dokladem. Jinak se dohledává rozvoz, který má nejvíce dokladů se stejnou rozvozovou trasou. Pokud vhodný rozvoz není nalezen, tak je nabídnuta možnost vytvořit nový rozvoz nebo zařadit doklad do jiného existujícího rozvozu. Pomocí proměnné DokPruvAut,0 lze nastavit parametry aut.zařazování:

0 - zařazování vypnuto
1 - zařazování povoleno
2 - dohledávání plánů povoleno
4 - dohledávání vhodného plánu dle trasy povoleno
(je možné zapnout více hodnot současně; výchozí hodnota je 7)

Zahrnout do výpočtů grafů za kartu Nastavení má vliv jen na standardní grafy vyvolávan= v rámci práce se skladovými kartami (měsíční, týdenní, denní grafy a tabulky u grafů
Zahrnout do výpočtů zásob a obratu Pokud se tento přepínač vypne, tak ve výpočtech Celkový přehled za období (v části Účetní tabulka, tabulka DPH a v pohybech v NC v části Součet dokladů) a výpočtu Daně, zásoby, obraty... se nezapočítají tyto typy dokladů. S výhodou toho lze využít pro vypnutí počítání příjmů do komise do zásob a nákupů skladu. Může pak ale snadno dojít k tomu, že se ve výpočtu objeví záporná zásoba (když se např. započítají výdeje, ale ne příjmy)
Automatický export dokladů dle ID exportu A v adrese Tyto přepínače povolují pro daný typ dokladu automatický export dokladů, který je zadán v adrese odběratele
Automatický export dokladů dle ID exportu B v adrese
Opravný daňový doklad (vyžadovat datum přijetí) U takto označených dokladů je umožněn vstup data přijetí (čili datum potvrzení opravného daňového dokladu odběratelem). Ve výchozím stavu je u dodacích opravných daňových dokladů datum přijetí nevyplněné a takto se i přenese do účetnictví. V rámci přenosu do účta se doklad v účetnictví označí jako opravný daňový doklad (a tím pádem se do DPH započítá až po vyplnění tohoto data).
Vypnout kontrolu přístupových práv Nepovoluje uživatelům s vypnutým přístupovým právem 40, 41 nebo 42 (Právo zapisovat záporný pohyb u účtů/zboží/obalů) zadávání záporného počtu MJ ve vstupu dokladu.
Kontrolovat omezení data vystavení a DUZP u nových dokladů Pomocí proměnných DokOmezObd,0 a DokOmezObd,1 lze nastavit omezení pro datum vystavení dokladu a DUZP (pro nové doklady). Omezení musí být zapsáno v tomto formátu:
Minimální datum/Maximální datum/Max.počet dní před/Max.počet dní po aktuálním datu

Příklad:
1.1.2013/31.12.2013/5/3 (datumy musí být zapsány s tečkou)
Pokud daná část omezení není nastavena, pak se omezení neuplatňuje (např. //5/3 nastavuje jen omezení na počty dní od aktuálního data).
Pokud je nastavena jen proměnná DokOmezObd,0 (pro datum vystavení), tak se stejné omezení uplatní i pro DUZP.
Uživatelé se zapnutým oprávněním 128 Právo vystavovat doklady mimo omezené období jsou pouze upozorněni, že datum nevyhovuje omezení. Ostatní uživatelé nemohou doklad zaevidovat.

Omezit opravu odsouhlasených dokladů pro vybrané typy uživatelů Pokud je přepínač zapnutý, tak doklady s příznakem Odsouhlaseno mohou editovat pouze uživatelé se zapnutým přístupovým právem 127 Právo opravovat odsouhlasený doklad
Při změně operací vytvářet změnový protokol v záznamech změn Pokud je přepínač zapnutý, tak se při opravě dokladu vytváří pro každou změnu v operacích dokladu (přidání, mazání či změna operace) záznam ve změnovém protokolu dokladu (LOG.BTR).
Při větším množství změn může zapnutí přepínače vést k výraznému zvýšení počtu záznamů v LOG.BTR (a tím i velikosti této tabulky)
Při změně operací připojovat k dokladu změnový protokol v PDF Pokud je přepínač zapnutý, tak program při evidování existujícího dokladu kontroluje, zda byla přidána či vymazána nějaká operace dokladu či se změnil počet, cena či sazba DPH u některé z operací (ostatní údaje nejsou porovnávány) a pokud ano, tak je vytvořen změnový protokol, ten je vyexportován do PDF a výsledný soubor je přiložen k dokladu do evidence připojených dokumentů-ukládáno do AdrInfo (kód menu DOKLAD_OP2 pro připojené dokumenty je 61,3). Pro generování protokolu musí v DEF souboru existovat sekce [Doklad-změnový protokol] definující podobu protokolu. V sekci .M1 je možné použít běžné proměnné pro informace z operací, karet a dokladů a navíc je možné používat výrazy s využitím aliasů INI., KFG., KAR., ZAS., DOK., PUVOPE., XOPEP., PUVXOPEP., XOPEI., PUVXOPEI., XOPEC., PUVXOPEC. Export protokolu ovlivňují tyto proměnné:

DOKZmPDF,1, DOKZmPDF,2, DOKZmPDF,3 - určuje výraz definující jméno výsledného PDF souboru s protokolem (kromě údajů z dokladu lze použít i aliasy ADR., TYP., INI.)
DOKZmPDF,5 - kategorie dokumentu (výchozí je Změny dokladu)
DOKZmPDF,6 - popis změny souboru (výchozí je Změny dokladu)
DOKZmPDF,7 - typ evidence (z číselníku evidencí) pro připojené dokumenty (výchozí je 3)
DOKZmPDF,9 - složka pro uložení změnových protokolů (pokud není určeno v rámci výrazu definujícího jméno PDF souboru)

Přeskakovat cenu ve vstupu operace dokladu Při zapnutém přepínači je ve vstupu operace dokladu po zadání počtu MJ a stisknutí Enter přeskočen údaj cena (pokud je cena posledním vstupním údajem, tak je operace uložena). Pokud je třeba změnit cenu, je možné (pokud to povolují ostatní přístupová práva) se na údaj Cena dostat pomocí Tab nebo šipky.
Nové doklady nastavit do režimu Vychystávací doklad. Všechny nově vystavené doklady budou označené příznakem a budou zařazeny do samostatné číselné řady (pro dodací doklady jde o číselnou řadu DXV a pro příjmové doklady PXV; číselná řada musí být založena v číselníku číselných řad).

Označení číselné řady lze změnit pomocí proměnné TypVyskCR-,x (resp. TypVyskCR+,x), kde x je číslo typu dokladu a do hodnoty se zadá XXX/V, kde XXX je označení číselné řady a V je váha ovlivňující zatřídění dokladu (výchozí hodnota 0).
Nové doklady označené příznakem vychystávání jsou v běžném přehledu dokladů přeškrtnuté. Doporučujeme, aby běžné typy dokladů nepoužívaly váhu 0 pro zatřídění dokladů.