Příklady PASCAL

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Příklady programů ve skriptovacím programovacím jazyku v jazyku Pascal.

Příklad 1 - práce s proměnnými uloženými do databáze

var i: integer;
  s: String;
begin
 s:=IniReadString('ScriptTest', 1, True, _AktualniSklad_, '5');
 ShowMessage(Settings.Values['INI.FirmaJmeno']+chr(13)+Settings.Values['USER.JmenoUziv']+chr(13)+_KonfigDir_);
 LogWrite('Direktivy:'+_Direktivy_);
 if s <> '' then
  i := StrToInt(s)+1
 else
  i := -10;
 if not IniWriteInteger('ScriptTest', 1, True, _AktualniSklad_, i) then
  ShowMessage('V IniWriteInteger se vyskytla chyba');
end.

Příklad 2 - spuštění sestavy z generátoru sestav

var 
 s: String; 
 d1, d2: TDateTime; 
 DD, MM, YY : word; 
begin 
 DecodeDate(Date, YY, MM, DD); 
 if MM=1 then begin // Zjisteni predchoziho mesice 
  MM := 12; 
  YY := YY - 1; 
 end else 
  MM := MM - 1; 
 D1 := EncodeDate(YY, MM, 1); 
 D2 := EncodeDate(YY, MM, DaysInMonth(YY, MM)); 
 S := GSRunReport(6, 1, 'KFG_Datum1='+StrDate(D1)+chr(13)+ 'KFG_Datum='+StrDate(D2)+chr(13)+ 'INI_Jmeno=Pokusný sklad');
 //S := GSRunReportV(6, 1, ['KFG_Datum1', 'KFG_Datum', 'INI_Jmeno'],[StrDate(D1), StrDate(D2), 'Pokusný sklad']);
 
 if EnumStr(S, 0, #13)='OK' then
  ShowMessage('Výpočet OK, výsledek sestavy je v '+EnumStr(S, 1, #13))
 else
  ShowMessage(S)
end. 

Příklad 3 - odeslání mailu s přílohou pomocí SMTP

var 
 s: String; 
begin 
//From, SendTo, FileAttach, Subject, SMTPServer, SMTPSenderName, SMTPPassword, BodyString, ErrMessage 
 if SendMailBySMTP('odesilatel@posta.cz', 'prijemce@mail.com', 'UZIV\SESTAVA1.SLK'#9'UZIV\SESTAVA2.SES'#13'UZIV\vystup.pdf', 'Test scriptu', 'smtp.posta.cz', 'SMTPjmeno', 'SMTPheslo', 'Testovaci email.'#13'Konec', s) then
  ShowMessage('OK '+ s)
 else
  ShowMessage('CHYBA '+ s); 
end. 

Příklad 4 - odeslání souboru pomocí MaximObjServeru

var MOSCommunicator: TMOSCommunicator; 
begin 
 MOSCommunicator := TMOSCommunicator.Create('MOS.bin', '', '', '', 0); 
 if MOSCommunicator.SendFile('C:\DIR\DATA1.xml', 'DATA1.XML', '', '', '', True) then
  LogWrite('Prenos OK')
 else
  LogWrite(MOSCommunicator.ErrMessage); 
 MOSCommunicator.Free; 
end. 

Příklad 5 - použití funkcí objektu TMOSCommunicator pro komunikaci s MaximObjServerem

var MOSCommunicator: TMOSCommunicator; 
  Info: String; 
  Velikost: Extended; 
  Cas: TDateTime; 
begin 
 MOSCommunicator := TMOSCommunicator.Create('', '192.168.17.1', 'MOSuser', 'MOSpswd', 1); 
 try 
  if MOSCommunicator.Connect then begin // pokud se připojím, pak se vše realizuje 
                     // v rámci jednoho připojení 
                     //  ShowMessage('Pripojeno'); 
   if MOSCommunicator.Connected then begin // test navic 
    if MOSCommunicator.SendSMS('111222333','Pokus o poslani SMS') then
     ShowMessage('SMS odeslana.') 
    else
     ShowMessage('Chyba pri odesilani SMS:'#13+MOSCommunicator.ErrMessage); 
    if MOSCommunicator.SendFile('C:\DIR\DATA1.xml', 'DATA1.XML', '', '', '', False) then 
    begin 
     ShowMessage('Prenos OK'); 
     if MOSCommunicator.GetFileInfo('Sklad6DOC', 'Stavy.xml', Info, Velikost, Cas) then begin 
      ShowMessage('GetFileInfo:'#13 + Info+ #13 + FloatToStr(Velikost) + #13 + DateTimeToStr(Cas)); 
      if not MOSCommunicator.GetFile('C:\DIR\Stavy2.XML', 'Podslozka\Stavy.xml', 'Sklad6DOC') then
       ShowMessage('GetFile:'#13+MOSCommunicator.ErrMessage); 
     end else 
      ShowMessage('GetFileInfo:'#13+MOSCommunicator.ErrMessage); 
    end else 
     ShowMessage('SendFile'#13+MOSCommunicator.ErrMessage); 
    MOSCommunicator.Disconnect; 
   end else 
    ShowMessage(MOSCommunicator.ErrMessage); 
  end else 
   ShowMessage(MOSCommunicator.ErrMessage); 
 finally 
  MOSCommunicator.Free; 
 end; 
end.

Příklad 6 - práce s TKAPBtrTable ve formuláři

var
 t: TKAPBtrTable;
 f: TForm;
 DBGrid: TDBGrid;
 ds: TDataSource;
begin
 ds := nil;
 t := TKAPBtrTable.Create;
 try // try-finally část není nutná, ale správně se takto řeší problémové situace
  t.TableName := 'CISELNIK.btr'; // jméno tabulky bez cesty
  t.IndexFieldNames := 'TypCis;Klic1';        // index s těmito poli musí v tabulce existovat
  if MsgDlg('Přejete si použít filtr ?', 'Testovací skript', mtConfirmation, 
    msgboxOK + msgboxCancel, 'mbOK=Použít filtr') = mrOK then begin
   t.Filter := '(TypCis=161)AND(PosUp("T",Klic1)=1)';
   t.Filtered := true;
  end;
  t.Open;
  f := TForm.Create(Application);
  try
   f.Caption := 'Zobrazení ' + t.TableName;
   f.Position := poDefault;
   DBGrid:= TDBGrid.Create(f);  // parametr určuje vlastníka prvku DBGrid
   DBGrid.Parent := f;      // Parent určuje, na kterém formuláři se má DBGrid zobrazit
   DBGrid.Align := alClient;   // alClient znamená vyplnit celý formulář
   ds:= TDataSource.Create(f); // TDataSource propojuje tabulku s vizuálními prvky pro editaci (DBGrid)
   DBGrid.DataSource := ds;
   ds.DataSet := t;
   f.ShowModal;        // hlavní okno je třeba vždy otevírat pomocí ShowModal
  finally
   F.Free;           // objekty, kterým byl určen vlastník (DBGrid) se ruší automaticky
  end;             // při rušení vlastníka (při F.Free se ruší DBGrid i ds)
 finally
  t.Free;            // vytvořené objekty je třeba zrušit
 end;
end.

Příklad 7 - použití paměťové tabulky TKAPMemTable

var t: TKAPMemTable;
  f:TForm;
  DBGr: TDBGrid;
  ds: TDataSource;
  MinA, x: Integer;
begin
 t := TKAPMemTable.Create;
 try
  t.FieldDefs.Add('A',ftInteger,0, false);
  t.FieldDefs.Add('B',ftString,30, false);
  t.FieldDefs.Add('C',ftfloat,0, false);
  t.FieldDefs.Add('D',ftDate,0, false);
  t.FieldDefs.Add('E',ftTime,0, false);
  t.CreateTable(nil);
//  t.IndexFieldNames := 'A;B';
  t.AddIndex('i1', 'A;B',[ixCaseInsensitive]); // nesmi byt prazdna mnozina
  t.IndexName := 'i1';
  t.Open;
  t.Append;
  t.FieldByName('A').AsInteger := 5555;
  t.FieldByName('B').AsString := 'TEST';
  t.FieldByName('C').AsFloat := 10.5;
  t.Post;
  t.Append;
  t.FieldByName('A').AsInteger := 4444;
  t.FieldByName('D').AsDateTime := Date+1;
  t.Post;
  t.Append;
  t.FieldByName('A').AsInteger := 3333;
  t.Post;
  t.Append;
  t.FieldByName('A').AsInteger := 8888;
  t.Post;
  t.First;
  MinA := t.FieldByName('A').AsInteger;
  while not t.EOF do begin
   if t.FieldByName('A').AsInteger < MinA then MinA := t.FieldByName('A').AsInteger;
   t.Next;
  end;
  ShowMessage('Min: '+IntToStr(MinA));
  f := TForm.Create(Application);
  try
   f.Caption := 'Zobrazení MemTable';
   f.Width := 1024;
   f.Height := 768;
   DBGr:= TDBGrid.Create(f);
   DBGr.Parent := f;
   DBGr.Align := alClient;
   ds:= TDataSource.Create(f);
   DBGr.DataSource :=ds;
   ds.DataSet := t;
   f.ShowModal;
  finally
   f.free;
  end
//  x := t.RecordCount;
 finally
  t.Free;
 end
end.

Příklad 8 - použití externího datového zdroje pomocí TKAPADOTable

var
 t: TKAPADOTable;
 f:TForm;
 DBGr: TDBGrid;
 ds: TDataSource;
 spl1: TSplitter;
 lb: TListBox;
 i : integer;
// Fld : TField;
begin
 f := nil;
 DBGr := nil;
 ds := nil;
 t := TKAPADOTable.Create;
 t.ConnectionString:= 'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Slozka\TestData.xls;Extended Properties=Excel 8.0';
 try
  try
   t.TableName := 'Tabulka'; // data v tabulce MS Excel označte pomocí funkce Definovat název
   t.Open;
   f := TForm.Create(nil);
   f.Caption := 'Zobrazení dat z Excelu';
   f.Width := 1024;
   f.Height := 768;
   DBGr:= TDBGrid.Create(f);
   DBGr.Parent := f;
   DBGr.Align := alLeft;
   DBGr.Width := 800;
   DBGr.ReadOnly := true;
   spl1 := TSplitter.Create(f);
   spl1.Parent := f;
   spl1.Align := alLeft;
   spl1.Width := 4;
   spl1.Left := 802;
   lb := TListBox.Create(f);
   lb.Parent := f;
   lb.Left := 1000;
   lb.Top := 300;
   lb.Align := alClient;
   ds:= TDataSource.Create(f);
   DBGr.DataSource := ds;
   ds.DataSet := t;
   DBGr.Options := dgAlwaysShowSelection + dgCancelOnExit + dgColLines + dgColumnResize + dgConfirmDelete + dgIndicator + dgRowLines + dgRowSelect + dgTitles;
   for i := 0 to DBGr.Columns.Count - 1 do begin // sloupce gridu se připraví po spojení gridu s otevřeným datasetem
    lb.Items.Add(DBGr.Columns[i].FieldName);
    DBGr.Columns[i].Width := 80;
   end;
//   for i := 0 to t.FieldCount - 1 do begin // jiný způsob jak projít pole tabulky (nezávislý na gridu)
//    lb.Items.Add(t.Fields[i].FieldName);  // takto to nefunguje
//    Fld := t.Fields[i];          // Field je nutné nejdříve přiřadit do proměnné typu TField
//    lb.Items.Add(Fld.FieldName);
//    Fld.DisplayWidth := 12;
//   end;
   f.ShowModal;
  except
   ShowMessage(ExceptionMessage);
  end;
 Finally
  t.Free;
  if ds <> nil then
   ds.Free;
  if F <> nil then
   F.Free;
 end;
end.

Příklad 9 - Spuštění funkce z hlavního menu aplikace

procedure DoOnWaitKey(WaitForKeyInfo: TKAPAppControlWaitForKeyInfo);
begin
 if PosUp('OBDOB', App.ActiveWindowCaption) > 0 then begin
  App.PressFnKeys('F2');
 end;
end;
// hlavní část
begin
 App.OnWaitForKey := @DoOnWaitKey;
//App.RunMenu(KodMenu1, KodMenu2, PristPravo: byte; Keys: string);
//Kód menu lze zjistit v rámci Systémové menu/Menu
 App.RunMenu(1, 15, 9, '"181212" Tab "201212"');
// v rámci spuštění položky menu s kódem KodMenu1 a KodMenu2 lze klávesy "namačkat" dopředu;
// pokud program vyčerpá klávesy ze zásobníku a obslužná procedura nestiskne další klávesu, pak program funkci automaticky ukončuje pomocí ESC
end.

Příklad 10 - Spuštění funkce z hlavního menu s obslužnou procedurou menu

procedure DoOnMenu(MenuInfo: TKAPAppControlMenuInfo);
begin
 if MenuInfo <> nil then                      
  if Trim(App.ActiveWindowCaption) = 'Kontrola' then begin
   if MenuInfo.MenuItemsCount > 1 then
    MenuInfo.SelectedMenuItem := 2;
  end else
   if PosUp('Kontrola datumu spotřeby', App.ActiveWindowCaption) >= 1 then begin
    MenuInfo.SelectedMenuItem := 3;
    App.PressKeys('"50" F2');
   end;
end;
// hlavní část
begin
 App.OnMenu := @DoOnMenu;
 App.RunMenu(3, 4, 9, '');
end.

Příklad 11 - Použití objektu TKAPIndPrice

var
 IC: TKAPIndPrice;
 Cena, CenaSDPH: Double;
 UrovenDPH: byte;
 KodKarty : string;
begin
 IC := TKAPIndPrice.Create;
 try
  KodKarty := '1020199';
  Cena := IC.KartaCena(KodKarty, 1, false); // první cenové pásmo z karty - cena bez DPH
  UrovenDPH := IC.KartaUrovenDPH(KodKarty); // pořadové číslo sazby DPH 0, 1, 2...
      // použije se individuální cena MOJEIC nebo aternativní individuální cena IND*
      // Cena musí být naplněna již před voláním IC.IndividualniCena
  if IC.IndividualniCena('MOJEIC', 'IND*', KodKarty, 1, 0, Date, 1, Cena, CenaSDPH) then
   ShowMessage('Výsledná cena: '+FormatFloat('#.00', Cena)+'  cena s DPH: '+FormatFloat('#.00', CenaSDPH))
  else begin
   CenaSDPH := IC.CenaSDPH(Cena, UrovenDPH);
   ShowMessage('Individuální cena nebyla pro dané zboží vyhodnocena'#13+
         'Základní cena: '+FormatFloat('#.00', Cena)+'  cena s DPH: '+FormatFloat('#.00', CenaSDPH));
  end;
 finally
  IC.Free;
 end;
end.

Příklad 12 - Čtení dat z XML za pomocí Msxml2.DOMDocument

var
 XMLDoc: Variant;
 ZaznamList, FieldNode : Variant;
 InfoStr: string;
 I, Cnt: integer;
begin
// XMLDoc:=CreateOLEObject('Msxml2.DOMDocument.6.0');  -- potřebuje novější verzi MSXML; umožňuje ale např. práci s XSD šablonami
 XMLDoc :=CreateOLEObject('Msxml2.DOMDocument');
 try
  XMLDoc.async:= False;
  XMLDoc.resolveExternals:= False;
  XMLDoc.Load('Respons.XML');
// XMLDoc.LoadXML(textXML) -- umožňuje načíst XML ve formě textu
{
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soapenv:Body>
 <StatusNespolehlivyPlatceResponse xmlns="http://adis.mfcr.cz/rozhraniCRPDPH/">
  <status odpovedGenerovana="2013-03-31" statusCode="0" statusText="OK"/>
  <statusPlatceDPH dic="CZ6301050074" nespolehlivyPlatce="NENALEZEN"/>
  <statusPlatceDPH dic="CZ27495132" nespolehlivyPlatce="NENALEZEN"/>
 </StatusNespolehlivyPlatceResponse>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
}
  if XMLDoc.parseError.errorCode = 0 then begin
   ZaznamList:= XMLDoc.getElementsByTagName('soapenv:Body');
   if ZaznamList.Length > 0 then begin
    ZaznamList:= ZaznamList.item(0).childNodes;  // zanoří se do dané větve XML
    if ZaznamList.Length > 0 then begin
     FieldNode := ZaznamList.item(0);
     if FieldNode.NodeName = 'StatusNespolehlivyPlatceResponse' then begin
      ZaznamList:= FieldNode.childNodes;
      Cnt := 0;
      InfoStr := ' ';
      for I := 0 to ZaznamList.Length - 1 do begin
       FieldNode := ZaznamList.item(I);
       if FieldNode.NodeName = 'statusPlatceDPH' then
        inc(Cnt)
       else
        if FieldNode.NodeName = 'status' then
         InfoStr := Format('Ze dne %s', [FieldNode.getAttribute('odpovedGenerovana')])
      end;
      ShowMessage(Format('Počet záznamů "statusPlatceDPH": %d'#13'%s', [Cnt, InfoStr]));
     end;
    end;
   end;
  end else
   ShowMessage(Format('Chyba při čtení XML: %d %s', [XMLDoc.parseError.errorCode, xmlDoc.parseError.reason]));
 finally
  XMLDoc := nil;
 end;
end.

Příklad 13 - Zápis do XML souboru za pomocí Msxml2.DOMDocument

var
 sklad, Kod: String;
 tKarty: TKAPBtrTable;
 tZasoby: TKAPBtrTable;
 FldKarKod, FldKarCena, FldKarTypKarty, FldKarNazev, FldKarExtNazev, FldKarZobrazit, FldKarHmotnost, FldZasCena3, FldZasZasoba: TField;
 IndPrice: TKAPIndPrice;
 XMLDoc, Root, Item, PI: Variant;
 Cena, CenaSDPH: Double;
 Datum: TDateTime;
 procedure WriteTag(TagName, TagValue: string);
 var Node: Variant;
 begin
  Node := XMLDoc.createElement(TagName);
  Node.text := TagValue;
  Item.appendChild(Node);
 end;
begin
 Sklad := Trim(Settings.Values['INI.StredKod']);
 tKarty:= TKAPBtrTable.Create;
 tZasoby:= TKAPBtrTable.Create;
 XMLDoc :=CreateOLEObject('Msxml2.DOMDocument');
 try
  XMLDoc.async:= False;
  XMLDoc.resolveExternals:= False;
{  XMLDoc.preserveWhiteSpace := true;}
  PI := XMLDoc.createProcessingInstruction('xml','version="1.0" encoding="UTF-8"');
  XMLDoc.appendChild(PI);
  Root := XMLDoc.createElement('ROWDATA');
  Root.setAttribute('department', Settings.Values['INI.StredNazev']);
  Root.setAttribute('departmentid', Sklad);
  Root.setAttribute('vendorid', Settings.Values['INI.FirmaICO']);
  Root.setAttribute('info', 'Export karet');
  Root.setAttribute('version', '1.0');
  XMLDoc.appendChild(Root);
  IndPrice := TKAPIndPrice.Create;
  try
  tKarty.TableName := 'SkladKar.btr';
  tKarty.IndexFieldNames := 'Kod';
  tKarty.ReadOnly := True;
  tKarty.Open;
  tZasoby.TableName := 'SkladZas.btr';
  tZasoby.IndexFieldNames := 'Sklad;Kod';
  tZasoby.ReadOnly := True;
  tZasoby.Open;
  FldKarKod := tKarty.FieldByName('Kod');
  FldKarCena := tKarty.FieldByName('Cena');
  FldKarTypKarty:= tKarty.FieldByName('TypKarty');
  FldKarZobrazit:= tKarty.FieldByName('Zobrazit');
  FldKarNazev := tKarty.FieldByName('Nazev');
  FldKarExtNazev := tKarty.FieldByName('ExtNazev');
  FldKarHmotnost:= tKarty.FieldByName('Hmotnost');
  FldZasCena3 := tZasoby.FieldByName('CenaB');
  FldZasZasoba := tZasoby.FieldByName('Zasoba');
  Datum := Date;
  tKarty.First;
  while not tKarty.EOF do begin
   if (FldKarTypKarty.AsInteger <> 0) and (FldKarZobrazit.AsInteger <> 2) then begin
    Item := XMLDoc.createElement('Item');
    Root.appendChild(Item);
    Kod := FldKarKod.AsString;
    WriteTag('Kod', Kod);
    WriteTag('Nazev', FldKarNazev.AsString+FldKarExtNazev.AsString);
    if tZasoby.FindKey([Sklad, Kod]) then begin
     WriteTag('Zasoba', FormatFloat('0.0##', FldZasZasoba.AsFloat));
     WriteTag('Cena3', FormatFloat('0.00###', FldZasCena3.AsFloat));
    end else begin
     WriteTag('Zasoba', '0');
     WriteTag('Cena3', '0');
    end;
    WriteTag('Hmotnost', FormatFloat('0.0##', FldKarHmotnost.AsFloat));
    Cena := FldKarCena.AsFloat;
    if IndPrice.IndividualniCena('IND*', 'IND*', Kod, 0, 0, Datum, 1, Cena, CenaSDPH) then begin
     WriteTag('CenaAkce', FormatFloat('0.00###', Cena));
    end;
   end;
   tKarty.Next;
  end;
  XMLDoc.save('ExportKaret.XML');
  finally
  IndPrice.Free;
  end;
 finally
  XMLDoc := nil;
  tZasoby.Free;
  tKarty.Free;
 end;
end.

Příklad 14 - Práce s požadavky (objednávkami zákazníků) za pomocí TKAPOrder

var
 Order: TKAPOrder;
 OrderItem: TKAPOrderItem;
 OK: Boolean;
begin
 Order := TKAPOrder.Create(true);
 try
  if Order.SetCustomer('12675962') then begin   {odběratel musí být v adresáři odběratelů}
   Order.Pozadovano := Date+2;
   Order.Radek1:= 'Testovací objednávka';
   Order.Uhrada:= 1; {hotově}
   Order.MemoA.Add('Poznámka nahoře');
   Order.MemoB.Add('Poznámka dole');
   OK := Order.AddOrderItem('20092', 12, 0, true, 0, 'test'); {zboží s kódem 20092 musí existovat v seznamu karet}
   if OK then
    OK := Order.AddOrderItem('54005', 24, 0, true, 0, ' ');
   if OK then begin
    OrderItem := Order.Items[0];  {zpřístupní první položku objednávky}
    OrderItem.Quantity := 6;    {a u této položky změní počet MJ na 6}
    Order.DeleteItem(1);      {odstraní druhou položku objednávky - 54005}
    OK := Order.AddOrderItem('50056', 1, 0, true, 0, 'VL');
   end;
   if OK then
    OK := Order.SaveOrder;
   if OK then
    if length(Order.LastError) = 0 then
     ShowMessage(Format('Nová objednávka uložena pod číslem %d', [Order.CisloObjednavky]))
    else
     ShowMessage(Order.LastError)
   else
    ShowMessage(Order.LastError)
  end else
   ShowMessage('Chyba při zpracování objednávky'#13+Order.LastError);
 finally
  Order.Free;
 end;
end.

Příklad 15 - SQL dotaz zobrazený v kontingenční tabulce

var
 q: TKAPPvQuery;
 f: TForm;
 PanelGrid, PanelNahore: TPanel;
 fcSlice: TfcxSlice;
 fcGrid : TfcxSliceGrid;
 fcToolBar: TfcxSliceGridToolbar;
 Timer: TTimer;
 procedure OnTimer(Sender: TObject);
 begin
  Timer.Enabled := false;
  f.Close;
 end;
 procedure OnFormShow(Sender: TObject);
 begin
  fcSlice.LoadFromFile('MIS_1_30.MDS'); // MDS soubor můžete vytvořit v MISu, jen je třeba dodržet jména polí v SQL dotazu
  fcGrid.CaptionZone.Visible:= false;  // skryje oblast nadpisu kontingenční tabulky
  fcGrid.ExportToFile('MojeTabulka.XLS', fexExcelBIFF); // export může být proveden až je okno viditelné
//  Timer.Enabled := true; // zavolá událost pro zavření okna (f.Close nelze volat přímo z OnShow)
 end;
begin
 f := TForm.Create(Application);
 try
  Timer := TTimer.Create(f);  // Objekt Timer je potřeba jen v případě,
  Timer.Enabled := false;    // že je třeba tabulku pouze exportovat
  Timer.Interval := 1;     // a poté hned ukončit skript.
  Timer.OnTimer := 'OnTimer';  // Kontingenční tabulky lze exportovat,
                 // pouze když existuje okno, ve kterém je tabulka zobrazena
  f.Caption := 'Test PvQuery';
  f.Position := poDefault;
  PanelNahore:= TPanel.Create(f); // panel, ve kterém je umístěn toolbar s nástroji
  PanelNahore.Parent:= f;
  PanelNahore.Align:= alTop;
  PanelNahore.Height := 30;
  PanelGrid:= TPanel.Create(f);  // panel, na kterém je umístěna kontingenční tabulka
  PanelGrid.Parent:= f;
  PanelGrid.Align:= alClient;
  q := TKAPPvQuery.Create(f);   // SQL dotaz do databáze PSQL
  q.DatabaseName := 'MIS';
  q.SQL.Text := 'SELECT * FROM DATAMIS';
  q.Open;
  fcSlice := CreatefcxCubeSlice(f, q); // vytvoří sadu objektů potřebných pro práci kontingenční tabulkou
  fcGrid := TfcxSliceGrid.Create(f);  // vytvoří vizuální prvek pro práci s kontingenční tabulkou
  fcGrid.Slice:= fcSlice;
  fcGrid.Parent := PanelGrid;
  fcGrid.Align:= alClient;
  fcGrid.AddAllExportFilters;      // povolí všechny varianty exportů kontingenční tabulky
  fcToolBar:= TfcxSliceGridToolbar.Create(f); // vytvoří toolbar s nástroji pro práci s kontingenční tabulkou
  fcToolBar.SliceGrid := fcGrid;
  fcToolBar.Parent := PanelNahore;
  f.OnShow := 'OnFormShow';
  f.ShowModal;  // zobrazí okno v modálním režimu a ihned poté se automaticky zavolá událost OnFormShow
 finally
  f.Free;    // uvolní objekt okna a všech na něm umístěných prvků
 end;
end.

Příklad 16 - Vytvoření sloupcového grafu

var
 f: TForm;
 Chart: TChart; // viz. * http://www.teechart.net/docs/teechart/vclfmx/lib/html/TChart.html - dokumentace k TChart
 BarSeries: TBarSeries;
begin
 f:= tForm.Create(nil);
 try
  f.Caption := 'Test graf';
  f.Position := poDefault;
  Chart := TChart.Create(f);
  Chart.Parent := f;
  Chart.Align := alClient;
  BarSeries := TBarSeries.Create(f);
  BarSeries.Add(16, 'první', clRed);
  BarSeries.Add(20, 'druhá', clGreen);
  BarSeries.Add(12, 'třetí', clYellow);
  BarSeries.ParentChart := Chart;
  f.ShowModal;
 finally
  f.Free
 end;
end.