Hlavní kniha

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Hlavní kniha je kombinací obratové předváhy a deníku. Za každý účet, který byl během roku použit se vypíše číslo a název účtu, počáteční stav, kumulované obraty, měsíční obraty a celkový stav na účtu od začátku roku. Zvýrazněně jsou zobrazeny mezisoučty za syntetické účty a za účetní třídy a celkový součet za všechny účty. Je možné též prohlížet zkrácenou hlavní knihu, ve které jsou pouze mezisoučtové řádky. Hlavní knihu je nejdříve nutné spočítat, teprve poté je možné si ji prohlížet. Výpočet není nutné spouštět tehdy, pokud se od posledního spuštění neúčtovalo v daném nebo v předchozích účetních měsících.


Výpočet

Spustí přepočítání hlavní knihy za aktuální účetní měsíc (a předchozí měsíce). Délka výpočtu závisí na množství účtů v účetní osnově a na aktuálním účetním měsíci, výpočet by však neměl trvat příliš dlouho. Pro výpočet hlavní knihy se používají informace ze souboru obratů, které jsou aktualizovány po každém účtování. Pokud by informace v hlavní knize nesouhlasili s provedenými pohyby v daném účetním měsíci, je nutné spustit funkci přepočítání obratů.
Po dokončení výpočtu se automaticky vyvolá prohlížení hlavní knihy.

Hlavní kniha

Zobrazí se seznam čísel a názvů účtů, které byly během roku použity. U každého účtu je zobrazen též počáteční stav, kumulované obraty (celkový obrat za daný účet od měsíce ledna do předcházejícího účetního měsíce aktuálního účetního roku), měsíční obrat a celkový stav (pro všechny hodnoty se zobrazí strana Má Dáti, strana Dal a rozdíl stran Má Dáti-Dal).
Jednotlivé informace lze postupně zobrazit postupným stisknutím kláves šipka vpravo nebo šipka vlevo.
Barevně (resp. zvýrazněně) jsou zobrazeny mezisoučty za syntetické účty (první tři znaky účtu) a za účetní třídy (první znak účtu). Na konci je zobrazen celkový součet za všechny účty. Za každý uzavřený měsíc by se u celkového součtu měly rovnat strany Má Dáti a Dal.

Další použitelné klávesy :

Klávesa Popis
F7 vytiskne hlavní knihu (připraví sestavu pro tisk)
F9 vyhledání účtu v hlavní knize dle čísla účtu
F10 výběr a třídění informací
Enter zobrazí deník pohybů za zvolený účet (za aktuální měsíc)

Hlavní kniha - zkrácená

Zobrazí ty samé informace, jaké zobrazuje hlavní kniha, ovšem jsou zobrazeny pouze mezisoučtové řádky za syntetické účty a za účetní třídy a celkový součet za všechny účty.