Certifikace vah

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Obecné informace

Na základě Směrnice NAWID 2014/31/EU, WELMEC 2.2/2.3, ČSN EN 45501:2015 a Nařízení vlády č. 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh je nutné provádět vážení zboží ve spojení s pokladním systémem výhradně přes digitální ochranné rozhraní. Odpovědnost za uvedení do korektního stavu nese ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. uživatel stanoveného měřidla, neboť nesmí používat stanovené měřidlo bez platného ověření (posouzení shody) k účelu, pro který bylo vyhlášeno jako stanovené, váha totiž v rámci posouzení shody nebyla pro takto uspořádanou aplikaci určena a posouzena.

Pokladní modul informačního systému Maxim Sklad6 obdržel od Českého metrologického institutu (ČMI) certifikát o hodnocení, který potvrzuje shodu s výše uvedenými předpisy pro použití s vybranými váho-skenery. Certifikát lze zobrazit na následující stránce: http://typover.cmi.cz/typover_pdf/A/0171.pdf

Ke konci roku 2017 skončila poslední výjimka, která umožňovala použití váhy pro přímý prodej veřejnosti bez uvedené certifikace POS. Při kontrolách ze strany odpovídajících státních orgánů (např. ČOI) tak dochází k pokutování a současně také zákazu použití vah do doby uvedení zařízení do souladu s předpisy.Konfigurace programu

Je potřeba provést úpravy konfigurace skladového programu a nastavení na jednotlivých pokladnách, tak aby vše bylo v souladu s certifikovanou verzí. Poté od nás obdržíte nálepku s informacemi o certifikovaném POS, kterou je nutné umístit na pokladnu (štítek nemusí být viditelný pro zákazníka, musí být ale dostupný bez rozebírání pokladny). Pak by mělo následovat certifikování každé jednotlivé váhy připojené k pokladně (řeší 2 firmy v ČR dle typu váhy). Vše následně bude stvrzovat kontrolor od ČMI, který bude odsouhlasovat, že pokladna je ve stavu, který byl certifikován.
Aby aplikace byla v souladu s výše uvedenou certifikací, tak je třeba provést následující nastavení:

 • Aktualizace Sklad6 (verze od 2.3.2018) + knihovna MaximScaleLib.dll ve verzi 1.0 s CRC kódem 6079F732; konfigurace programu související s použitím knihovny MaximScaleLib.

 • Vzhledem k tomu, že cena zobrazená při prodeji na zákaznickém displeji již musí být konečná (tzn. stejná cena se musí pak zobrazit na vytisknutém dokladu), tak je třeba nastavit systém slev tak, aby nemohlo dojít ke změně ceny např. při předložení zákaznické karty až na konci nebo k množstevním slevám (není důležité, že výsledná cena je pro zákazníka výhodnější, než cena zobrazená na zákaznickém displeji)

 • Na pokladnách s váhami musí případný velkoobchodní prodej probíhat za pomocí okna pro maloobchodní prodej (klasický velkoobchodní prodej přes faktury nebyl předmětem certifikace a vzhledem k požadavkům certifikace orientovaným prakticky jen na maloobchod by neměl šanci projít procesem certifikace).

 • Úpravy tiskových formulářů účtenek (a faktur v případě C&C).
  Řádek se zbožím musí obsahovat:
  • Množství MJ - v případě váženého zboží zobrazovat hmotnost vždy na 3 desetinná místa
  • Jednotku (např. kg) - kg musí být za všech okolností zobrazeno malými písmeny
  • Cenu/MJ včetně DPH v Kč - Kč musí být alespoň v nadpisu
  • Označení Kč/MJ v řádku (např. Kč/kg)
  • Cenu celkem v Kč
  • V případě váženého zboží, u kterého byla hmotnost zadána ručně musí být v řádku značka manuálního vážení (např. *MW); v případě výskytu položky s manuálně zadanou váhou musí být ve spodní části účtenky vysvětlivka *MW..ručně zadaná hmotnost
  • V případě váženého zboží, u kterého byla hmotnost sejmuta z čárového kódu (např. štítek z externí váhy) musí být v řádku značka, která to bude označovat (např. *E); v případě výskytu položky s manuálně zadanou váhou musí být ve spodní části účtenky vysvětlivka *E..hmotnost načtená z EAN
  • V případě stornované položky musí být na účtence zboží označeno nápisem STORNO

   Součty musí obsahovat - celkovou cenu před zaokrouhlením + označení měny Kč; celkovou cenu po zaokrouhlení s označením měny Kč; případné informace o platbách musí být označeny také měnou.
   Měna CZK namísto Kč není přípustná

   UctVahy.PNG

 • Tisk na tiskárně musí vždy být s diakritikou (alespoň Kč musí být vypsáno s háčkem) - pokud diakritiku tiskárna nepodporuje, tak je třeba ji vyměnit.

 • Zobrazení na zákaznickém displeji musí být vždy s diakritikou (alespoň Kč musí být vypsáno s háčkem) - pokud diakritiku zákaznický displej nepodporuje, tak je třeba jej vyměnit.

 • Pokladna musí obsahovat vždy zákaznický displej (2x 20 znaků) a ten musí být umístěný ve stejném zorném poli (cca 15 cm) z hlediska zákazníka, jako je zákaznický displej váhy (ten je také povinnou součástí). Zákaznický displej váhy musí být viditelný i pro obsluhu pokladny.

 • Na každé pokladně musí být vylepen námi dodaný štítek obsahující následující informace

  VahyStitek.PNG

 • V Nastavení prodeje na pokladně v dialogu s přepínači (F8) je nutné zapnout následující zvýrazněné přepínače

  Vahy f8.PNG

 • Každý jednotlivý váho-skener (a odpovídající pokladna) musí projít novou certifikací, který dostane novou certifikační nálepku (viz. výše). Následně se objedná certifikace u ČMI, který nálepky (okrajem) přelepí svojí nálepkou stvrzující shodu dané pokladny s vydaným certifikátem.