Doklady pro rozvoz F6

Z K.A.P.
Verze z 2. 3. 2022, 16:07, kterou vytvořil Greplová Alena (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Menu: Dodací doklady/Sledování rozvozů

Klávesa: Ctrl + N, Enter
Tlačítko: Doklady pro rozvoz


Rozvoz Doklady.PNG
Po vyplnění základních údajů v hlavičce průvodky lze přikročit k zadávání jednotlivých částí rozpisu jízdy. Nejobvyklejším způsobem zadání rozvozové trasy je určení dokladů, které řidič musí rozvézt (resp. zboží dle těchto dokladů). Proto je také funkce rozpis jízdy v programu označována častěji jako Doklady pro rozvoz.
Funkci lze vyvolat stisknutím F6 v hlavičce rozvozu. Taktéž ji lze spustit potvrzením tlačítka Doklady pro rozvoz. V rozpise jízdy je nutné pro každou jednotlivou část jízdy zadat jeden řádek se správným typem jízdy (viz. hlavička rozvozu). Program nabízí několik možností jak usnadnit a rozvrhnout návrh jízdní trasy.
Při přidávání dokladů do rozvozu pomocí výběru dokladů z přehledu dokladů ze po dokočení výběru provádí kontrola, zda není některý z označených dokladů již zařazen v jiném rozvozu (možnost zrušit přidání všech dokladů nebo vynechání duplicitního dokladu).

Poznámka
V seznamu dokladu jsou zvýrazněny ty doklady, které jsou již zaplacené (ve skladu).


Technická poznámka
Pomocí proměnné PruvDoklZ,0 můžeme zapnout/vypnout zvýrazňování zaplacených dokladů (hodnota 1/0).
Pomocí proměnné RozvTrid s hodnotou 0 lze vypnout třídění dokladů v průvodce podle rozvozových tras a doklady jsou tříděné tak, jak byly vloženy do rozvozu.
Pomocí proměnné RozvTrid, 0 lze nastavit režim třídění dokladů v průvodkách rozvozu

0 - netřídit průvodku
1 - třídit automaticky dle dostupného třídění (2 nebo 3)
2 - třídit dle Pořadí na trase
3 - třídit dle Rozvozové trasy, Pořadí na trase a Poznámky

Při výběru dokladů pro rozvoz (z nabídky sledování rozvozů) se v přehledu dokladů dá pomocí Alt+F zapnout filtrování dokladů, které jsou určené k rozvozu. Program vybírá doklady nejvýše 31 dnů staré (dle DUZP), které nejsou označené příznakem rozvozu a které mají povolené vložení do rozvozu. Pomocí proměnné DOKFiltrR,1 s hodnotou 1 lze zapnout použití samostatného pohledu na zobrazované doklady (nastavení rozložení sloupců v gridu je pak možné uložit nezávisle na běžném přehledu dokladů). Při výběru dokladů pro rozvoz se také zobrazuje celková hmotnost za označené doklady.


Technická poznámka
Pomocí proměnných lze definovat režim automatického generování saldokonta s nezaplacenými doklady do XML souboru s průvodkou pro řidiče.
Proměnná Popis
PruvExpXML,8 režim saldokonta
0 neexportovat
1 nezaplacené doklady vybírat jen za odběratele dle dokladů z průvodky
2 všechny doklady za akt. sklad
3 všechny doklady za všechny podsklady
PruvExpXML,9 exportují se jen doklady, které mají datum vystavení menší než je dnešní datum + určený počet dní (číslo může být i záporné)
PruvExpXML,10 lze vybrat jen doklady, které jsou určený počet dní po splatnosti (číslo může být i záporné)
Technická poznámka
Úprava generování XML dat pro řidiče. Pokud program detekuje, že obaly nesouhlasí s dodaným zbožím (např. dodáno 5 sudů se zbožím, ale k tomu jsou jen 4 odpovídající vratné obaly nebo se v dokladu vyskytují obaly, které nemají vazbu na zboží), tak program automaticky zruší u zboží vazbu na vratný obal a obal je účtován jako zboží. Změna se pak projeví v terminálu řidiče. Nastavení zpracování lze ovlivnit pomocí proměnných:
PruvExpXML,12 0 - vypne kontrolu vazeb obalů
1 - zapne kontrolu
PruvExpXML,13 pomocí této proměnné se určuje kontrolní cenové pásmo ze skladové karty (kontrola se provádí jen pro vratné obaly) - pokud cena v dokladu nesouhlasí s určeným cenovým pásmem v kartě, pak se obal oddělí od zboží a typ karty se v XML změní na "zboží". Hodnota 0 kontrolu vypne.
Technická poznámka
Pomocí proměnné DPRICO, 0 lze nastavit režim ukládání informace o IČO partnera v záznamu dokladu k průvodce rozvozu.
Hodnota Popis
0 hodnota se neukládá (s výjimkou záznamů typu plán)
1 pro doklady s typem drobný daňový doklad se ukládá IČ 00000000, jinak IČO z dokladu
2 ukládá se IČO z dokladu
4 namísto IČO se ukládá hash vypočítaný z údaje


Klávesy při vstupu rozpisu jízdy:

Klávesa Popis
Enter tato klávesa má několik významů podle toho, v jaké pozici se nachází ukazatel a jaký je vybraný typ jízdy v hlavičce jízdy
a. Na prázdném řádku u typu jízdy „rozvoz“ nabízí možnost označení několika dokladů pro přidání do rozvozové trasy.
b. Na prázdném řádku u typu jízdy „Zásobování“ nabízí možnost výběru jedné objednávky pro přidání do trasy
c. U externí jízdy se program dotáže na číslo a rok rozváženého dokladu, celkovou hodnotu dodávky a poznámku či označení trasy
d. U jízdy dealera nebo u soukromé jízdy se program ptá pouze na poznámku (označení trasy)
e. Na neprázdném řádku u rozvozů je nabídnuta oprava dokladu, na kterém je nastaven ukazatel. Toto místo je také možno použít pro doplnění vrácených obalů či reklamovaného zboží. V případě změny v dokladu je nutné provést funkci Zaevidování změn pro potvrzení změn.
F2 změna poznámky k jízdě
F6 vytvoření nového dokladu. Program nabízí možnost vytvořit novou fakturu, nový prázdný dobropis nebo dobropis k vystavené faktuře. Po zaevidování dokladu se doklad automaticky přiřadí k rozvozu
F8 tisk dokladu (pouze pro typ jízdy rozvoz), na kterém je nastaven ukazatel
F9 pokud je označeno v rozvozu více dokladů pomocí Ins, pak tato klávesa nabízí možnost hromadně očíslovat (pořadí na trase) všechny označené doklady (volí se první pořadové číslo a krok)
F11 Vstup nového řádku do rozpisu jízdy s výběrem typu jízdy. Podle vybraného typu se nabízí vstup podobně jako u klávesy Enter.

Volba Rozvozová trasa slouží k přidání všech dokladů ze zvoleného dne a zvolené trasy.

Ctrl+N přidání nové položky dle typu jízdy v hlavičce dokladu
Ins označení řádku a sečtení hodnoty dokladu. Ve spodní části okna se ukazuje celkový součet za všechny označené doklady.
Ctrl+P funkce pro zpracování plateb ze všech dokladů označených klávesou Ins. Pokud není označen žádný doklad, pak se použije doklad, na kterém je nastaven ukazatel. Po vytvoření pokladního dokladu z rozvozů pomocí těchto kláves se nabídne po vytvoření dokladu jeho tisk.
Při vytváření pokladního dokladu pomocí Ctrl+P lze nadefinovat menu vytvoření pokladního dokladu ROZVOZ_POK. Pokud menu existuje, pak lze tímto způsobem omezit pomocí přístupových práv přístup k tomuto způsobu placení.
Alt+F6 v seznamu dokladů zvoleného rozvozu vyvolá speciální menu (ROZVOZ_SPC) pro práci s doklady v průvodce. Pokud není menu v definici menu definováno, pak se vytvoří automatická nabídka s vybranými funkcemi - pak ale není možno jednoduše upravovat přístupová práva k funkcím. Většina funkcí lze vyvolat i zkratkovými klávesami.
Při uzavírání průvodek pomocí Alt+F6 v přehledu průvodek pokud má uživatel přístupové právo k této funkci nižší než 8, tak se nabízí pouze možnost uzavírání průvodky, bez možnosti odemčení (funkce s kódem menu 33, 2 v menu ROZVOZ_MNU)
Ctrl+Y volba pro přesun dokladu z jednoho rozvozu do druhého, pokud je pomocí Ins označeno více dokladů, pak jsou všechny tyto označené doklady po stisknutí kl. Ctrl+Y přesunuty


Nerozvezené doklady ve výběru dokladů pro rozvoz jsou automaticky zvýrazněny.

Technická poznámka
Pomocí proměnné TypPIdF+,x a TypPIdF-,x lze definovat identifikační číslo firmy pro potřeby exportu dat do terminálů pro řidiče (Alt+F6 v průvodkách), kde x je číslo typu dokladu. Hodnota musí odpovídat číslu definovaném v konfiguračním souboru PDA.XML, který si načítají řidiči spolu s průvodkou.
Pomocí proměnné PruvPD,1 (hodnota=0) můžeme nastavit, aby se pokladní doklady vytvářené pomocí Ctrl + P vytvářely s hlavičkou Rozvoz XY i v případě, že se platí pouze jediný doklad.
Pomocí proměnné PruvPD,2 s hodnotou 1 lze nastavit, aby ve vstupu platby za označené doklady z průvodky rozvozu, šlo zadat datum platby.
Pomocí proměnné TypRozvPD-,x nebo TypRozvPD-,x můžeme nastavit text řádku pokladního dokladu (x je typ placeného dokladu) místo jména firmy, které je standardně do dokladu vpisováno (vhodné např. pro drobné daňové doklady).
Pomocí proměnné RozvNovyD lze nastavit výchozí hodnotu pro dotaz na vystavení nového dokladu v dokladech pro rozvoz (F6). Hodnoty 1-3 odpovídají položkám Faktura/Dobropis(prázdný doklad)/Dobropis k faktuře. Hodnoty 11-13 odpovídají stejným položkám menu, pouze menu není zobrazeno (položka je automaticky vybrána)

Technická poznámka
Při vyskladňování se spolu s příznakem vyskladnění ukládá i datum a čas vyskladnění (v tabulce SKLADXOP je v poli Kód písmeno V a datum+čas ve formátu YYYYMMDDHHMMSS).

Informaci o vyskladnění lze zobrazit v přehledu operací skladové karty (kalkulované pole XIDENTKOD s délkou 16 znaků) a také pomocí Alt+I v přehledu operací dokladu.


Kódy menu ROZVOZ_SPC

Technická poznámka - kódy menu ROZVOZ_SPC
32,1 Nový doklad (zařadí se do průvodky)  
32,2 Nový dobropis (odběratel se převezme dle akt. dokladu)  
32,3 Nový dobropis k faktuře (fakturu nutno vybrat)  
32,4 Tisk dokladů s následným zrušením označení  
32,5 Tisk dokladů s ponecháním označení (Ins)  
32,6 Uzavření označených nebo všech dokladů (v dokladech se vyznačí příznak "doklad uzavřen") Při uzavírání průvodky se pro všechny doklady kontroluje, zda byl odeslaný automatický export určený pro daný typ dokladu a daného zákazníka. Pokud byl doklad od posledního exportu změněn, tak se znovu nabídne k odeslání. Program nově při odeslání zapisuje informaci s označením položky LOGDOKEML, podle které pak pozná, že doklad byl odeslán mailem.
32,7 Analýzy a grafy za doklady z průvodky  
32,8 Označení hotovostních nezaplacených dokladů  
32,9 Převod označených dokladů do účta  
32,10 Kopírování označených dokladů do schránky  
32,11 Kopírování označených dokladů do schránky+odeslání mailem  
32,20 Změna stavu vyskladnění dokladu (expedoval+stav expedice)  
32,21 Změna stavu vyskladnění dokladu (expedoval+stav+datum expedice)  
32,22 Změna stavu vyskladnění dokladu (stav expedice)  
32,23 Změna stavu vyskladnění dokladu (expedoval)  
32,39 Expediční pozice Pokud není označen doklad nebo je označen jen jeden doklad, tak se umožní přidávání pozic ve zvoleném dokladu. Pokud je označeno více dokladů, tak je povoleno jen přidávání expedičních pozic, které se přidají do všech dokladů.
32,47 Funkce pro opravu operací dokladu bez možnosti změny hlavičky dokladu a dalších údajů - umožňující editaci všech dokladů Po ukončení editace seznamu operací je nabídnuto ihned evidování dokladu. Pokud je doklad v režimu vychystávání, tak je povolena oprava dokladu i v případě, že uživatel nemá oprávnění opravovat doklady (kontroluje se ale datum uzamčení a také další uzamčení dokladu).Funkci lze spustit s několika úrovněmi oprávnění:

7: jen zobrazení operací (bez editace),
8: editace operací bez možnosti editace ceny (i v případě, že uživatel má oprávnění na editaci ceny)
9: standardní editace operací
Ve všech variantách se kontrolují běžná přístupová práva omezující vstup operací. V těchto režimech je také rozšířeno logování změn v operacích. Změny se logují do logu k hlavičce dokladu. Zaznamenává se přidání, smazání či změna počtu nebo ceny v operaci.

32,48 Funkce pro opravu operací dokladu bez možnosti změny hlavičky dokladu a dalších údajů - pro editaci jen dokladů v režimu vyskladnění
32,50 až 56 Přidání dokladu k průvodce dle ID dokladu (obvykle čár.kód)
50:rozvoz/zásob./dealeři/soukromé/ext.rozvoz/výdej skl./56:saldo)
 
32,79 Přidání dokladů ze zvoleného dne dle dealera  
32,80 Přidání dokladů ze zvoleného dne dle rozvozové trasy  
32,85 Oprava DUZP u označených dokladů Funkce umožňuje změnit DUZP v hlavičce označených dokladů a v operacích dokladu. Pokud jsou přístupová práva pro položku menu nastavené na právo menší než 9, tak je u dokladu povolena změna DUZP pouze směrem dopředu.
32,86 Oprava DUZP u nevychystaných dokladů Funkce umožňuje změnit DUZP v hlavičce označených dokladů a v operacích dokladu. Pokud jsou přístupová práva pro položku menu nastavené na právo menší než 9, tak je u dokladu povolena změna DUZP pouze směrem dopředu.
32,87 Změna DUZP - opakovaný závoz Funkce umožní zadat nové datum DUZP, které je uloženo do dokladu a doklad je poté zrušen z rozvozu. Do poznámky v dokladu se přidá text "OPAKOVANÝ;". Text lze nastavit pomocí proměnné DokZmDUZP,0.
32,88 Sloučení více označených dokladů do jednoho  
32,100 až 1006 Přidání dokladů k průvodce výběrem ze seznamu
100:rozvoz/zásob./dealeři/soukromé/ext.rozvoz/výdej skl./106:saldo)
 

Kódy menu ROZVOZ_POK

Technická poznámka - kódy menu ROZVOZ_POK
Bude vytvořen doklad:
53,0 Doklad do pokladní knihy (hlavní pokladna)
53,x Doklad do pokladní knihy x

Kódy menu TYPJIZDY

Technická poznámka - kód menu TYPJIZDY
0,90 Rozvoz  
0,1 Zásobování  
0,2 Dealeři  
0,3 Soukromá jízda  
0,4 Ext. rozvoz  
0,5 Výdej-sklad  
0,6 Nezapl. fa  
0,8 Nový plán rozvozu Oba typy jsou určené pro plánování rozvozů pro odběratele (namísto dokladu

je v rozvozu uložené jen IČO odběratele, rozvozová trasa a pořadí na trase. Při odklepnutí záznamu tohoto typu je možné rovnou vystavit doklad na daného odběratele nebo přepnout na druhý typ (plán/zrušený plán).

0,9 Zrušený plán
0,79 Rozvozová trasa dle dealera  
0,80 Rozvozová trasa  
50 Přidat doklady (ID)