Vyhledávání, třídění a sestavy z databází

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pomocí klávesy F10 lze v rámci prohlížení databáze vybrat určitou skupinu záznamů a tyto záznamy setřídit podle libovolného klíče. S takto vyhledanými záznamy je možné pracovat podobně, jako s celou databází (přesun na začátek, konec, listování, opravování,...).

Program nabízí pro hledání 2 možnosti; obě možnosti je možné kombinovat (záznamy pak musí splňovat obě varianty):

 1. Hledání podle vzoru
 2. Zadání výběrové podmínky

Každou databázi (nebo vyhledanou skupinu záznamů) lze setřídit podle libovolného údaje obsaženého v databázi. Po zadání podmínek (hledání, třídění nebo oboje) je nutné vyvolat položku menu Spuštění výběru. Lze to provést též klávesou F2.
V případě, že již máte vyhledanou skupinu záznamů nebo je máte setříděny, je možné položkou `Zrušení výběru' vrátit se k původní databázi.


Hledání podle vzoru

 • jednodušší způsob vyhledání záznamů
 • program nabídne všechny přístupné údaje, které lze v rámci záznamu prohlížet. Pak očekává, že uživatel zadá ty hodnoty, podle kterých chce vyhledat záznamy. Pokud je zadáno více údajů, pak musí být splněna shodnost všech údajů se vzorem. U číselných údajů je vyžadována shoda se zadaným vzorem, u textových údajů stačí, pokud je zadaný vzor obsažen v daném záznamu (pro test není významné, zda je vzor či záznam napsán malými či velkými písmeny)
 • po vybrání a zadání hledaného údaje se vedle názvu údaje objeví znak * označující, že podle této položky má program hledat záznam. Označení je možné zrušit klávesou Del. Program vyhledává pouze podle těch položek, které jsou označeny tímto znakem
 • zadání vzoru pro hledání je nutné ukončit klávesou F2

Zadání výběrové podmínky

 • při zadání výběrové podmínky lze postupovat dvěmi způsoby: uživatelským, který má jednoduché ovládání nebo programátorským, který má rozsáhlejší možnosti pro zadání výběrové podmínky. Standardně je vyvoláván uživatelský, ale je možné se kdykoli klávesou F6 přepnout do programátorského způsobu zadávání a podmínku dokončit takto.
 • výsledkem zadávání je výraz představující výběrovou podmínku (matematický zápis), který je na konci zadávání překontrolován (syntaktická správnost) a při vyhledávání záznamů vyhodnocován. Záznamy, které splňují výběrovou podmínku (nenulový výsledek výrazu) jsou zařazeny mezi vyhledané záznamy.


Uživatelský způsob zadání výběrové podmínky

 • cílem zadání podmínky je vytvoření kritéria, které musí splňovat vyhledávané záznamy; např. v nějaké databázi chceme vyhledat záznamy, pro které platí :
  Počet ks je více než 40 nebo Cena za kus je větší nebo rovno 100 Kč.
1. podmínka: log. spojka 2. podmínka:
1. operand operátor 2. operand   1. operand operátor 2. operand
Počet ks je větší než 40 nebo Cena/ks je větší nebo rovno než 100
Program takto slovně zadanou podmínku musí sám převést do svého jazyka : (PocetKS>40) or (Cena>=100)
 • program při zadávání podmínky postupuje ve čtyřech krocích, které je možné několikrát opakovat:
  a. Zadání prvního operandu (údaj z prohlížené databáze)
  b. Zadání operátoru (=, <>, <, <=, >, >=, * )
  c. Zadání druhého operandu nebo konstanty
  d. Zadání logické spojky (pokračuje od bodu a.) nebo ukončení podmínky

  Při zadávání výběrové podmínky uživatelským způsobem je možné stiskem klávesy F6 přejít do programátorského způsobu zadávání, přičemž rozpracovaná podmínka zůstane zachována.
  Při zadávání 1. operátoru je možné zvolit též uzávorkování výrazu (určit začátek podvýrazu), při zadávání logické spojky je možné podvýraz ukončit pravou závorkou. Používání podvýrazů má smysl pouze u rozsáhlejších podmínek, kde jsou kombinovány spojky and ("a zároveň platí") a or ("nebo platí").

Programátorský způsob zadání výběrové podmínky

Při zadávání podmínky určujeme logický výraz, jehož splnění (splňuje=pravda, nesplňuje=nepravda) určuje, které záznamy z databáze budou zařazeny mezi vyhledané záznamy.
Výsledkem výrazu by mělo být číslo : pokud je výsledkem 0, pak je výraz považován za nepravdivý, nenulový výsledek znamená splnění výrazu (pravdivý). Je li výsledkem řetězec znaků (textová hodnota), pak se výraz považuje za nepravdivý.

Při zadávání je možné používat značné množství matematických, řetězcových a logických funkcí a operátorů. Pro určení pořadí výpočtu jednotlivých podvýrazů je možné používat závorky.

Jako proměnné lze používat položky z databáze. Názvy těchto položek jsou vidět při uživatelském způsobu zadávání výrazů (vpravo) nebo také v systémovém menu (Struktura souborů). Jde o zkrácené názvy položek (max. 10 míst) bez české diakritiky a bez mezer.


Související odkazy

Operátory používané při vyhodnocování výrazů
Funkce používané při vyhodnocování výrazů
Chyby při zpracování výrazů
Tisk alternativní sestavy