TTT

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

V souvislosti se směrnicí EU týkající se zavedení a provozem sledovatelnosti tabákových výrobků platné od 20.5.2019 upravujeme skladový programu, aby uživatelé, kteří pracují s tabákovými výrobky, mohli splnit podmínky této směrnice.

 • Směrnice 2014/40/EU neboli Směrnice o tabákových výrobcích, tzv. TPD
 • Prováděcí nařízení EU 2018/574
 • Označuje se také často jako track&trace of tobacco products (zkráceně označujeme jako TTT nebo T&T).

Nastavení programu Sklad6 pro TTT

 1. TTT - Registrace firem
 2. TTT - Kódy
 3. TTT - Evidence zpráv
 4. TTT - Hospodářské subjekty a zařízení
 5. TTT - Konfigurace
 6. TTT - Pracovní postupy
 7. TTT - Technické informace

Sledované evidence týkající se distributorů tabákových výrobků

 • Evidence hospodářských subjektů - máte povinnost registrovat vaši firmu a můžete registrovat vaše zákazníky, kteří mají maloobchodní provozovny a tím jim pomoci se splněním této povinnosti
 • Evidence zařízení - registrace provozoven
 • Žádosti o identifikátory - můžete požádat o vygenerování jedinečných kódů nebo si kódy můžete generovat sami (preferovaná varianta); vygenerované kódy pak můžete použít například pro seskupení více různých balení různých výrobků a tento kód pak použít pro zjednodušení procesů souvisejících se skenováním kódů
 • Aplikace jedinečných identifikátorů - musíte informovat o tom, které vygenerované kódy jste použili
 • Deaktivace jedinečných identifikátorů - v případě, že dojde např. k poškození nebo ztrátě identifikátoru, je třeba o tom informovat
 • Rozčlenění (disagregace) jedinečných identifikátorů na úrovni skupinových balení
 • Odeslání tabákových výrobků ze zařízení - odesílá se seznam kódů jednotkových nebo skupinových balení, které dodáváte jinému registrovanému odběrateli
 • Příjem tabákových výrobků do zařízení - odesílá se seznam kódů jednotkových nebo skupinových balení, které jste přijali od jiného registrovaného dodavatele
 • Překládka
 • Zpráva o dodání prodejním vozem do maloobchodní prodejny
 • Vystavení faktury
 • Vystavení objednávky
 • Přijetí platby
 • Zprávy o odvolání jiné zprávy

Kódy na výrobcích

 • Jedinečný identifikátor na úrovni jednotkového balení (krabička, pytlík, plechovka apod.) - kód na výrobku bude obsahovat ID vydavatele identifikátorů, sériové číslo, kód výrobku (obchodní info) a časové razítko. Datovým nosičem je bodový kód (Dotcode) nebo 2D datamatice (2D Datamatrix) - čili na krabičce bude vytisknut kód, který ale nejde číst běžnými skenery čárových kódů používaných pro čtení EAN kódů, ale musí se použít 2D čtečky nebo terminály.
 • Jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení (karton a podobná skupinová balení) - Kód na balení bude obsahovat GS1 GTIN GTIN-14 nebo EAN-13 s předčíslím „0“ kartonu, sériové číslo, kód výrobku, jak je stanoven výrobcem a volitelně výrobní šarži. Datovým nosičem je 2D datamatice (2D Datamatrix) umístěná na kartonu, buď na štítku, nebo přímo na obalu.
 • Jedinečný identifikátor na úrovni skupinových balení (master box) - kód na master boxu bude obsahovat GS1 GTIN GTIN-14 nebo EAN-13 s předčíslím „0“ master boxu, sériové číslo a volitelně též kód výrobku a výrobní šarži. Datovým nosičem je 2D datamatice (2D Datamatrix) doplněná do stávajícího štítku master boxu, který je umístěn na jedné či dvou jeho stranách. Někteří výrobci budou navíc přidávat (kromě 2D datamatice) stejnou informaci také ve formě lineárního čárového kódu (GTIN-128).
 • Jedinečný identifikátor na úrovni skupinových balení (paleta, kombinované balení, logistická jednotka apod.) - kód obsahuje GS1 SSCC palety nebo logistické jednotky a volitelně výrobní šarži. Datovým nosičem je lineární čárový kód doplněný do stávajícího štítku palety umístěném na jedné její straně. U výrobců, kteří provádějí agregaci v rámci celého závozu, může být lineární čárový kód také/pouze uveden na dodacím listu. U kombinovaných balení nebo menších logistických jednotek to může alternativně být 2D datamatice (2D Datamatrix).

Evidence sledovatelnosti ve skladovém programu

K dispozici je evidence hospodářských subjektů a jejich zařízení (čili každá firma a každá její provozovna musí být registrovaná pro účely sledovatelnosti tabáku). Funkce je dostupná přímo ve skladovém programu, ale existuje také její ekvivalent ve webovém prostředí, aby mohli informace zpracovávat např. také dealeři v terénu. Můžete tak nabídnout vašim zákazníkům, že jim zaregistrujete maloobchodní prodejnu u registrátora, tak jak to umožňuje navržená datová struktura (dle EU). Ve skladovém programu pak lze navíc tisknout vyplněné formuláře (abyste např. mohli zákazníkovi poslat info o jeho registraci), vygenerovat datové zprávy pro registraci, či sledovat stav registrace vašich záznamů či záznamů vašich zákazníků.

U jednotlivých dokladů lze sledovat, zda doklad obsahuje tabákové výrobky (dle nového příznaku v kartě) a zda byl daný doklad již odeslán. U typu dokladu lze nastavit, jakým způsobem se mají zadávat kódy tabákových výrobků:

 • režim bez vstupu kódu tabákových výrobků (vhodné pro MO prodejny)
 • okamžitý vstup po výběru zboží do dokladu (vhodné např. pro prodejny C&C) - půjde určit, zda program povolí vstup jednoho skupinového kódu nebo zda vynutí určené minimální množství kódů - dle počtu krabiček, kartonů či vrstev)
 • jednorázový vstup před evidováním dokladu (vhodné u přímého prodeje s možností využití jednoho skupinového kódu za celý doklad)
 • vstup v rámci vyskladňování zboží (typicky terminálem)
 • samostatný vstup pro příjem/výdej tabákových výrobků uskutečňovaný až v okamžiku fyzického výdeje ze skladu cigaret (za celý doklad)

Modul pro sledování hospodářských subjektů a zařízení v rámci evidence sledovatelnosti tabákových výrobků

V tomto modulu je možné provádět prvotní registraci firem a provozoven (vlastních nebo registrací MO provozoven prováděných v zastoupení). K dispozici je také možnost tisku QR2 formulářů nebo exportu pro zvolený hospodářský subjekt nebo zařízení. Existuje také webové rozhraní pro vstup těchto údajů.
Při prvním použití některé z funkcí pro zobrazení přehledu hospodářských subjektů se automaticky vytvoří systémové struktury pro nové tabulky SKLADTTE (hospodářské subjekty), SKLADTTF (zařízení) a SKLADTTR (identifikační kódy přidělené jiným vydavatelem). Tabulky je poté nutné vytvořit pomocí správce souborů.

Zpracování cen je ovlivněno následujícími proměnnými:

TT_OE_ID, 0 Určuje identifikaci vlastního hospodářského subjektu (OE_ID)
TT + IČO, 0 Tato proměnná má přednost před proměnnou TT_OE_ID, 0 (IČO je dle INI hodnot)

K dispozici jsou následující funkce:

Hlavní menu (např. jako nové submenu v nabídce Služby)

Kód menu Popis
12,19 Přehled subjektů dle interního označení subjektu (databázový pohled 2)
12,13 Přehled subjektů dle interního označení subjektu (databázový pohled 3)
19,32 Přehled registrovaných MO subjektů 3.osobou evidovanou aktuální firmou (dle proměnné TT_OE_ID) řazeno dle interního označení subjektu (databázový pohled 2)
19,33 Přehled registrovaných MO subjektů 3.osobou evidovanou aktuální firmou (dle proměnné TT_OE_ID) řazeno dle interního označení subjektu (databázový pohled 3)

V libovolném přehledu hospodářských subjektů lze pomocí Alt+F6 vyvolat následující funkce:

Menu TTE_MNU

Kód menu Popis
67,1 Smazání aktuálního záznamu (současně povoluje použití Ctrl+Y v přehledu)
67,2 Záznamy změn aktuálního záznamu hospodářského subjektu
67,3 Tisk formuláře pro aktuální hospodářský subjekt
67,4 Export dat za aktuální hospodářský subjekt
67,5 Evidence identifikačních kódů subjektu přidělených jiným vydavatelem
67,6 Povolí zobrazování EO_CODE v detailu hospodářského subjektu
67,20 Změna stavu - nový záznam
67,21 Změna stavu - odeslán požadavek na registraci hospodářského subjektu
67,22 Změna stavu - registrace potvrzena
67,23 Změna stavu - registrace odmítnuta
67,24 Změna stavu - požadováno zrušení registrace
67,25 Změna stavu - odeslán požadavek na zrušení registrace
67,26 Změna stavu - zrušení registrace potvrzeno
67,27 Změna stavu - zrušení registrace odmítnuto
67,28 Změna stavu - odstraněný záznam

Pomocí proměnné TTE_MNU,x lze ovlivnit hodnotu přístupového práva pro jednotlivé funkce menu s ohledem na jednotlivé uživatele.

V přehledu zařízení subjektu lze pomocí Alt+F6 vyvolat následující funkce:

Menu TTF_MNU

Kódy menu Popis
67,1 Smazání aktuálního záznamu (současně povoluje použití Ctrl+Y v přehledu)
67,2 Záznamy změn aktuálního záznamu zařízení
67,3 Tisk formuláře pro aktuální zařízení
67,4 Export dat za aktuální zařízení
67,5 Evidence Identifikačních kódů zařízení přidělených jiným vydavatelem
67,20 Změna stavu - nový záznam
67,21 Změna stavu - odeslán požadavek na registraci zařízení
67,22 Změna stavu - registrace potvrzena
67,23 Změna stavu - registrace odmítnuta
67,24 Změna stavu - požadováno zrušení registrace
67,25 Změna stavu - odeslán požadavek na zrušení registrace
67,26 Změna stavu - zrušení registrace potvrzeno
67,27 Změna stavu - zrušení registrace odmítnuto
67,28 Změna stavu - odstraněný záznam

Pomocí proměnné TTF_MNU,x lze ovlivnit hodnotu přístupového práva pro jednotlivé funkce menu s ohledem na jednotlivé uživatele.

K dispozici jsou také vzorové formuláře TT_EconomicOperator.QR2 a TT_Facility.QR2 pro tisk hospodářského subjektu a zařízení. Export dat z evidence hospodářských subjektů a zařízení lze definovat za pomocí definičního souboru sestav v sekcích TTE_DATA a TTF_DATA.


Zajímavé odkazy