Import inventury

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Vstup inventury – offline

Pokud inventuru zpracováváte pomocí přenosných zařízení, které umožňují evidenci nalezeného zboží, pak je možné provést načtení nalezeného zboží z tohoto přenosného zařízení.
Další zpracování je shodné, jako by byly stavy zásob zadány ručně.

Terminál AG8000

U tohoto terminálu je podporován vstup identifikace umístění zboží a záruční doby. Při importu inventury z terminálu jsou tyto položky načteny (formát souboru EAN, množství, Identifikace, Záruka). Záruka může být zadávána např. ve formátu DDMMRR,DDMMRRRR,MMRR,D.M, D.M.R,DD/MM/RR. Vstupní přenosový soubor může používat jako oddělovač čárku i tabelátor; jako třetí položka za EAN kódem a počtem může následovat informace o umístění zboží (popř. jakákoli poznámka). Terminály CipherLab podporují 8-místné čár.kódy.

PDA/PSION

Objednávkovou aplikaci pro PDA (resp.PSION Revo) je možné přepnout do režimu inventury. Data se pořizují podobně jako objednávky a podobným systémem se i odesílají na server k načtení do inventurního seznamu. Fukce Import inventury z PSION/PDA akceptuje jako vstupní soubory objednávky ve formátu RVE nebo ve starším formátu Revo (OBJ.TXT a POL.TXT). Tento formát dat je možné vytvářet také pomocí PDA. Přenosové soubory je třeba nahrát do složky určené jako schránka ke komunikaci s dealerem dle nastavení z číselníku dealerů (např. REVO\DEALER1). Po úspěšném dokončení se smažou zdrojové přenosové soubory INV.TXT a IPO.TXT.
V přehledu inventurních položek ("operací inventury" - SKLADXNV.BTR musí existovat) lze označovat záznamy pomocí klávesy Ins - záznamy se sčítají ve spodním řádku.Vstup inventury – online (terminály/PDA)

Vstup inventury - přímý zápis do invent. souboru

Vstup inventury s možností určení nového umístění a záruky zboží. Takto zapisovaná inventura umožnuje také evidovat osobu počítající a zapisující pohyb a interní číslo inventurního dokladu. Při zadávání inventurních dokladů tomto v režimu lze použít násl. proměnné

Proměnná/Klávesa Popis
InvHlKod,0 (hodnota 0/1), možnost zakázat/povolit hledání dle kódu zboží při vstupu inventury pomocí on-line terminálů. Pokud je hledání dle kódu zakázané, pak lze hledat pouze pomocí čárových kódů.
InvHlKod,1 povolit/zakázat vybírání zboží ze seznamu pomocí Enter (ve výchozím stavu povoleno), jinak je nutno použít klávesu F5
InvPDA,0 (hodnota 1), povolí zadávání mínusového počtu do inventury.
InvPDA,1 lze nastavit způsob zpracování obalů při zadávání inventarizovaných položek s vázanými vratnými obaly. Hodnota rovna:
0 - obaly nezadávat
1 - vstup obalů ( podobný způsob jako při vstupu operací dokladu) - výchozí hodnota
2 - potvrzení obalů bez možnosti měnit počet přepravek a lahví
3 - potvrzení obalů s možností změny pouze počtu přepravek nikoli lahví
4 - automatické doplnění lahví i přepravek
5 - automatické doplnění pouze lahví
InvPDA,2 (hodnota 1), při zadávání inventurních dokladů program po zadání čísla inv.dokladu a údaje vyhodnotil načte z databáze historii inventury z tabulky SKLADXNV (podle čísla dokladu a vyhodnotil). (hodnotou 0 - vypne toto načítání)
InvPDA,2 (hodnota 0) Vypne při zadávání inventurních dokladů v režimu "Vstup inventury-PDA" program, po zadání Čísla inv.dokladu a údaje Vyhodnotil, načtení z databáze historii inventury z tabulky SKLADXNV (podle čísla dokladu a vyhodnotil).
F5 výběr karty ve vstupu inventury pomocí online terminálů ze seznamu skladových karet. Funkci je možné zakázat přístupovým právem 8 v položce menu pro daný typ uživatele.
F7 inventurní historie
F8 zadávání nalezeného inventurního množství v baleních a popř. i v paletách či vrstvách.
F11 ve vstupu inventury pomocí online terminálů je možné zobrazit skladové zásoby (místo ceny zboží). Klávesa umožňuje přepínat zobrazení ceny nebo zásoby.


Při zadávání inventurních dokladů v režimu "Vstup inventury-PDA" program po zadání zboží s vázanými obaly nabízí vstupní okno pro potvrzení automatického přidání vázaných obalů do inventurních záznamů. Pomocí proměnné InvPDA,1 lze nastavit způsob zpracování obalů při zadávání inventarizovaných položek s vázanými vratnými obaly:

Hodnota Popis
0 obaly nezadávat
1 vstup obalů (podobný potvrzování obalů ve vstupu operací dokladu) (výchozí volba)
2 potvrzení obalů bez možnosti měnit zadaný počet přepravek i lahví
3 potvrzení obalů bez možnosti měnit zadaný počet u lahví (přepravky ano)
4 automatické doplnění lahví i přepravek (dle zadaného počtu)
5 automatické doplnění lahví


Inventury je možné zadávat s určením nového umístění a záruky zboží. Takto zapisovaná inventura umožnuje také evidovat osobu počítající a zapisující pohyb a interní číslo inventurního dokladu.
Ve vstupním dialogu inventury je možné použít EAN128 i SSCC kódy zboží. Názvy zboží jsou zobrazovány přes více řádků.
Zavedena je i podpora pro váhové čárové kódy ve všech funkcích pro práci s online terminály (příjem, výdej, inventury, přeskladnění, info o zboží)

Vstup pomocí online terminálů formou příjemek

Inventární doklady lze také pořizovat formou příjemek. Výhodou je možnost použití SSCC kódů pro dohledání informací o pozicích a zásobě zboží (kód menu 2,92 pro příjem "do schránky" a 2,93 pro příjem s automatickým zaevidováním dokladů). Pro konfiguraci se používá proměnná TERMINV+ (narozdíl od běžného příjmu, kde se používá TERMDOK+).