EET

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Podpora elektronické evidence tržeb (EET)

Postup zprovoznění:

1. Na webových stránkách etrzby.cz se zaregistrujte na základě přihlašovacích údajů získaných při registraci pro EET na FÚ. Zaregistrujte všechny potřebné provozovny a vygenerujte a stáhněte nejméně jeden certifikát.

2. Pomocí aplikace MaximCertManager připravte nové úložiště pro certifikáty, přidělte mu dostatečně bezpečné heslo a nahrajte do něj certifikáty získané po registraci na FÚ ze stránek etrzby.cz (certifikáty by měly mít příponu p12). Výchozí jméno pro úložiště certifikátů s vašimi platnými certifikáty je Cert\EET.pfx ve skladové složce.

CertManager.png

Pokud jako úložiště chcete použít standardní úložiště certifikátů z prostředí Windows, tak jen naimportujte certifikát do "Osobní složky" (obvykle stačí importovat certfikát spuštěním certifikátu s automatickým výběrem úložiště). Při importu doporučujeme nezaškrtávat zvýšené zabezpečení, což by zkomplikovalo další práci s certifikátem.

3. Nová verze programu Sklad6 automaticky doplní příslušné struktury a indexy a připraví tabulku EETData.BTR, do které jsou ukládána data o rozpracovaných a odeslaných záznamech

4. Ve výchozím stavu je tabulka směrována do stejné složky, jako je směrována tabulka SKLADADR.BTR. V menu Služby/Systémové menu/Soubory můžete u tabulky EETData nastavit jiné nasměrování tabulky (po změně je třeba se znovu přihlásit do programu)

5. V menu Služby/Systémové menu/Správce souborů je třeba tabulku EETData.BTR vytvořit pomocí Alt+F8

6. Ve Služby/Nastavení programu/Oprava INI hodnot/F9 zadejte správné parametry týkající se EET. Hlavně jde o označení provozovny (dle registrace na etrzby.cz), datum zahájení odesílání dat do EET a dále pak jméno úložiště s certifikáty a heslo k souboru s úložištěm. Pokud máte certifikát uložený v Osobní složce standardního úložiště certifikátů Windows, pak do jména souboru s úložištěm zadejte Windows nebo Windows/MY. Část nastavení je určená pro ostrý server EET a část pro testovací server (tzv. Playground). Přepínač [x] Použít testovací server pro EET umožňuje, aby všechny odesílané doklady byly odesílány na testovací server (všechny odeslané záznamy pak ale budou neplatné).Přepínač [x] Doklady odesílat v testovacím režimu umožní kompletní testy nastavení certifikátů a tiskových formulářů v ostré databázi. Server EET v tomto režimu jen ověřuje formální správnost přijímaných dat a nevrací potvrzovací kód FIK (a zprávy jsou ignorovány podobně, jako když se posílají na testovací server).

EET nastpar1.png

7. Ve Služby/Číselníky/Typy dokladů je třeba určit, které typy dokladů mají být odesílány do EET a v jakém režimu. K dispozici jsou tyto režimy zpracování:

Režim zpracování Popis
automaticky pokud je doklad označen jako dodací daňový doklad, tak se nastavení řídí globálním nastavením z INI hodnot. Pokud je i zde volba "automaticky", tak se použije režim "Při evidování"
nesledovat pro daný typ dokladu nejsou automaticky vytvářeny nové záznamy EET
při evidování při evidování (vychystaného) dokladu se vytvoří záznam EET ve stavu "K odeslání", který se program pokusí ihned odeslat
při tisku PD záznamy EET se vytváří a odesílají až při vytváření pokladního dokladu (např. při F8/Pokladní doklad z přehledu dokladů)
manuálně záznamy EET jsou vytvářeny a odesílány jen pomocí samostatné funkce

8. Dále je třeba upravit tiskové formuláře hotovostních dokladů, účtenek z maloobchodního prodeje a pokladních dokladů, aby obsahovaly zákonem požadované údaje o EET

9. Doplnit menu EET, napojit na hlavní menu a nastavit přístupová práva

EET menu.png

Menu (popř. podmenu tohoto menu) Kód menu Popis
Menu UCC_MNU 41, 150 EET - záznamy účtenky
41, 151 EET - opakované odeslání do EET
Menu DOKLAD_SPC 31, 150 EET - záznamy dokladu
31, 151 EET - opakované odeslání do EET
Menu DOKLAD_TSK 19, 150 EET - záznamy dokladu
19, 151 EET - opakované odeslání do EET
Menu DOKLAD_OPR (DOKLAD_OP2) 16, 150 EET - záznamy dokladu
Menu POKL_SPC 41, 150 EET - záznamy pokladního dokladu
41, 151 EET - opakované odeslání do EET


ID Stav zpracování Popis
0. Příprava vzniká při pořízení první položky v MO prodeji - neodesílá se do EET
1. Nezpracovávat ručně zrušeno (zatím nejde nastavit)
2. K odeslání doklad je připraven k odeslání do EET
3. Odesláno - vrácena chyba (opakovat) např. nejde internet
4. Odesláno - vrácena chyba (chyby trvalejšího charakteru) např. není nastaveno číslo provozovny či certifikát
5. Odesláno - testovací zpráva - vrácena chyba chyba při odeslání zprávy v testovacím režimu
6. Odesláno - testovací zpráva -OK zpráva v testovacím režimu úspěšně odeslána
7. Odesláno OK  
8. K odeslání - vyřazeno zpráva nahrazena novou verzí zprávy
9. Odesláno - vrácena chyba (opakovat) - vyřazeno zpráva nahrazena novou verzí zprávy
10. Odesláno - vrácena chyba - vyřazeno zpráva nahrazena novou verzí zprávy
11. Odesláno - testovací zpráva-vrácena chyba - vyřazeno zpráva nahrazena novou verzí zprávy

Stavy 8 - 11 vznikají, pokud už existuje další pokus o odeslání EET ke stejnému dokladu pomocí funkce pro hromadné odeslání EET záznamů (předchozí stavy se tak „zneplatní“ přesunutím na stav 8 - 11 a už se s nimi dále nepracuje).


10. Zkontrolovat, zda je v seznamu práv oprávnění 119 "Právo opravovat doklad zpracovaný registrační pokladnou" (popř. přejmenovat na "..zpracovaný EET") a přidělit oprávnění odpovědným osobám (obvykle jen supervisor)


Proměnné

EETParam, x

  x   Popis
0 identifikace provozovny (preferované uložení je dle INI souboru - pro verzi EXTDB1)
1 Datum zahájení komunikace s EET (ve verzi EXTDB1 je nastavení uloženo v INI souboru)
2 Výchozí režim komunikace pro daňové typy dokladů, které mají nastavený automatický režim komunikace (ve verzi EXTDB1 je nastavení uloženo v INI souboru; ve starších verzích lze pomocí proměnné TypEETRez+,x nebo TypEETRez-,x nastavit režim komunikace pro jednotlivý typ dokladu)
3 DIČ pro EET (výchozí je DIČ z nastavení INI hodnot). Pro jednotlivé typy dokladů lze DIČ pro EET určit pomocí proměnné TypEETDIC+,t nebo TypEETDIC-,t, kde t je typ dokladu)
4 Výchozí DIČ pověřující osoby. Pro jednotlivé typy dokladů lze DIČ pověřující osoby určit pomocí proměnné TypEETDP+,t nebo TypEETDP-,t, kde t je typ dokladu). Pokud má být certifikát dohledáván podle DIČ pověřené osoby, tak nastavte proměnnou TypEETDPP+,t nebo TypEETDPP-,t na nenulovou hodnotu.
5 Při zpětném (hromadném) odesílání všech dosud neodeslaných záznamů si program všímá jen záznamů, které jsou starší více než 3 hodiny (aby program neodesílal rozpracované doklady). Pomocí tohoto parametru lze určit hodnotu času v minutách pro záznamy ve stavu "K odeslání" (výchozí je 180 minut, čili 3 hodiny)
6 Pomocí tohoto parametru lze určit hodnotu času v minutách pro záznamy v některém chybovém stavu (výchozí je 60 minut)
7 Jméno souboru pro logování hromadného odeslání do EET dosud neodeslaných dokladů v případě, že mezi doklady zůstanou neodeslané záznamy. Výchozí je uživatelská složka + EETLOG_ERR_{dic}_{d}_{t}.TXT
8 Jméno souboru pro logování hromadného odeslání do EET dosud neodeslaných dokladů v případě, že všechny doklady byly úspěšně udeslány. Výchozí je uživatelská složka + EETLOG_OK_{dic}.TXT
9 Příznaky povolených typů úhrad (preferované uložení je dle INI souboru - pro verzi EXTDB1). Ve výchozím stavu jsou do EET zpracovávány doklady s typem úhrady:hotově, šekem (stravenky), směnkou, platební kartou, dobírkou
30 Hodnota 1 (výchozí) povolí vytvoření záznamu EET ke každému způsobu úhrady v případě, kdy je v rámci platby vytvořeno více pokladních dokladů k jednomu skladovému dokladu (např. hotově + stravenky + přirážka za platbu stravenkami). Hodnota 0 způsobí vytvoření jednoho dokladu na celkovou částku
31 Režim automatické kontroly neodeslaných EET záznamů.
Hodnota 1 povoluje kontrolu v normálním stavu,
hodnota 2 v režimu práce s testovacím serverem,
hodnota 4 v testovacím režimu EET (hodnoty je možné sčítat pro povolení různých kombinací stavů).
Kontrola se provádí při spuštění programu nebo změně skladu. Pokud je nalezen neodeslaný starý záznam EET, tak je nabídnuto menu s možností:
1..Pokračovat,
2..Hromadné odeslání záznamů EET,
3..Odeslat e-mail na servisní podporu
Menu je možné ovlivnit pomocí definice menu EET_TST (kód menu 59,x)
32 Při automatické kontrole neodeslaných záznamů EET si program všímá jen záznamů, které jsou starší více než 20 hodin (aby program neodesílal rozpracované doklady). Pomocí tohoto parametru lze určit hodnotu času v minutách pro záznamy ve stavu "K odeslání" (výchozí je 1200 minut, čili 20 hodin)
33 Pomocí tohoto parametru lze určit hodnotu času v minutách pro záznamy v některém chybovém stavu (výchozí je 1200 minut)
34 Počet minut od poslední automatické kontroly. Pokud od poslední kontroly uplynul delší čas, tak je při spuštění programu provedena kontrola, zda byly odeslány všechny záznamy
35 Datum a čas poslední automatické kontroly (mění se automaticky)
36 e-mailová adresa na technickou podporu při problémech s EET
37 Předmět mailu v případě žádosti o technickou podporu
38 Výchozí metoda pro odeslání dat (výchozí hodnota je určená proměnnou EmlDefMet,0)
0..eml soubor,
1..simple MAPI (přes poštovní program),
2..SMTP (přímé odeslání) Lze také za lomítko doplnit hodnotu 1, která zakáže dialog pro zadání e-mailu (e-mail je tak odeslán přímo; v případě SMTP je třeba vyplnit parametry SMTP pro odeslání zpráv v dialogu pro hromadné odeslání e-mailů)
39 Hodnota 0 zakazuje dotaz na odeslání e-mailu s chybovou zprávou při hromadném odeslání dat
40 Hodnota 1 povoluje editaci přepínače Povolit zpracování EET při zápisu nového pokladního dokladu ze seznamu skladových dokladů
41 režim editace záznamu EET v seznamu záznamů EET (1..zakázaná editace DIČ apod./výchozí, 2..číslo účtenky, 4..částky (základ+DPH), 8..ostatní částky)
42 režim editace záznamu EET při vstupu pokladního dokladu (stejné jako u x=41)
43 jméno sekce pro proměnné obsahující nastavení SMTP (výchozí hodnota je SMTP)
44 označení odesílatele pro maily se žádostí o technickou podporu
45 maximální hodnota vypršení času (Timeout) pro provedení jednotlivých částí dotazu v sekundách
46 maximální počet pokusů o odeslání tržby do EET. Výchozí hodnota je 1. Pokud je hodnota nastavena na 0, tak je při chybě komunikace hlášena chyba bez možnosti opakovat odeslání záznamu. Neodeslané záznamy lze automatizovaně odeslat pomocí funkce na hromadné odeslání záznamů do EET
50-59 Text informačního okna v případě nalezení neodeslaných záznamů
60-69 Text mailu pro technickou podporu

EETParam, x

x-ostrý server x-test.server Popis
10 20 hodnota 1 nastavuje ladící režim, ve kterém jsou odesílané a vracené zprávy z EET zapisovány do souboru a do logu je zapisováno více informací
11 21 namespace pro odesílané XML zprávy (eet)
12 22 XML schéma pro odesílané zprávy (http://fs.mfcr.cz/eet/schema/v3)
13 23 http adresa pro ostrý/testovací server EET
14 24 způsob dohledání certifikátu z úložiště (0..dle indexu, 1..dle CommonName)
15 25 identifikace certifikátu (index nebo CommonName) dle předchozí proměnné
16 26 režim komunikace se serverem EET (0..výchozí pro Windows 7 a vyšší; 1..alternativní s využitím OpenSSL knihoven libeay32.dll a ssleay32.dll - na rozdíl od varianty 0 funguje i na Windows XP)

V souvislosti s plánovanou změnou povolených protokolů pro komunikaci s EET byl rozšířen význam proměnné EETParam,16 (určuje režim komunikace s EET s produkčním serverem) a EETParam,26 (test.server). Proměnná nyní může nabývat následujících hodnot:

Hodnota Popis
-1 výchozí automatický řežim - pro Windows XP se používá komunikace pomocí OpenSSL Knihoven. Pro Windows 7 a vyšší se používá komunikace za pomocí síťových prostředků Windows (na Windows 7 ale nejsou podporovány nové protokoly požadované serverem EET)
0 komunikace pomocí prostředků Windows
1 komunikace pomocí OpenSSL knihoven
2 automatický režim - pro systémy Windows XP a Windows 7 se používají OpenSSL knihovny
17 27 jméno souboru s úložištěm certifikátů (výchozí je Cert\EET.PFX, resp. Cert\EETtest.pfx); pokud jako jméno souboru zadáte Windows resp. Windows/úložiště, tak program bude certifikát hledat v úložišti Windows; výchozí jméno pro Windows úložiště je MY, čili standardní úložiště Windows pro osobní certifikáty (alternativně ROOT/CA/MY/SPC)
18 28 zašifrované heslo k certifikátu - nastavuje se přes INI hodnoty/F9. Výchozí heslo pro testovací certifikáty je eet
19 29 SOAP akce pro odesílané zprávy (http://fs.mfcr.cz/eet/OdeslaniTrzby)


EETPokl,p určuje označení pokladny pro EET. Hodnota p je brána z konfigurace programu podle položky "Pokladna". Pokud není proměnná definována, odesílá se jako pokladní místo přímo hodnota p.


Pokud neodešla všechna hlášení do EET, pak se při spuštění programu objeví následující upozornění:
EET hlaseni.png