Dokončení inventury

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Vyrovnání rozdílů

Před začátkem výpočtu jste dotázáni na stejné věci, jako při sestavě rozdílů. Po vyhodnocení inventury je třeba dorovnat zásoby v počítači na skutečné hodnoty. Pro urychlení program přidá do přenosového souboru doklady s operacemi, které potom již stačí při zakládání inventárních dokladů pro dorovnání zkopírovat, podobně jako se provádí kopírování dokladů (viz. Příjmové nebo dodací doklady/Vstup nového dokladu/Další služby/Kopírování dokladu). Operace jsou rozděleny tak, aby na jednom dokladu nebylo velké množství operací. Doklady mají již základní údaje nastaveny, avšak obsluha je může libovolně měnit. U výdajových inventárních dokladů (manka) může být jedno zboží rozděleno do několika operací (řídí se to jednotlivými nákupními operacemi). Pokud se vám při výpočtu zobrazí zpráva 'Manko: není dostatečná zásoba pro vyrovnání inventury (Rozdíl:x)', pak bylo pomocí počítače prodáno více kusů, než bylo fyzicky nalezeno při inventuře (buď byl chybně spočítán stav zboží při inventuře nebo byl ošizen některý zákazník).

Technická poznámka
Pomocí proměnné InvEvidDok,0 lze hodnotou 0 nebo 1 ovlivnit, zda se inventurní doklady, které vznikají v rámci vyrovnání inventury (čili doklady pro přebytky a manka), evidovaly bez standardní kontroly přístupových práv pro daného uživatele. Vyrovnání inventury může s tímto nastavením provést i uživatel, který má např. zakázaný příjem vybraných karet (výchozí stav je 1)

Sestava rozdílů

Po zadání skutečných stavů zásob je třeba provést vyhodnocení přebytků a mank. V sestavě rozdílů zjistíte pro každý rozdíl výši rozdílu v měrných jednotkách (pro kontrolu záměn) a také finanční zhodnocení přebytku nebo manka (rozdíly jsou vyhodnocovány v nákupních cenách dle volných nákupních operací).
Zásobu pro porovnání je možné vzít ze souboru zásob (v době inventury pak ale nesmí být prováděny s daty žádné změny, jinak by byly spočítány chybné rozdíly) nebo z inventárního souboru (operace pro vyrovnání je možné doplnit i v průběhu další práce). Nezadané skutečné zásoby je při vyhodnocování možno nahradit nulovou zásobou, vynechat (bude pak zobrazena zpráva o tom, že nebyla zadána skutečná zásoba) nebo vynechat a nevypisovat na sestavě rozdílů.
V sestavě rozdílů a vyrovnání inventury se nehlásí chybové hlášení 'Nebyl nalezen záznam se zásobou' (hlásí se pouze v případě, že na dané kartě byla nalezena skut.zásoba) + pokud neprodané nákupní pohyby sloužící pro výpočet ocenění manka mají stejnou cenu, pak se manka shrnou do jedné položky.

Technická poznámka
Pokud je v definičním souboru v sekci [Inventurní rozdíly], definován mezisoučet .M2, pak jsou tištěny mezisoučty podle prvních dvou znaků čísla skladové karty.

Přepočítání inv. zásob

Funkce přepočítá inventurní zásoby podle jednotlivých položek inventury (pracuje pouze v rozšířeném režimu inventury s inventurními položkami). Vhodné využití je např. po ručním vymazání nějakého inventurního dokladu ve správci souborů.


Synchronizace pozic a záruk

Tato funkce synchronizuje umístění zboží a záruk ve skladových nákupních operacích na základě záznamů v položkách inventury. Může přitom dojít k rozdělení nákupních operací na více operací. Funkce musí být spuštěna až po kompletním vyrovnání inventury, ale ještě před tím než se začnou vystavovat běžné doklady.


Technická poznámka
Pomocí proměnné InvSync,0 s hodnotou 0 lze vypnout párování přesných šarží podle inventurního souboru. V inventuře tak stačí zadat pouze první dvě části identifikace umístění XXXXX-Y a informaci o šarži v třetí části identifikace umístění program zkopíruje z původního záznamu. Jde ale pochopitelně o nepřesnou metodu, která nezaručí, že šarže, které jsou fyzicky ve skladu, odpovídají tomu, co máte v nákupních operacích v programu. Výchozí je hodnota 1, která znamená, že šarže, jež je zadaná do inventurního souboru, se také synchronizují do nákupních operací (čili chová se to jako dosud).

Synchronizace se provádí dvoufázově. V první fázi se spárují operace, která na sebe přesně sedí s inventurními záznamy. Pokud tedy program najde pro danou operaci záznam v inventuře se stejnou identifikací umístění, zárukou a dostatečným množstvím, tak se tyto záznamy zpracují přednostně. V druhém kole se zpracovávají ostatní záznamy, kdy je třeba měnit pozici nebo záruku. Existují také 2 další proměnné pro konfiguraci synchronizace:

Technická poznámka
Proměnná Popis
InvSync,1 párování šarží v režimu bez sledování identifikace umístění (šarže je v té chvíli umístěna v poznámce k operaci); v režimu se sledováním identifikace umístění se tato proměnná nepoužívá
InvSync,2 párování záruk (výchozí hodnota se řídí nastavením volby pro sledování záruk v INI hodnotách)